B.S. Index van de afkondigingen van 4 december 2012

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009519 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken type wet prom. 04/12/2012 pub. 04/04/2013 numac 2013000209 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van de Belgische nationaliteit teneinde het verkrijgen van de Belgische nationaliteit migratieneutraal te maken. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 21/12/2012 numac 2012206694 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de minimale voorschriften inzake veiligheid van elektrische installaties op arbeidsplaatsen type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 17/10/2017 numac 2017013251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven van Brussel Nationaal en tot vaststelling van zijn samenstelling en het type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 11/01/2013 numac 2012022484 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 07/12/2012 numac 2012003362 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit uitvoering van de artikelen 72, § 1, zesde lid, en 74 van de Programmawet van 22 juni 2012 type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 28/01/2013 numac 2012022498 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 28/01/2013 numac 2012022495 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en u type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 20/04/2015 numac 2015014122 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het signaleren van de fietsstraat. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 19/12/2012 numac 2012014552 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de ambtenaren die belast zijn met de uitvoering van en de controle op de wettelijke en reglementaire bepalingen inzake de scheepvaart en tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 juni 2003 tot vaststelling van he type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 18/12/2012 numac 2012022451 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 juli 2009 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 3°, van de wet betreffende de verplichte verzekering v type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 11/12/2012 numac 2012022446 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 december 2008 tot uitvoering van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 in verband met de onevenredig verzwaarde risico's type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012022449 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012022455 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 3.000 EUR aan de VZW CLASS, voor het begrotingsjaar 2012 type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 17/12/2012 numac 2012014500 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het signaleren van de fietsstraat type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 14/12/2012 numac 2012009464 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor de rechtbank van eerste aanleg te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 04/12/2012 pub. 12/12/2012 numac 2012014499 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 2004 tot oprichting van de Dienst Regulering van het Spoorwegvervoer en van de exploitatie van de luchthaven van Brussel Nationaal en tot vaststelling van zijn samenstelling en het

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/12/2012 pub. 28/12/2012 numac 2012011502 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vastlegging van de datum van definitieve sluiting van een ondergrondse bergruimte in situ voor het opslaan van gas type ministerieel besluit prom. 04/12/2012 pub. 13/12/2012 numac 2012011490 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de hoofdcontroleur van de te Luik gevestigde proefbank voor vuurwapens voor het toezicht op de wapenwet type ministerieel besluit prom. 04/12/2012 pub. 20/12/2012 numac 2012036258 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, als vermeld in artikel 1, § 1, van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in artikel 14, § 1, tweede

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 04/12/2012 pub. 08/04/2014 numac 2014202097 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest over de financiering van het strategische fundamentele onderzoek in het kader van gekruiste beleidskeuzen

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 11 februari 2010 tot vaststelling van de samenstelling van het Beheerscomité van de sociale dienst voor de leden van het on type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029057 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het gewoon type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029058 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 tot aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het offici type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/12/2012 pub. 05/02/2013 numac 2013029056 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 18 september 2008 houdende aanstelling van de leden van de Centrale Commissie voor het beheer van de betrekkingen voor het v

erratum

type erratum prom. 04/12/2012 pub. 22/01/2014 numac 2013022654 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorgingen. -
^