B.S. Index van de afkondigingen van 28 november 2012

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/11/2012 pub. 13/12/2012 numac 2012206571 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 1990 betreffende de toelage voor sociaal onderzoek en voor vorming van de werknemersvertegenwoordigers in de onderneming

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/2012 pub. 02/05/2013 numac 2013029269 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot erkenning van de kwalificaties bepaald bij het decreet van 19 juli 1991 betreffende de loopbaan van de wetenschappelijke navorsers type ministerieel besluit prom. 28/11/2012 pub. 16/01/2013 numac 2012024401 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlage I van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende het op de markt brengen en het gebruiken van biocide, met het oog op de opname van flufenoxuron

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 26 januari 2011 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het gewoon en buitengewoon officieel gesubsidieerd kle type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 12 februari 2010 houdende aanwijzing van de leden van de raad van beroep van het niet-confessioneel vrij secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013029045 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 3 december 2004 tot vaststelling van de samenstelling van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd officieel onderwi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013029046 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 7 februari 1996 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het gesubsidieerd officieel basisonde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013029047 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 1996 houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie voor het officieel gesubsidieerd buitengewoo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013029044 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 september 2007 houdende aanstelling van de leden van de raad van beroep voor de leermeesters godsdienst en de leraars godsdien type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013029040 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 16 mei 2008 houdende aanstelling van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij secundair onderwijs
^