B.S. Index van de afkondigingen van 20 november 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/11/2012 pub. 15/10/2013 numac 2013022508 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 augustus 2006 tot oprichting van een Comité voor advies inzake biociden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van type koninklijk besluit prom. 20/11/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013024055 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende de toekenning van een facultatieve toelage van 15.000 euro aan het « Internationaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling » als tussenkomst in de productie van het « Earth Negotiations Bulletin » ter ondersteuning van de Pa type koninklijk besluit prom. 20/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012000640 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 december 2011 tot vaststelling van de taalkaders van de centrale diensten van de federale politie en van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lok type koninklijk besluit prom. 20/11/2012 pub. 17/01/2013 numac 2013014003 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een facultatieve subsidie van 85.000.000 EUR tussen 2012 en 2014 aan de Maatschappij voor het Intercommunaal Vervoer te Brussel in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tusse type koninklijk besluit prom. 20/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012000680 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de organisatie « Intergovernmental Consultations on Migration, Asylum and Refugees » type koninklijk besluit prom. 20/11/2012 pub. 03/12/2012 numac 2012022436 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het centraal bestuur van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/11/2012 pub. 13/12/2012 numac 2012014505 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de erkenning van instellingen in uitvoering van hoofdstuk 4 van het koninklijk besluit van 13 november 2011 betreffende vervoerbare drukapparatuur type ministerieel besluit prom. 20/11/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012031815 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de toekenning aan de vennootschap Powerhouse BV van een leveringsvergunning voor elektriciteit en een leveringsvergunning voor gas in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 20/11/2012 pub. 27/11/2012 numac 2012009412 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2001 betreffende de maandelijkse vergoeding bedoeld in artikel 379 van het Gerechtelijk Wetboek type ministerieel besluit prom. 20/11/2012 pub. 23/11/2012 numac 2012009413 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 september 2001 betreffende de vergoeding bedoeld in artikel 379bis van het Gerechtelijk Wetboek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 20/11/2012 pub. 28/03/2013 numac 2013029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 28 november 2008 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad van Beroep voor Studietoelagen en Studieleningen va

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/11/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013200160 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de Commissie voor de erkenning van opleidingen type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 20/11/2012 pub. 24/01/2013 numac 2013200159 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot erkenning van het opleidingsprogramma onderhoudstechnicus voor elektrische huishoudapparaten

vaststelling van de prijzen

type vaststelling van de prijzen prom. 20/11/2012 pub. 29/11/2012 numac 2012011459 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen voor 2012 van de fondsen die bestemd zijn voor de financiering van de werkelijke kostprijs ingevolge de toepassing van maximumprijzen voor de levering van elektriciteit en aardgas aan beschermde resident
^