B.S. Index van de afkondigingen van 7 juni 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/06/2012 pub. 27/06/2012 numac 2012024230 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 26 april 2007 houdende vaststelling van de normen waaraan het gespecialiseerd oncologisch zorgprogramma voor borstkanker moet voldoen om te worden erkend

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/06/2012 pub. 20/06/2012 numac 2012203324 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaaigranen

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2012 pub. 25/06/2012 numac 2012031313 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de onteigening omwille van openbaar nut van 13 gedeelten van percelen gelegen aan de Middelweg te Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2012 pub. 06/09/2012 numac 2012031673 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de in artikel 5 van het Brussels Wetboek van Ruimtelijke Ordening bedoelde gemachtigde ambtenaren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2012 pub. 25/06/2012 numac 2012031310 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest tot vaststelling van het model van het volmachtformulier voor de gemeenteraadsverkiezingen en de modellen van het attest en van de verklaring op erewoord, voorzien in artikel 42bis, § 1, type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/06/2012 pub. 26/06/2012 numac 2012031321 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een lid van de raad van bestuur van de Haven van Brussel

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2012 pub. 20/06/2012 numac 2012203302 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Houyet type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2012 pub. 20/06/2012 numac 2012203301 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het gemeentelijke plattelandsontwikkelingsprogramma van de gemeente Hamoir type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2012 pub. 19/06/2012 numac 2012203299 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 25 januari 2007 tot bepaling van het aantal bestuurders van een openbare huisvestingsmaatschappij type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2012 pub. 19/06/2012 numac 2012203300 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vastlegging van de samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité van de publiekrechtelijke naamloze vennootschap "Le Circuit de Spa-Francorchamps" type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2012 pub. 19/06/2012 numac 2012203298 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 december 2003 betreffende de sociale begeleiding inzake energie type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2012 pub. 19/06/2012 numac 2012203297 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van wijzigingen aangebracht in de statuten van de SA SOWAFINAL type besluit van de waalse regering prom. 07/06/2012 pub. 25/06/2012 numac 2012203432 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende uitvoering van artikel 7 van het decreet van 15 juli 2008 betreffende het Boswetboek

decreet

type decreet prom. 07/06/2012 pub. 15/06/2012 numac 2012203292 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Samenwerkingsakkoord tussen de federale Staat, het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de registratie en beoordeling van en de autorisatie en beperkingen ten aanzien van che type decreet prom. 07/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012203293 bron waalse overheidsdienst Decreet tot goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de professionele integratie van personen met een handicap type decreet prom. 07/06/2012 pub. 18/06/2012 numac 2012203294 bron waalse overheidsdienst Decreet tot goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de integratie van personen met een handicap

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2012 pub. 22/06/2012 numac 2012203473 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 2 juni 2004 betreffende de verloven en afwezigheden van de personeelsleden van de Diensten van de Regering van de Franse Gemeensc type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2012 pub. 11/07/2012 numac 2012203731 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 juni 2008 houdende vaststelling van het operationeel gemeenschapsplan voor gezondheidspromotie voor de jaren 2008 tot 30 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2012 pub. 11/07/2012 numac 2012203720 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2006 tot uitvoering van het decreet van 17 juli 2002 betreffende de erkenning en betoelaging van de musea en and type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/06/2012 pub. 18/07/2012 numac 2012203732 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de nadere regels bedoeld in artikel 8 van het decreet van 30 april 2009 houdende organisatie van een gedifferentieerde omkadering binnen de schoolinrichtingen van de Franse Gemeenschap om

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 07/06/2012 pub. 02/10/2012 numac 2012031693 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2012/27 dat het besluit 2011/183 wijzigt van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van 22 september 2011 houdende programmering van de ambulante diensten "Sociale Actie en Gezin" en Gezondheid' van het College van de Franse Gemeenschapsc

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/06/2012 pub. 22/08/2012 numac 2012203750 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende programmatie van de woon-, begeleidings- en verzorgingsstructuren voor bejaarden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/06/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012203748 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 november 2009 tot aanwijzing van de leden van het Comité voor Onderwijs aan Leerlingen met Specifieke Behoeften type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/06/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012204782 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 8 april 2010 houdende benoeming van de leden van de raad van beheer van het Instituut voor de opleiding en de voortgezette opleiding in de middenstand en de K.M.O.'s type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 07/06/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012203747 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Jeugdcommissie van de Duitstalige Gemeenschap
^