B.S. Index van de afkondigingen van 30 januari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/01/2013 pub. 27/02/2013 numac 2012207563 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor het jaar 2013, van de dotaties bedoeld in Titel IV en in Titel VII van het koninklijk besluit van 18 juli 2002 houdende maatregelen met het oog op de bevordering van de tewerkstelling in de non-profit sector type koninklijk besluit prom. 30/01/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013022037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninlijk besluit van 8 maart 2007 tot vaststelling van een persoonlijk aandeel van de rechthebbenden in de kostprijs van sommige verstrekkingen van artikel 35 van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkinge

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/01/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013007082 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 1997 houdende oprichting van een Basisoverlegcomité voor de Centrale Dienst voor sociale en culturele actie van het Ministerie van Landsverdediging

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 30/01/2013 pub. 08/02/2013 numac 2013035171 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de benoeming van de gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen
^