B.S. Index van de afkondigingen van 13 november 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 11/10/2019 numac 2019014877 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot oprichting van de federale wapendienst. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 05/12/2012 numac 2012206242 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitbreiding van de toepassing van de bepalingen van de wet van 24 februari 1978 betreffende de arbeidsovereenkomst voor betaalde sportbeoefenaars tot de trainers in het voetbal, basketbal, volleybal en wielrennen type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 05/12/2012 numac 2012205996 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevo type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012022434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1985 tot uitvoering van Hoofdstuk 1, sectie 1, van de wet van 1 augustus 1985 houdende sociale bepalingen type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 11, § 2, en 14, b), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneesku type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012009483 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het Algemeen Reglement op de gerechtskosten in strafzaken, vastgesteld bij koninklijk besluit van 28 december 1950 wat betreft de administratieve kosten in strafzaken type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012024371 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de instelling van een raadgevende commissie en de procedure tot aanneming van een marien ruimtelijk plan in de Belgische zeegebieden type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012024385 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en tot vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van deze toelage voor de perio type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012009458 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot oprichting van de federale wapendienst type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 21/11/2012 numac 2012022415 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van de Federale Adviesraad voor Ouderen type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012012150 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het Hoofdbestuur van de Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 13/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012009476 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juli 2011 tot uitvoering van de artikelen 16, 13°, 17, 20, 63, 70 en 88 van het Sociaal Strafwetboek en tot bepaling van de datum van inwerkingtreding van de wet van 2 juni 2010 houdende

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029009 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de « Haute Ecole de la province de Liège » opgericht wordt en waarbij de opleidingen georganiseerd door deze Hogeschool erkend worden type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029011 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2011 tot oprichting van de Hogeschool voortkomend uit de samenvoeging van de Hogescholen « Henam » en « Blaise Pascal » en tot erkenning en betoel type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029010 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française Paul-Henri Spaak » vanaf het academi type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole de la Communauté française R. Schuman » vanaf het academiejaar type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029012 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Galilée » vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden en voor subsidies in a type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 06/02/2013 numac 2013029033 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 maart 2009 tot benoeming van de leden van de « Conseil supérieur de l'Enseignement supérieur artistique » type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 12/02/2013 numac 2013029013 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de « Haute Ecole Francisco Ferrer de la ville de Bruxelles » vanaf het academiejaar 2006-2007 erk type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 28/01/2013 numac 2014029014 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2009 houdende oprichting van de « Haute Ecole provinciale de Hainaut - Condorcet » en waarbij de opleidingen georganiseerd door die hogeschool erke type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029532 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 23 april 2009 houdende oprichting van de "Haute Ecole Louvain en Hainaut - HELHa" en waarbij de opleidingen georganiseerd door die hogeschool erkend worden en type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029529 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 19 juli 2007 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole Léonard de Vinci" vanaf het academiejaar 2007-2008 erkend worden en voor subsidies in type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029534 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de Bruxelles" vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wordt type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029537 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de Haute Ecole « Albert Jacquard » vanaf het academiejaar 2006-2007 toegelaten wor type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029530 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opening van de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole de la Communauté française en Hainaut" vanaf het academiejaar 2006 type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029533 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 24 augustus 2006 waarbij de opleidingen georganiseerd door de "Haute Ecole libre de Bruxelles - Ilya Prigogine" vanaf het academiejaar 2006-2007 erkend worden type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012011462 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de gemeente Burdinne als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, type ministerieel besluit prom. 13/11/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012022418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui
^