B.S. Index van de afkondigingen van 2 mei 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013029362 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 24/05/2013 numac 2013011234 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van het Comité dat belast is met de kwaliteit van de gegevens van de Kruispuntbank van Ondernemingen en van de werking ervan type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013024166 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van medische directeurs in de 112-centra type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013029361 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013036032 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 14 mei 2008 houdende vaststelling van de bijkomende of specifieke opdrachten bij de diensten van de Vlaamse overheid type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 11/06/2013 numac 2013029360 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013011238 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende benoeming van de werkende assessoren en plaatsvervangende assessoren van de Federale Raden en van de Federale Raden van beroep van de landmeters-experten en tot benoeming van de griffiers van de Federale Raden van beroep van type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013011235 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende ontslag en benoeming van leden van de Commissie tot erkenning van de gemachtigden inzake uitvindingsoctrooien type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013029359 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit waarbij het leren door taalbad wordt toegelaten type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 04/06/2013 numac 2013011250 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013024167 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van adjunct medische directeurs in de 112-centra

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 23/05/2013 numac 2013031373 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Bosnië » op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013031894 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd opgesteld type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013031346 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de afwijkingen op het snoei- en kapverbod van bomen tussen 1 april en 15 augustus type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013031375 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop "Bosnië" op het grondgebied van de gemeente Sint-Gillis type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031360 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het administratief statuut en de bezoldigingsregeling van de ambtenaren van Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013031464 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor energiebesparingen en productie van energie met behulp van hernieuwbare energiebronnen type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031359 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van het administratief en geldelijk statuut van de contractuele personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013031410 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een betrekking van directeur-generaal en een betrekk type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013031466 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor een aanpassing aan de normen in niet-milieugebonden aangelegenheden type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013031465 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor stedelijke integratie type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013031467 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun tot bescherming van het leefmilieu type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 22/07/2013 numac 2013031463 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 2 april 2009 betreffende de steun voor de productie van eco-producten type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013031358 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering ten einde de voorwaarden te bepalen waaronder de mandatarissen bij de instellingen van openbaar nut worden aangewezen, ter uitvoering van artikel 35 van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regerin type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 02/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013031344 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van een opdrachthouder voor de functie sociale adviseur bij BRUGEL

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013202901 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 maart 2007 tot uitvoering van het decreet van 7 juli 1994 betreffende de erkenning van instellingen voor schuldbemiddeling type besluit van de waalse regering prom. 02/05/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013202902 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 7 maart 2013 tot benoeming van de leden van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entrepri

decreet

type decreet prom. 02/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013202971 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de financiële incentives ter bevordering van de indienstneming van personeel bij sommige ondernemingen type decreet prom. 02/05/2013 pub. 22/05/2013 numac 2013202970 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het aanhangsel van 4 oktober 2012 bij het samenwerkingsakkoord van 30 mei 2005 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest, het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en de Duitstalige Gemeenschap betreffende de

document

type document prom. 02/05/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013031986 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van het gedeeltelijke wijziging van het gewestelijk bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd opgesteld. - Addendum

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013029336 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor opleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013029337 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 21 december 2012 waarbij verbindend wordt verklaard de beslissing van de Centrale Paritaire Commissie van het gesubsidieerd offic type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013029334 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de oriënteringstest van de gezondheidssector en de activiteiten tot voorbereiding van de studies geneeskunde type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 02/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013029340 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de selectieproef voor bevordering tot het ambt van inspecteur

beschikking

type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 15/05/2013 numac 2013031356 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Regering van de Republiek Singapore tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inko type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031349 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031350 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031351 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031348 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031352 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 17/05/2013 numac 2013031353 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031354 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk Noorwegen tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontgaan van belasting inzake belastingen naar het inkomen en naar het type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031357 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende het Brussels Wetboek van Lucht, Klimaat en Energiebeheersing type beschikking prom. 02/05/2013 pub. 21/05/2013 numac 2013031355 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : 1° de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en de Republiek San Marino tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, onderteke

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013203111 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 22 juni 2001 tot vaststelling van de berekeningsgrondslagen voor de subsidiëring van de personeelskosten in de sectoren sociale aangelegenheden en gezondheid type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013203306 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 februari 2013 tot instelling van de Adviesraad voor Gezondheidspromotie type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 02/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013203305 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot vaststelling van de inhoudelijke zwaartepunten voor gezondheidspromotie in de jaren 2013-2014
^