B.S. Index van de afkondigingen van 15 juni 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/06/2012 pub. 14/01/2013 numac 2012000746 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot bestraffing van de overtreding van het tijdelijk huisverbod en tot wijziging van artikelen 594 en 627 van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 15/06/2012 pub. 01/10/2012 numac 2012009264 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot bestraffing van de overtreding van het tijdelijk huisverbod en tot wijziging van artikelen 594 en 627 van het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/06/2012 pub. 25/06/2012 numac 2012011258 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vervanging van de artikelen 1 en 2 van het koninklijk besluit van 18 augustus 2010 houdende vaststelling van het bedrag van de vergoeding voor afgifte van oorsprongscertificaten type koninklijk besluit prom. 15/06/2012 pub. 08/10/2015 numac 2015000543 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 15/06/2012 pub. 12/07/2012 numac 2012003200 bron federale overheidsdienst financien, federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de Centrale voor Kredieten aan Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 15/06/2012 pub. 28/06/2012 numac 2012015104 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 14-53-5 van de algemene uitgavenbegroting voor de eerste helft van het begrotingsjaar 2012 en bestemd voor de looncompensatie en de terugbetalin type koninklijk besluit prom. 15/06/2012 pub. 03/07/2012 numac 2012203023 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die bruggen en metalen gebinten monteren, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden wa type koninklijk besluit prom. 15/06/2012 pub. 29/06/2012 numac 2012024238 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de benoeming van de Voorzitters en de plaatsvervangende voorzitters van de Raad van Beroep bij de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu type koninklijk besluit prom. 15/06/2012 pub. 02/07/2012 numac 2011003280 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging het KB/WIB 92 met betrekking tot de afschaffing van de voorwaarde betreffende de registratie als aannemer

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012014252 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2012 houdende benoeming van de voorzitter en de leden van de Commissie Binnenvaart type ministerieel besluit prom. 15/06/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012206885 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma 01 van organisatieafdeling 32 en programma's 02 en 03 van organisatieafdelingen 14, 15 en 16 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 15/06/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012024247 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van Bacillus thuringiensis subsp. israelensis serotype H14, stam AM6

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2012 pub. 19/07/2012 numac 2012035783 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst van de bachelor- en mastergraden in het academisch onderwijs waaraan de specificatie « of Arts », « of Science », « of Laws », « of Medicine », « of Veterinary Science », « of Veteri type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012035786 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 22 juni 2007 tot vaststelling van de lijst van bachelor- en masteropleidingen en afstudeerrichtingen binnen een masteropleiding met een bijkom type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012035788 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vastlegging van de maximale groei voor de Centra voor Basiseducatie en de Centra voor Volwassenenonderwijs inclusief een restrictieve aanwending van de leraarsuren voor de opleidingen NT2 voor vier CVO voor het type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2012 pub. 17/07/2012 numac 2012035789 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de professioneel gerichte bacheloropleiding bachelor in de integrale veiligheid als nieuwe opleiding van de Plantijn-Hogeschool van de provincie Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012035791 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de erkenning en subsidiëring van een Vlaamse centrale dienst voor sociaal telefoontolken en sociaal vertalen, vermeld in de artikelen 45/1 en 45/3 van het decreet van 28 april 1998 betreffende het Vlaamse integrat type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012035790 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende indeling bij de gemeentewegen van de gewestweg N374 - Spiegelrei, Langerei, Wulpenstraat, Sasplein, Buiten de Dampoort op het grondgebied van de stad Brugge type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2012 pub. 09/07/2012 numac 2012035727 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot vaststelling van de algemene regels inzake het verlenen van vergunningen en erkenningen door het Vlaams Agentschap voor Personen met een Handica type besluit van de vlaamse regering prom. 15/06/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012035792 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de masteropleiding master in de veiligheidswetenschappen als nieuwe opleiding van de Universiteit Antwerpen

decreet

type decreet prom. 15/06/2012 pub. 04/07/2012 numac 2012035751 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de in-, uit-, doorvoer en overbrenging van defensiegerelateerde producten, ander voor militair gebruik dienstig materiaal, ordehandhavingsmateriaal, civiele vuurwapens, onderdelen en munitie
^