B.S. Index van de afkondigingen van 12 oktober 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 12/10/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012022388 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsris type koninklijk besluit prom. 12/10/2012 pub. 25/10/2012 numac 2012009434 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende ontslag van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 12/10/2012 pub. 19/10/2012 numac 2012011398 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 april 2009 tot bepaling van de nadere technische regels voor de unieke identificatie van springstoffen voor civiel gebruik type ministerieel besluit prom. 12/10/2012 pub. 22/10/2012 numac 2012024340 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende de benoeming van de leden van de Federale Raad voor de Huisartsenkringen type ministerieel besluit prom. 12/10/2012 pub. 23/10/2012 numac 2012011399 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de uitvoering van het project « Begeleiders art. 60, § 7 » van as 2 van het Operationeel Programma « Doelstelling Regionaal Concurrentiever type ministerieel besluit prom. 12/10/2012 pub. 12/11/2012 numac 2012036156 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot uitvoering van bepaalde bepalingen van het Tweede Waarborgbesluit van 18 februari 2005, van het ministerieel besluit van 8 juni 2005 tot uitvoering van bepaalde bepal

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 22/11/2012 numac 2012206488 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorbereiding en de nazorg bij interlandelijke adoptie type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012036195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de invoering van een nieuw omkaderingssysteem in het gewoon basisonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012206530 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende wijzigingen betreffende innovatie in de lerarenopleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012036197 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de groepen van assistentiewoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012036178 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 tot uitvoering van het decreet van 1 december 1993 betreffende de inspectie en de begeleiding van de levensbeschouwelijke vakken en van het besluit type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012206465 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de hogescholen type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012206528 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010 type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012206499 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 20, 21 en 35 van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 oktober 2001 ter uitvoering van het decreet van 19 december 1997 betreffende het algemeen welzijnswerk type besluit van de vlaamse regering prom. 12/10/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012206498 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2007 tot vaststelling van de bepalingen en voorwaarden van erkenning en subsidiëring van organisaties inzake vrijetijdszorg voor personen met een handicap,

erratum

type erratum prom. 12/10/2012 pub. 07/11/2012 numac 2012022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 28 maart 1969 houdende vaststelling van de lijst van beroepsziekten die aanleiding geven tot schadeloosstelling en tot vaststelling van de criteria waaraan de blootstelling aan het beroepsris type erratum prom. 12/10/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013035107 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de loopbaanonderbreking van de personeelsleden van het onderwijs, de centra voor leerlingenbegeleiding en de hogescholen. - Erratum
^