B.S. Index van de afkondigingen van 19 november 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012000660 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot publicatie van de bevolkingscijfers die in aanmerking genomen moeten worden om de verdeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers tussen de kieskringen uit te voeren type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012022417 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van de audiciens type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 05/12/2012 numac 2012018460 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 oktober 2011 houdende verbod van aflevering van geneesmiddelen voor cutaan menselijk gebruik met een concentratie aan testosteron hoger dan 2,5 % type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012022439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 augustus 1985 tot uitvoering van artikel 62, § 5, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 04/12/2012 numac 2012007309 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van het personeel van de centrale diensten van de Centrale Dienst voor Sociale en Culturele Actie van het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 19/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012024372 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2002 betreffende de vaststelling en de vereffening van het budget van financiële middelen van de ziekenhuizen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012018436 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 september 2011 houdende benoeming van corresponderende leden van de Farmacopeecommissie type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012029539 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 mei 2009 houdende benoeming van de leden van de Hoge Raad voor Gezondheidspromotie type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012014504 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot erkenning van een instelling belast met de materiële organisatie van de examens voor de bestuurders van transporteenheden die andere gevaarlijke goederen dan die van klassen 1 en 7 over de weg vervoeren type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012011456 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 73 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012018441 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 10 juli 2000 tot vaststelling van de grenswaarden voor totale vluchtige-basestikstof voor bepaalde categorieën vis en de te gebruiken analysemethoden en tot opheffing van het ministerie type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012011457 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 72 houdende intrekking van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 28/11/2012 numac 2012011458 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende schrapping van inschrijving van personen die een activiteit uitoefenen van minnelijke invordering van schulden van de consument type ministerieel besluit prom. 19/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012011461 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen

document

type document prom. 19/11/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013200568 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^