B.S. Index van de afkondigingen van 7 februari 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/02/2013 pub. 13/02/2013 numac 2013009065 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming van leden voor Commissies van Toezicht type ministerieel besluit prom. 07/02/2013 pub. 12/03/2013 numac 2013029197 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubsidiee type ministerieel besluit prom. 07/02/2013 pub. 22/02/2013 numac 2013024064 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 6 maart 2007 houdende aanwijzing van de secretaris van de Raad van de Tandheelkunde type ministerieel besluit prom. 07/02/2013 pub. 27/02/2013 numac 2013024063 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende het toekennen van een toelage aan de VZW POSECO

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/02/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013031549 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2013 pub. 26/02/2013 numac 2013201080 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de tewerkstelling van gehandicapte werknemers in de provincies, gemeenten, openbare centra voor maatschappelijk welzijn en verenigingen van overheidsdiensten type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013201628 bron waalse overheidsdienst 7 FEBRUARI 2013 - Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging in de statuten van de "Société régionale d'Investissement de Wallonie" , afgekort "SOGEPA" type besluit van de waalse regering prom. 07/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013027070 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de lijst van het buitengewone onroerende erfgoed van Wallonië

decreet

type decreet prom. 07/02/2013 pub. 19/03/2013 numac 2013029223 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende opheffing van artikel 3.V van het koninklijk besluit van 15 december 1973 houdende bepaling van de splitsings- en hergroeperingsnormen van studiejaren in het secundair technisch onderwijs, in het technisch, economisch, agrarisch, paramedi type decreet prom. 07/02/2013 pub. 18/03/2013 numac 2013029222 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende sommige aanpassingen, in verband met de bescherming van minderjarigen, van het gecoördineerde decreet van 26 maart 2009 betreffende de audiovisuele mediadiensten

omzendbrief

type omzendbrief prom. 07/02/2013 pub. 14/02/2013 numac 2013002007 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Omzendbrief nr. 624. - De vaststelling van de brugdagen voor 2013 voor het personeel van de diensten van het federaal administratief openbaar ambt, zoals bepaald in artikel 1 van de wet van 22 juli 1993 houdende bepaalde maatregelen inzake ambtenarenzaken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029174 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de « Service francophone des Métiers et type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029176 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de "Service francophone des Métiers et de type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029175 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de voorzitter en de secretaris van de Raad van Beroep van de leden van het werkliedenpersoneel van de onderwijsinrichtingen ingericht door de Franse Gemeenschap type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/02/2013 pub. 08/03/2013 numac 2013029173 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de « Service francophone des Métiers et
^