B.S. Index van de afkondigingen van 12 juli 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 12/07/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012000679 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud. - Duitse vertaling type wet prom. 12/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012009312 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 12/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012009311 bron federale overheidsdienst justitie Wet die naturalisaties verleent type wet prom. 12/07/2012 pub. 12/09/2012 numac 2012024304 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de wet van 12 juli 1973 op het natuurbehoud

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/07/2012 pub. 10/01/2014 numac 2013000837 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 12/07/2012 pub. 03/08/2012 numac 2012009298 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars type koninklijk besluit prom. 12/07/2012 pub. 10/08/2012 numac 2012011331 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende maatregelen ter bevordering van de maatschappelijke participatie en de culturele en sportieve ontplooiing van de gebruikers van de dienstverlening van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 12/07/2012 pub. 10/01/2014 numac 2013000838 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 12/07/2012 pub. 06/08/2012 numac 2012011303 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn die deelnemen aan het « Clusterplan voor kleine O.C.M.W.'s » voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2013 numac 2013000443 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 12/07/2012 pub. 21/09/2012 numac 2012000469 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit van 12 juli 2012 tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 juli 1994 tot vaststelling van de basisnormen voor de preventie van brand en ontploffing waaraan de nieuwe gebouwen moeten voldoen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/07/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012204238 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 23 maart 2012 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 januari 1995 betreffende de organisatie van het jachte type ministerieel besluit prom. 12/07/2012 pub. 20/07/2012 numac 2012031574 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanpassing van de vermenigvuldigingscoëfficiënt van het aantal toegekende groenestroomcertificaten voor fotovoltaïsche installaties type ministerieel besluit prom. 12/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012000453 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende delegatie van de vertegenwoordigingsbevoegdheid in rechte en van de beslissingsbevoegdheid om een cassatieberoep in te stellen van de Minister die bevoegd is voor de Toegang tot het Grondgebied, het Verblijf, de Vestiging en

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2012 pub. 01/10/2012 numac 2012031704 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012031581 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van 4 september 2008 tot vaststelling van de lijst met inrichtingen van openbaar nut waarvoor de milieuattesten en -vergunningen door het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 12/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012031588 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de reglementering van de toekenning van een toelage aan de politiezones ter bevordering van de oprichting of de uitbreiding van brigades van fietsagenten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2012 pub. 28/09/2012 numac 2012027146 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de gedeeltelijke herziening van het gewestplan Waver-Geldenaken-Perwijs met het oog op de opneming van een ontginningsgebied op de plaats « Les Turluttes », van een reserveringsomtrek voor de type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012204368 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Amel en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2012 pub. 03/10/2012 numac 2012027147 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij het Plan Seine-Schelde Oost aangenomen wordt type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2012 pub. 07/08/2012 numac 2012204369 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Samber en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012204306 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « Société wallonne du Logement » een tegemoetkoming aan de openbare huisvestingsmaatschappijen verleent voor de bouw van één of meerdere sociale woningen ten behoeve van studenten type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2012 pub. 27/07/2012 numac 2012204171 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 februari 2009 tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Conseil wallon de l'économie sociale" type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2012 pub. 25/07/2012 numac 2012204209 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot opheffing van de ministeriële besluiten van 28 november 1984, 29 november 1984, 29 juli 1985, 9 oktober 1985, 6 maart 1989 en 25 mei 1993 betreffende de organisatie van de dienst "Juridische Geschillen" van het Waalse G type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2012 pub. 24/07/2012 numac 2012204167 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage IX bij Boek II van het Leefmilieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt, betreffende de zwemgebieden en de stroomopwaarts gelegen gebieden type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204246 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de inning en de invordering van de administratieve geldboeten die opgelegd worden krachtens de artikelen 13ter, 200bis en 200ter van de Waalse Huisvestingscode en Duurzaam Wonen type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2012 pub. 30/07/2012 numac 2012204240 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 12/07/2012 pub. 31/07/2012 numac 2012204250 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende opheffing van sommige bepalingen inzake water-, jacht-, woonbeleid, economie en K.M.O.'s

decreet

type decreet prom. 12/07/2012 pub. 26/07/2012 numac 2012029323 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet waarbij de cursussen geneeskunde en tandheelkunde worden opgenomen in het stelsel dat werd ingesteld door het decreet van 16 juni 2006 tot regeling van het aantal studenten in sommige cursussen van de eerste cyclus van het hoger onderwijs type decreet prom. 12/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012029325 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot regeling van de kwalificatie uitgedrukt in eenheden van leerresultaten in het secundair kwalificatieonderwijs en tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende het secundair onderwijs (1) type decreet prom. 12/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029341 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende wijziging van het decreet van 8 maart 2007 betreffende de algemene inspectiedienst, de dienst voor pedagogische raadgeving en begeleiding van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde onderwijs, de cellen voor pedagogische raadgeving type decreet prom. 12/07/2012 pub. 01/08/2012 numac 2012029324 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende verschillende maatregelen ter uitvoering van het akkoordprotocol van 7 april 2011 in de sector hoger onderwijs type decreet prom. 12/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029352 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van verschillende bepalingen inzake leerplichtonderwijs

document

type document prom. 12/07/2012 pub. 05/09/2012 numac 2012031594 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het waterbeheersplan van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type document prom. 12/07/2012 pub. 24/08/2012 numac 2012031554 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Algemene Uitgavenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012029327 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 27 mei 2009 tot benoeming van de examencommissie die ertoe gemachtigd wordt een getuigschrift uit te reiken voor grondige kennis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 09/10/2012 numac 2012205419 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 april 1998 betreffende de financiering van het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek, de versteviging van het we type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door middel van opslorping van het « Athénée royal » te Namen met het « " Lycée de la Communauté française " » te Namen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012029339 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door middel van opslorping van het « Athénée royal de Braine-le-Comte » met het « Athénée royal de Soignies » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012029338 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door middel van opslorping van de vestiging Jupille van het « Athénée royal Charlemagne » met het « Athénée royal Liège-Atlas » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 07/09/2012 numac 2012029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de offerteaanvraag voor de toewijzing van radiofrequenties voor de uitzending van de klankradio-omroepdiensten via analoge terrestrische radiogolven type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012029328 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het enige reglement voor de examencommissies voor de eindproeven van de eerste periode van vier maanden van het eerste jaar van de studies van bachelor in de geneeskunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029342 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot verlenging van het samenwerkingsakkoord van 10 oktober 2008 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest houdende steunverlening aan jongeren met een handicap bij het volgen van onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 30/08/2012 numac 2012029350 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 10 mei 1996 tot vaststelling van de nadere regels voor de controle op de wegens ziekte of gebrekkigheid afwezige personeelsleden type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 04/09/2012 numac 2012029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot samenvoeging door middel van opslorping van de vestiging Fléron van het « Athénée royal Charlemagne » met het « Athénée royal de Soumagne »

erratum

type erratum prom. 12/07/2012 pub. 08/08/2012 numac 2012011324 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot ontslag en benoeming van leden van de Arbitragecommissie voorzien in de wet van 19 december 2005 betreffende de precontractuele informatie bij commerciële samenwerkingsovereenkomsten. - Erratum type erratum prom. 12/07/2012 pub. 13/08/2012 numac 2012009330 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van een minimum genormaliseerd rekeningenstelsel voor verenigingen van mede-eigenaars. - Erratum type erratum prom. 12/07/2012 pub. 24/10/2012 numac 2012031750 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de uitvoering van de ordonnantie van 14 juli 2011 betreffende het gemengd beheer van de arbeidsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 12/07/2012 pub. 23/07/2012 numac 2012031553 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de aanpassing van de Middelenbegroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type beschikking prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031557 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van het Brussels Gemeentelijk Kieswetboek en de wet van 11 april 1994 tot organisatie van de geautomatiseerde stemming type beschikking prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031558 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de organisatie van de elektronische stemming voor de gemeenteraadsverkiezingen type beschikking prom. 12/07/2012 pub. 16/07/2012 numac 2012031556 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de controle van de mededelingen en de imagobevordering van de plaatselijke overheden tijdens de verkiezingsperiode

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 12/07/2012 pub. 14/09/2012 numac 2012204910 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap

programmadecreet

type programmadecreet prom. 12/07/2012 pub. 20/08/2012 numac 2012029326 bron ministerie van de franse gemeenschap Programmadecreet houdende diverse maatregelen betreffende de begrotingsfondsen vermeld in de algemene uitgavenbegroting van de Franse Gemeenschap, het leerplichtonderwijs en het onderwijs voor sociale promotie, het Agentschap voor de evaluatie van de kwal
^