B.S. Index van de afkondigingen van 17 januari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 17/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013015026 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de lijst van landen waar het verkrijgen van akten van geboorte onmogelijk is of op zware moeilijkheden botst type koninklijk besluit prom. 17/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013022024 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 14, d), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type koninklijk besluit prom. 17/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013022023 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 17/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013009027 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2001 betreffende de instelling van afdelingen in de arbeidshoven, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 24/01/2013 numac 2013021009 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 13 december 2010 betreffende de samenstelling van de direcieraad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2013022008 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013200945 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « La Vallée de la Pierre au Charme » te Libin type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013200941 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « Pont à Smuid » te Libin type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013029136 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 8 oktober 2009 houdende aanstelling van de leden en de secretarissen van de Adviescommissies voor het gespecialiseerd onderwijs type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013201308 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 januari 2010 tot benoeming van de leden van de Wateradviescommissie type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013200944 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « Les Troufferies de Libin » te Libin type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013200943 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « Les Tachenires » te Libin type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 21/01/2013 numac 2013022010 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013200940 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « La Fange Mariette » te Libin type ministerieel besluit prom. 17/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013200942 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot oprichting van het biologisch waardevolle vochtige gebied « Le Ruisseau le Glan » te Libin

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013200426 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 28 juli 2004 tot uitvoering van het decreet van 27 mei 2004 betreffende de erkenning en de subsidiëring van de diensten "Espaces-Rencontres" type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013200427 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vervanging van sommige vertegenwoordigers van de Waalse Regering binnen de VZW "EuroSkills 2012" type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2013200422 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van het Waals betaalorgaan voor de Fondsen ELGF en ELFPO en tot instelling van een opvolgingscomité voor het Waals betaalorgaan type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2013200421 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de bevoegde autoriteit in de zin van artikel 1, § 2, van Verordening nr. 885/2006 van de Commissie van 21 juni 2006 type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2013200423 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 20 juli 2013 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging van Laneffe in het kader van haar dag « Pêche en famille » geo type besluit van de waalse regering prom. 17/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013200419 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2008 betreffende de investeringen in de landbouwsector, wat drachtige zeugen betreft

decreet

type decreet prom. 17/01/2013 pub. 04/02/2013 numac 2013200457 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord betreffende het internationaal vervoer over de weg tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kazakhstan, opgemaakt te Brussel op 5 december 2006 type decreet prom. 17/01/2013 pub. 05/02/2013 numac 2013200462 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Franse Republiek voor de ont type decreet prom. 17/01/2013 pub. 05/02/2013 numac 2013200461 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de admi type decreet prom. 17/01/2013 pub. 05/02/2013 numac 2013200463 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de bevoegdheden waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het IAO-Verdrag nr. 175 betreffende het deeltijds arbeidsregime, aangenomen in Genève op 24 juni 1994 d type decreet prom. 17/01/2013 pub. 04/02/2013 numac 2013200453 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Zetelakkoord tussen het Koninkrijk België en de Organisatie van de Islamitische Conferentie, gedaan te Brussel op 4 februari 2011 type decreet prom. 17/01/2013 pub. 04/02/2013 numac 2013200454 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van de Republiek Albanië en de Regering van het Koninkrijk België betreffende het internationaal vervoer over de weg, opgemaakt te Tirana op 25 april 2006 type decreet prom. 17/01/2013 pub. 04/02/2013 numac 2013200455 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Kroatië betreffende het internationaal vervoer over de weg, opgemaakt te Brussel op 2 juli 2002 type decreet prom. 17/01/2013 pub. 04/02/2013 numac 2013200456 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord betreffende het vervoer over de weg tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Georgië, ondertekend te Brussel op 19 maart 2002 type decreet prom. 17/01/2013 pub. 04/02/2013 numac 2013200458 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het IAO-Verdrag nr. 175 betreffende het deeltijds arbeidsregime, aangenomen in Genève op 24 juni 1994 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar eenentachtigste zitting type decreet prom. 17/01/2013 pub. 04/02/2013 numac 2013200459 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Protocol, opgemaakt te Luxemburg op 24 juni 2010, houdende wijziging van de Luchtvervoerovereenkomst tussen de Verenigde Staten van Amerika, enerzijds, en de Europese Unie en haar lidstaten, anderzijds, ondertekend op 2 type decreet prom. 17/01/2013 pub. 04/02/2013 numac 2013200460 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord betreffende het vervoer over de weg tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Macedonische Regering, opgemaakt te Brussel op 10 september 1998

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013029185 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot bepaling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Comité van sector IX, van het Comité van de plaatselijke en provinciale openbare diensten, 2e afdeling en van het Onderhandeling type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013029194 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt door een getuigschrift, voor het lezen en het produceren van geschreven stuk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013029193 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt door een getuigschrift, voor het lezen en het produceren van geschreven stuk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013029195 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de externe evaluatie, die niet bekrachtigd wordt door een getuigschrift, voor het lezen en het produceren van geschreven stuk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013029212 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de regering van de Franse Gemeenschap van 8 juni 2004 tot bepaling van evenementen van het hoogste belang en tot vaststelling van de nadere regels voor de toegang ertoe vo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2013 pub. 13/02/2013 numac 2013029063 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij inrichtingen voor onderwijs voor sociale promotie worden ertoe gemachtigd afdelingen te organiseren die worden bekrachtigd door de graden bachelor, specialisatie of master en door het brevet van he type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 17/01/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013029184 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de samenstelling van de overheidsafvaardiging binnen het Overlegcomité opgericht tussen de Regering van de Franse Gemeenschap en de vertegenwoordigings- en coördinatieorganen van het

erratum

type erratum prom. 17/01/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013029248 bron ministerie van de franse gemeenschap Aanwijzingen voor de diplomatieke posten van de externe loopbaan bij « Wallonie-Bruxelles International ». - Aanwijzingen. - Erratum type erratum prom. 17/01/2013 pub. 29/01/2013 numac 2013022026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/01/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013201152 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de corresponderende experts van de Commissie van de Duitstalige Gemeenschap voor de Duitse rechtsterminologie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/01/2013 pub. 28/02/2013 numac 2013201153 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de examencommissie die belast is met het afnemen van de examens over de kennis van het Duits voor het personeel van de onderwijsinstellingen in de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200767 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 december 1996 houdende organisatie van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en houdende regeling van de aanwerving, de loopbaan en de bezoldiging van de ambtenaren type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200766 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 17 juli 2003 tot bepaling van de rechtspositie van het contractueel personeel van het Ministerie van de Duitstalige Gemeenschap en van bepaalde organismen van openbaar nut type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 17/01/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013202099 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende vastlegging van de coëfficiënt voor de uitbetaling van de werkingstoelagen die aan de instellingen voor volwassenenonderwijs worden toegekend voor het jaar 2013

lijst

type lijst prom. 17/01/2013 pub. 30/01/2013 numac 2013011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^