B.S. Index van de afkondigingen van 24 januari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000109 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden van 4 tot 8 juli 2012 op het grondgebied van de provincies Antwerpen, Henegouwen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen en Namen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de ge type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000103 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 10 mei 2012 op het grondgebied van de provincie Oost-Vlaanderen als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid v type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000106 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de windhoos en de rukwinden met een lokaal karakter die hebben plaatsgevonden op 18 juni 2012 op het grondgebied van de provincie Limburg als een algemene ramp worden beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000105 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 12 juni 2012 op het grondgebied van de provincies West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Luik en Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrek type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000107 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 5 maart 2012 op het grondgebied van de provincie West-Vlaanderen als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt afgebaken type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000104 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 20 mei 2012 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Luik, Namen en het Administratief Arrondissement Brussel-Hoofdstad als een algemene type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000108 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 29 mei 2012 op het grondgebied van de provincies Waals-Brabant en Limburg als een algemene ramp wordt beschouwd en waarbij de geografische uitgestrektheid van deze ramp wordt type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013000110 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit waarbij de overvloedige regenval die heeft plaatsgevonden op 22 en 23 augustus 2011 op het grondgebied van de provincies Vlaams-Brabant, Waals-Brabant, Antwerpen, Oost-Vlaanderen, Henegouwen, Limburg, Namen en het Administratief Arrondi type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 20/02/2013 numac 2013022070 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 21, § 1, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 10/04/2013 numac 2012206981 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 tot vaststelling, voor het jaar 2011, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevo type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013015028 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2003 aangaande de consulaire bevolkingsregisters en identiteitskaarten type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 04/02/2013 numac 2013200622 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 06/02/2013 numac 2013015027 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende statuut van de Adviseurs in Economische Diplomatie type koninklijk besluit prom. 24/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013022045 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 2, § 2, vierde lid van de wet van 20 december 1999 tot toekenning van een werkbonus onder de vorm van een vermindering van de persoonlijke bijdragen van sociale zekerheid aan werknemers met lage lonen en

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/01/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Paul-Henri Spaak »

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2013 pub. 06/02/2013 numac 2013200600 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanvulling van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 tot uitvoering van het decreet van 10 april 2003 betreffende de financiële incentives voor de opleiding van werknemers die bij een onderneming in dienst type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013200762 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Amblève type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013200603 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van een personeelslid dat bevoegd is om toe te zien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Liège-Verviers" . type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013200602 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen in de statuten van de « Société publique de Gestion de l'Eau » type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2013 pub. 19/02/2013 numac 2013200936 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van bestuurders die het Waalse Gewest binnen de raad van bestuur van de Autonome haven van Luik vertegenwoordigen type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013200606 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van personeelsleden die moeten toezien op de uitvoering van de politiereglementen op het vervoersnet van de "Société de Transport en commun de Charleroi" type besluit van de waalse regering prom. 24/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013200761 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Samber

decreet

type decreet prom. 24/01/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013029172 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ierland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Span type decreet prom. 24/01/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013029171 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar h type decreet prom. 24/01/2013 pub. 06/03/2013 numac 2013029170 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, ondertekend in Kleinmond o type decreet prom. 24/01/2013 pub. 04/03/2013 numac 2013029165 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende oprichting van het ambt van onderzoekslogistieker binnen de universiteiten in de Franse Gemeenschap type decreet prom. 24/01/2013 pub. 11/03/2013 numac 2013029201 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Radiocommunicatie, en de bijlagen, gedaan in Den Haag op 23 juni 1993 en de Akte van wijziging van het Verdrag tot oprichting van het Europees Bureau voor Radiocommuni

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/01/2013 pub. 07/02/2013 numac 2013031042 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief over de toepassing van een aantal bepalingen van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de voor de verwarmingssystemen van gebouwen geldende EPB-eisen bij hun installatie en tijdens hun uitbatingperiode

document

type document prom. 24/01/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013035228 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 24/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013035253 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 24/01/2013 pub. 26/02/2013 numac 2013201009 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 24/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013200991 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orde type document prom. 24/01/2013 pub. 21/02/2013 numac 2013200989 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2013 pub. 25/02/2013 numac 2013029144 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de organisatie van een deel van het stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers van de basisschool van Stoumont in het onthaalcentrum van Borgoumont wordt toegelaten type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013029150 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun aan de creatie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 24/01/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013029151 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij een afwijking wordt verleend aan de school voor gespecialiseerd secundair beroepsonderwijs « EEPSIS » te Horrues om samen te werken met het « Centre d'Education et de Formation en Alternance »

erratum

type erratum prom. 24/01/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013029331 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun aan de creatie. - Erratum

arrest

type arrest prom. 24/01/2013 pub. 28/01/2013 numac 2013031026 bron brussels instituut voor milieubeheer Besluit van de leidende ambtenaren tot wijziging van het besluit van de leidende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer van 10 januari 2008 houdende subdelegatie van bevoegdheden aan de directeur Personeel inzake personeelsbeheer

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 24/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013031071 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/39 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie van het mandaat van rang 16 binnen het Franstalig Brussels Instituut voor Beroepsopleiding

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 24/01/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013031105 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad tot wijziging van het besluit van 4 december 2008 tot vaststelling van de algemene bepalingen inzake het administratief en geldelijk statuut van de secr
^