B.S. Index van de afkondigingen van 21 november 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/11/2012 pub. 30/11/2012 numac 2012011466 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 augustus 2012 tot vaststelling van de verdeling van de toelage toegekend aan de gemeenten met een open centrum voor de opvang van asielzoekers op hun grondgebied in 2011 type ministerieel besluit prom. 21/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van bouwproducten die behoren tot de brandreactie klassen A1 en A1ainferaFLbendinferb type ministerieel besluit prom. 21/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen type ministerieel besluit prom. 21/11/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012024378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biociden, met het oog op de opname van methylnonylketon, margosa extract en zoutzuur type ministerieel besluit prom. 21/11/2012 pub. 19/08/2013 numac 2013000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van bouwproducten die behoren tot de brandreactie klassen A1 en A1ainferaFLbendinferb. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 21/11/2012 pub. 31/10/2013 numac 2013000675 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van dakbedekkingen die kunnen worden geacht aan de eisen ten aanzien van het prestatiecriterium « brandgedrag aan de buitenzijde » te voldoen. - Duitse vertaling

overeenkomst

type overeenkomst prom. 21/11/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012022460 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Verordening tot wijziging van de verordening van 16 april 1997 tot uitvoering van artikel 80, 5°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994
^