B.S. Index van de afkondigingen van 16 november 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 20/11/2012 numac 2012022420 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012207570 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot oprichting van de Vlaamse werkgroep Bevolkingsonderzoek naar aangeboren aandoeningen bij pasgeborenen via een bloedstaal type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 30/04/2013 numac 2013202458 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 01, 02, 04, 12 en 13 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2012 type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012024394 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2012 tot 30 april 2013 type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012024396 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van verpleegkundige regulatoren in de 112-centra voor de periode van 1 november 2012 tot 30 april 2013 type ministerieel besluit prom. 16/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012024395 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra voor de periode van 1 november 2012 tot 30 april 2013

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 13/12/2012 numac 2012036239 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet Financiën en Begroting ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2012 type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 08/01/2013 numac 2012036278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 december 2010 tot toekenning van steun aan ondernemingen voor ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 04/01/2013 numac 2012207231 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 6 juli 2012 houdende het stimuleren en subsidiëren van een lokaal sportbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 03/01/2013 numac 2012207281 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012036249 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het verlenen van investeringssubsidies voor culturele infrastructuur met bovenlokaal belang type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012036248 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning, tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 12 december type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012036245 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de wijziging van de ligging van de installaties voor het vervoer van gas door middel van leidingen van de NV Fluxys, gelegen in het openbaar domein onder de brug over het Albertkanaal in Olen Hoogbuul, beheerd d type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012036244 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder basisallocatie MB0 MB002 0100 ressorterend onder begrotingsartikel MB0/1MB-E-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012036243 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 maart 1998 houdende subsidiëring van de landinrichtingswerken, wat betreft de registratie van aannemers type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012207151 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 oktober 2011 houdende de aanwijzing van de leden van het Samenwerkingsplatform Eerstelijnsgezondheidszorg type besluit van de vlaamse regering prom. 16/11/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012207152 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 2duodecies van het besluit van de Vlaamse Regering van 8 juli 2005 tot instelling van een bedrijfstoeslagregeling en tot vaststelling van bepaalde steunregelingen voor landbouwers en tot toepassing

decreet

type decreet prom. 16/11/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012207009 bron vlaamse overheid Decreet tot omvorming van het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid "Agentschap voor Infrastructuur in het Onderwijs" tot het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap voor Infrastructuur in het Onde type decreet prom. 16/11/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012036234 bron vlaamse overheid Decreet tot aanvulling van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid met een titel VI « Milieubeleidsovereenkomsten »

erratum

type erratum prom. 16/11/2012 pub. 12/04/2013 numac 2013035307 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van steun aan ondernemingen voor strategische ecologie-investeringen in het Vlaamse Gewest. - Erratum
^