B.S. Index van de afkondigingen van 29 januari 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/01/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013000458 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij. - Duitse vertaling type wet prom. 29/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013014042 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wijziging van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven en van de wet van 19 april 2002 tot rationalisering van de werking en het beheer van de Nationale Loterij

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/01/2013 pub. 04/02/2013 numac 2013002001 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 25 april 2005 tot vaststelling van de voorwaarden voor de indienstneming bij arbeidsovereenkomst in sommige overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 29/01/2013 pub. 06/02/2013 numac 2013011068 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende het verbod van het op de markt brengen van op klepelmaaiers gelijkende hulpstukken voor draagbare, met de hand geleide bosmaaiers type koninklijk besluit prom. 29/01/2013 pub. 08/02/2013 numac 2013011073 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 betreffende de levensverzekeringsactiviteit type koninklijk besluit prom. 29/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013022172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 29/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013200226 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de vorming en bijscholing van preventieadviseurs van interne en externe diensten voor preventie en bescherming op het werk type koninklijk besluit prom. 29/01/2013 pub. 13/02/2013 numac 2013022066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2001 tot uitvoering van artikel 102, § 1, eerste lid, van de samengeordende wetten betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 29/01/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013022065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden onder dewelke het Beheerscomité van het Fonds voor de beroepsziekten kan beslissen om een pilootproject op te zetten inzake preventie, teneinde de verergering van een ziekte te voorkomen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013200958 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij tijdelijk wordt afgeweken, ten gunste van de "Unité de Biologie du Comportement" van de Universiteit van Luik, van sommige bepalingen van het besluit van de Waalse Gewestexecutieve van 11 maart 1993 tot uitvoering van de wet type ministerieel besluit prom. 29/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013003026 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 29/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013011078 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van de gemeente Visé als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsu type ministerieel besluit prom. 29/01/2013 pub. 31/01/2013 numac 2013200561 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende tijdelijke aanvullende maatregelen tot het behoud van de visbestanden in zee

erkenning

type erkenning prom. 29/01/2013 pub. 13/02/2013 numac 2013018086 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot intrekking van de erkenning van analyselaboratoria in samenhang met zijn controleopdrachten
^