B.S. Index van de afkondigingen van 31 januari 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 04/03/2013 numac 2013009064 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vervanging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 9 januari 2003 houdende modaliteiten voor de wettelijke medewerkingsplicht bij gerechtelijke vorderingen met betrekking tot elektronische communicatie type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013000095 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers over de kieskringen type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013018153 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordigers van de wetenschappelijke milieus in de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013022038 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 27/03/2013 numac 2013024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013022058 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende vaststelling van de taalkaders van het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 29/03/2013 numac 2013000171 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de leden van de Kamer van volksvertegenwoordigers over de kieskringen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 31/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013003035 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit houdende regeling van de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 31/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013014031 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 90, baanvak Y. Jurbeke te Aat, gelegen te Jurbeke, ter hoogte van de kilometerpaal 50.370 type ministerieel besluit prom. 31/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013014032 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 2 op de spoorlijn nr. 94, baanvak Froyennes - Franse grens te Froyennes , gelegen ter hoogte van de kilometerpaal 87.284

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013031069 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren bevoegd voor de inning en de invordering van bepaalde bedragen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013031068 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de ambtenaren bedoeld in de artikelen van de ordonnantie van 21 december 2012 tot vaststelling van de fiscale procedure in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013031576 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 november 2009 tot benoeming van de bestuurders van de raad van bestuur van de Maatschappij voor Intercommunaal Vervoer te Brus type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013031118 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 juni 2010 houdende vaststelling van de voorwaarden voor het toekennen van een subsidie voor de werken tot behoud van klein erf type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013031119 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010 houdende benoeming van de leden van de Kamer van de Middenstand van de Economische en Sociale Raad voor het Bru type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013031120 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 31/01/2013 pub. 03/04/2013 numac 2013031161 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van de beslissing van de gemeente Elsene tot gedeeltelijke opheffing van het bijzonder bestemmingsplan « Huizenblok 30 », goedgekeurd bij besluit van de Regering van 23 december 1993

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 07/03/2013 numac 2013201331 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van het decreet van 19 december 2012 houdende erkenning en subsidiëring van de inschakelingsbedrijven type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 19/02/2013 numac 2013200928 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de gewone en plaatsvervangende leden van de « Conseil wallon de l'Economie sociale » type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 13/02/2013 numac 2013200907 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van verschillende bepalingen betreffende de verlofregeling van de personeelsleden van de Diensten van de Waalse Regering type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 08/02/2013 numac 2013027057 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 februari 2007 betreffende de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013027062 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het domaniale natuurreservaat « Les Bassins de Décantation de la Sucrerie de Frasnes-lez-Anvaing » te Frasnes-lez-Buissenal type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013027061 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot oprichting van het erkende natuurreservaat « Obere Amel » te Amel en Bütgenbach type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 08/02/2013 numac 2013027058 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de Waalse overheidsdiensten om ze aan te passen aan de wijziging van de organieke personeelsformatie van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013200760 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot machtiging van de doortocht van de « Legend Boucles de Spa » in de « Clémentine » op 18 februari 2012 type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013200802 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 maart 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de "Commission régionale d'Aménagement du Territoire" voor een periode van vijf jaar type besluit van de waalse regering prom. 31/01/2013 pub. 13/02/2013 numac 2013200803 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2010 betreffende de samenstelling van de Advies- en Overlegcommissie inzake arbeidsbemiddeling ingesteld bij het decreet van 3 april 2009 betreffende de regist

decreet

type decreet prom. 31/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013200793 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, gedaan te Kleinmond, Zuid- type decreet prom. 31/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013200922 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van sommige bepalingen van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 31/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013200794 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Marokko betreffende het internationaal vervoer over de weg van personen en goederen en met het Protocol opgemaakt krachtens artikel 22 van dit akkoord, ondertekend type decreet prom. 31/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013200796 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Zuid-Afrika, anderzijds, tot wijziging van de Overeenkomst inzake handel, ontwikkeling en samenwerking, gedaan te Kleinmond, Zuid- type decreet prom. 31/01/2013 pub. 15/02/2013 numac 2013200939 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Waalse Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid wat de erkenning van instellingen voor schuldenbemiddeling betreft type decreet prom. 31/01/2013 pub. 12/02/2013 numac 2013200797 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Fr type decreet prom. 31/01/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013200921 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende wijziging van bepaalde bepalingen van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type decreet prom. 31/01/2013 pub. 11/02/2013 numac 2013200795 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, de Tsjechische Republiek, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, de Helleense Republiek, het Koninkrijk Spanje, de Fr

omzendbrief

type omzendbrief prom. 31/01/2013 pub. 01/03/2013 numac 2013009061 bron federale overheidsdienst justitie Omzendbrief 131quater betreffend gerechtskosten in strafzaken. - Update. - Indexering van de tarieven voorzien in bijlage

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/01/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013029215 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de nadere regels voor de werking van de Commissie voor de bekwaamheidsbewijzen voor de toegang tot de ambten in het onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 31/01/2013 pub. 15/03/2013 numac 2013029213 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de Begeleidingscommissie opgericht bij het decreet van 27 maart 2002 betreffende de begeleiding van het onderwijssysteem van de Franse Gemeenschap
^