B.S. Index van de afkondigingen van 5 november 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 07/02/2013 numac 2013011066 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale prijs armoedebestrijding voor het jaar 2012 type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 05/12/2012 numac 2012011465 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Hoge Raad voor de Zelfstandigen en de Kleine en Middelgrote Ondernemingen type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012018437 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2001 betreffende de medische hulpmiddelen voor in-vitro diagnostiek type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012024367 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de vergoedingen en het presentiegeld van de voorzitter, de ondervoorzitter en de leden van de raad van bestuur van het Fonds voor de medische ongevallen type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 22/11/2012 numac 2012206158 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 maart 1998 betreffende de externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012021144 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van het Bestuurscomité van het Belgisch Historisch Instituut te Rome type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012022416 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen in de kosten type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012011442 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van vertegenwoordigers bij het Comité voor schadeafwikkeling bij terrorisme type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 14/11/2012 numac 2012014498 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot bepaling van de retributie voor het examen afgenomen en beoordeeld door de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer voor het bekomen van het bekwaamheidattest bewakingsagent - begeleiding van uitzonderlijke voertuigen type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 12/11/2012 numac 2012003330 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot erkenning van culturele instellingen voor de toepassing van artikel 104, 3°, d, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012206271 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 mei 2012 tot aanduiding van leden van het Beheerscomité van het Internationaal Perscentrum type koninklijk besluit prom. 05/11/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012206269 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2011 tot aanwijzing van de vijf Regeringsleden in het Overlegcomité opgericht bij de gewone wet van 9 augustus 1980 tot hervorming der instellingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/11/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012009457 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor de Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 05/11/2012 pub. 13/11/2012 numac 2012009456 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit inzake de Commissies van Toezicht te Tongeren en te Saint-Hubert type ministerieel besluit prom. 05/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de Technische Commissie voor de Bouw type ministerieel besluit prom. 05/11/2012 pub. 06/02/2013 numac 2013029087 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 juni 2012 tot benoeming van de leden van de Raad voor het kinder- en jeugdtoneel type ministerieel besluit prom. 05/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029538 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van de benaming van een inrichting georganiseerd door het Onderwijs van de Franse Gemeenschap

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 05/11/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012003311 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Bling Bling 2013 », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 05/11/2012 pub. 09/11/2012 numac 2012003278 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 september 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « 5000 For Life », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^