B.S. Index van de afkondigingen van 28 maart 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/03/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013022167 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 juni 2003 tot uitvoering van artikel 71bis, §§ 1 en 2, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 19 type koninklijk besluit prom. 28/03/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde ziekenhuisgegevens moeten worden medegedeeld aan de Minister die de Volksgezondheid onder zijn bevoegdheid heeft type koninklijk besluit prom. 28/03/2013 pub. 02/04/2013 numac 2013014071 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluit type koninklijk besluit prom. 28/03/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013202084 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 114 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 28/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013015083 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van Adviseurs in Economische Diplomatie type koninklijk besluit prom. 28/03/2013 pub. 11/09/2014 numac 2014014349 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van het koninklijk besluit van 22 december 2003 betreffende de inning en de consignatie van een som bij de vaststelling van de overtredingen van de wet betreffende de politie over het wegverkeer en zijn uitvoeringsbesluit

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021040 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Algemeen Rijksarchief en het Rijksarchief in de Provinciën type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 13/05/2013 numac 2013202880 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot hernieuwing van de erkenning van instellingen voor natuur- en boseducatie type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013024130 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma « cardiale pathologie » type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013024128 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie « gespecialiseerde spoedgevallenzorg » type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013024129 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 30 juni 2004 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de moeder en pasgeborene type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 23/04/2013 numac 2013024127 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 16 juli 2009 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor het zorgprogramma voor kinderen type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 22/04/2013 numac 2013024126 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juni 1999 houdende benoeming van de leden van het College van geneesheren voor de functie voor « intensieve zorg » type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021039 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Bibliotheek van België type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021037 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021038 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021031 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021033 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021030 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Sterrenwacht van België type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021034 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Nationale Plantentuin van België type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021035 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021032 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type ministerieel besluit prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013021036 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013031255 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van directeur-generaal bij het type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013031256 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van adjunct-directeur-generaal type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031379 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 5.961.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau C van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd ove type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013031378 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 9.199.000,00 EUR aan de gemeenten tot financiering van de loonsverhoging van de personeelsleden van niveau D en E van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevorm type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013031371 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013031377 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een subsidie van 16.075.000,00 EUR aan de gemeenten tot gedeeltelijke financiering van de loonsverhoging van het personeel van de gemeenten, de O.C.M.W.'s, de verenigingen gevormd overee type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013031273 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van effectieve en plaatsvervangende leden van het Overlegplatform voor de Werkgelegenheid type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013031203 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 september 2010 over beoordeling en beheer van overstromingsrisico's type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/03/2013 pub. 17/04/2013 numac 2013031202 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij de winterperiode 2012-2013 wordt verlengd

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013202456 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van subsidies aan publiekrechtelijke personen en niet-commerciële instellingen voor de uitvoering van studies en werken voor de verbetering van de energieperformantie en het rationeel energiegebrui type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 29/04/2013 numac 2013202455 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de uitzonderlijke toekenning van subsidies aan publiekrechtelijke personen en niet-commerciële instellingen voor de uitvoering van werken voor een verbeterde energieprestatie en het rationeel energiegebruik in d type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013202141 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van de erkenning voor diverse centra voor de validering van de vaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013027111 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de herziening van het gewestplan Doornik-Leuze-Péruwelz met het oog op de opneming van nieuwe bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeenten Péruwelz en Beloeil (Basècles) type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013202222 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van het deel van de totale hoeveelheid broeikasgasemissierechten dat aanvankelijk aan de nieuwkomers wordt toegekend voor de periode 2008-2012 type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013202221 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van een tegemoetkoming aan de agentschappen voor sociale huisvesting en aan de type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 12/04/2013 numac 2013202224 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 november 2011 tot vastlegging van de broeikasgasemissierechten die kosteloos worden toegewezen aan vliegtuigexploitanten voor de periode 2012 en de periode 2013-202 type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013202142 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende goedkeuring van het referentiesysteem voor de validering van de vaardigheden voor de beroepen productiearbeider op een industriële lijn en autoverkoper in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 bet type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 19/04/2013 numac 2013202338 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van het huishoudelijk reglement van de Instandhoudingscommissies voor Natura 2000-sites type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013202140 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een erkenning voor de centra voor de validering van de vaardigheden voor de beroepen tuinier en zelfstandige kapper type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 05/04/2013 numac 2013202138 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de verlenging van de winterperiode in het kader van de elektriciteits- en gaslevering type besluit van de waalse regering prom. 28/03/2013 pub. 10/04/2013 numac 2013202143 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgeplaatst worden naar de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeensc

decreet

type decreet prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013029281 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot wijziging van de nadere regels voor de externe proeven bepaald bij het decreet van 2 juni 2006 betreffende de externe evaluatie van de verworven kennis van leerlingen van het leerplichtonderwijs en het getuigschrift van basisonderwijs na het l type decreet prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013029280 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende optimalisering van het beheer van het hoger kunstonderwijs

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013029270 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het generiekefunctieprofiel van het ambt van inspecteur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 11/04/2013 numac 2013029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de nadere regels voor de selectieproef voor de bevordering tot het ambt van inspecteur type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij het Instituut voor opleidingen tijdens de loopbaan wordt ertoe gemachtigd om deel te nemen aan de pensioenregeling ingesteld bij de wet van 28 april 1958 betreffende het pensioen van het personeel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 24/04/2013 numac 2013029278 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van de lijst van actieprojecten voor positieve discriminatie voor het jaar 2013, overeenkomstig artikel 58 van het decreet van 30 juni 1998 dat erop gericht is alle leerlingen gelijke kanse type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 02/05/2013 numac 2013029287 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 5 mei 2004 betreffende de organisatie van examens voor de toekenning van het getuigschrift van grondige kennis van een taal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013029309 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de examencommissie die ertoe gemachtigd wordt een getuigschrift uit te reiken voor grondige kennis van een taal met het oog op taalbadonderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 07/05/2013 numac 2013029289 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de mobiliteit naar de Diensten van de Regering van de Franse Gemeenschap, de Hoge Raad voor de Audiovisuele Sector of elk van de instellingen van openbar nut die onder het Comité van Sector XV

erratum

type erratum prom. 28/03/2013 pub. 30/04/2013 numac 2013021050 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit houdende aanstelling van de externe deskundigen van de jury van de loopbaan van het wetenschappelijk personeel van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 28/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013031197 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende het kader voor het invoeren van intelligente vervoerssystemen op het gebied van wegvervoer en voor interfaces met andere vervoerswijzen type beschikking prom. 28/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013031198 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Amendement van de artikelen 25 en 26 van het Verdrag van Helsinki van 17 maart 1992 inzake de bescherming en het gebruik van grensoverschrijdende waterlopen en internationale meren, aangenomen op 28 november 2003 type beschikking prom. 28/03/2013 pub. 15/04/2013 numac 2013031199 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende de eindregeling van de begroting van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor het jaar 2005

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202558 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 12 december 1997 betreffende de organisatie en de subsidiëring van de dagcentra voor mindervaliden type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 28/03/2013 pub. 08/05/2013 numac 2013202559 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeling van minderjarigen en

vergunning

type vergunning prom. 28/03/2013 pub. 09/04/2013 numac 2013011180 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 25 april 2006 tot toekenning aan de NV T-POWER van een individuele vergunning voor de bouw van een STEG-eenheid van 400 MW te Tessenderlo op een terrein van de NV TESSENDERLO CHEMIE met b
^