B.S. Index van de afkondigingen van 29 november 2012

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/11/2012 pub. 30/01/2013 numac 2013029032 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het schooljaar 2012-2013, van de lestijdendotaties en de coëfficiënten voor de aanpassing en de herverdeling van de lestijdendotaties in het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde kunstsecundair onderwijs m type ministerieel besluit prom. 29/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012024397 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van directeurs Medische Hulpverlening

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2012 pub. 07/06/2013 numac 2013031441 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuurs type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012031850 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de toekenning van een bijkomende toelage van EUR 1.435.674 aan de NV Abatan in het kader van het project « Agro-Parc-Abatan », opgenomen in het Operationeel Programma « Doelstelling 2013 : S type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2012 pub. 23/01/2013 numac 2013031023 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende mededeling van de datums van de schoolvakanties voor het schooljaar 2013-2014 type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013031018 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de modaliteiten voor de eindverdeling en de stortingsmodaliteiten van de opbrengsten van het parkeerbeleid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2012 pub. 13/12/2012 numac 2012031824 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vastlegging van de quota van groenestroomcertificaten voor het jaar 2013 en volgende type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 29/11/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012031825 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 27 juni 2002 houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van het operationeel personeel van de DBDMH

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 29/11/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012027181 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » ermee belast wordt saneringsmaatregelen te nemen op de locatie « Boma et anciens terrains militaires » in Grâce-Hollogne type besluit van de waalse regering prom. 29/11/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012027182 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij de « SPAQuE » belast wordt met het nemen van saneringsmaatregelen op de site « Chemin de l'Inquiétude » in Bergen type besluit van de waalse regering prom. 29/11/2012 pub. 10/12/2012 numac 2012206980 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de afgifte van een vergunning voor uitzonderlijk vervoer

decreet

type decreet prom. 29/11/2012 pub. 11/03/2013 numac 2013029148 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type decreet prom. 29/11/2012 pub. 29/01/2013 numac 2013029002 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de bepalingen betreffende de bijdrage in de kosten voor het gebruik van de gemeenschappelijke openbare vervoermiddelen van de personeelsleden van het hoger onderwijs

document

type document prom. 29/11/2012 pub. 25/03/2013 numac 2013035162 bron vlaamse overheid Besluit van het hoofd van het Agentschap voor Natuur en Bos tot affectatie van onroerende goederen in eigendom van het Vlaamse Gewest naar het openbaar domein

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2012 pub. 01/02/2013 numac 2013029082 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2006 dat de voorwaarden vastlegt voor de toegang tot universitaire studies voor de houders van academische graden uitgere type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 29/11/2012 pub. 04/02/2013 numac 2013029055 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van de hoedanigheid van beëdigd ambtenaar aan sommige leden van het secretariaat van de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector

erratum

type erratum prom. 29/11/2012 pub. 01/07/2013 numac 2013031543 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 september 1996 tot regeling van de samenstelling en de werkwijze van de Gewestelijke Commissie voor de toegang tot de bestuurs

beschikking

type beschikking prom. 29/11/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012031839 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking van 11 oktober 1999, type beschikking prom. 29/11/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012031838 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst tot tweede herziening van de Partnerschapovereenkomst tussen de leden van de Groep van Staten van Afrika, het Caribische gebied en de Stille Oceaan, enerzijds, en de Europese Gemeenschap en haar Lidsta type beschikking prom. 29/11/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012031837 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Korea, anderzijds, ondertekend te Brussel op 10 mei 2010 type beschikking prom. 29/11/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012031844 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst waarbij een partnerschap tot stand wordt gebracht tussen de Europese Gemeenschap en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Indonesië, anderzijds, en met de Slotakte,

lijst

type lijst prom. 29/11/2012 pub. 06/12/2012 numac 2012011479 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 29/11/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012031865 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 12-04 houdende de erkenning en de subsidiëring van sociaal-culturele verenigingen, bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 20122013-0165 type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 29/11/2012 pub. 10/01/2013 numac 2012031864 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 12-05 de organisatie van de Brusselse gemeenschapscentra, bekrachtigd bij Collegebesluit nr. 20122013-0169
^