B.S. Index van de afkondigingen van 21 mei 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/05/2013 pub. 04/04/2014 numac 2014000160 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op de probatievoorwaarden en de alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese Unie. - Duitse verta type wet prom. 21/05/2013 pub. 13/06/2013 numac 2013009242 bron federale overheidsdienst justitie Wet inzake de toepassing van het beginsel van de wederzijdse erkenning op vonnissen en probatiebeslissingen met het oog op het toezicht op de probatievoorwaarden en de alternatieve straffen uitgesproken in een lidstaat van de Europese unie type wet prom. 21/05/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013003208 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2008 en de voorgaande jaren 2006 en 2007 type wet prom. 21/05/2013 pub. 03/07/2013 numac 2013003207 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2006 en de voorgaande jaren 2003 en 2004 type wet prom. 21/05/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013003206 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2007

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 11/10/2019 numac 2019014876 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022313 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013007177 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de examencommissie voor de voorstelling van de masterproef in de Koninklijke Militaire School voor het academiejaar 2012-2013 van de 163ste promotie polytechniek en de 148ste promotie sociale en militair type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 12/07/2013 numac 2013024261 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot hernieuwing en benoeming van de leden van het College van de Hoge Gezondheidsraad type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013202783 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende benoeming van raadsheren en rechters in sociale zaken. type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 01/07/2013 numac 2013203272 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 oktober 2004 betreffende de organisatie, de samenstelling en de werkwijze van de Raad van het Begrotingsfonds voor de grondstoffen en de producten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013202632 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 1976 tot vaststelling van het aantal leden van het Paritair Comité voor de groothandelaars-verdelers in geneesmiddelen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 28/06/2013 numac 2013000423 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie aan de Internationale Organisatie voor Migratie type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 21/06/2013 numac 2013018270 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2012 tot toekenning van een toelage voor het jaar 2013 aan het « Belgisch Centrum voor Farmacotherapeutische Informatie » type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 20/06/2013 numac 2013022336 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 29 januari 2007 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité een overeenkomst kan sluiten in toepassing van artikel 56, § 2, 1°, van de wet betreffende de verp type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022312 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Kruispuntbank van de sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022314 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Hulpkas voor werkloosheidsuitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014003042 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende de gedeeltelijke verdeling, betreffende Optifed, van het provisioneel krediet ingeschreven op het programma 03-41-1 van de wet houdende de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 en bestemd tot het dekken van al type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022325 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022321 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor jaarlijkse vakantie type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022322 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor arbeidsvoorziening type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022324 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022323 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Rijksdienst voor pensioenen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022320 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor de sociale verzekering der zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022318 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van het Fonds voor de beroepsziekten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022319 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022316 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de tweede bestuursovereenkomst van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022317 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van het Fonds voor arbeidsongevallen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013022315 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de vierde bestuursovereenkomst van de Hulp- en Voorzorgskas voor zeevarenden type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 20/06/2013 numac 2013011267 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van de coördinatie van de « Vrijwillige begeleide terugkeer » type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 19/06/2013 numac 2013022303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 18/06/2013 numac 2013024188 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 16 juli 1997 tot uitvoering van artikel 115 van de wet op de ziekenhuizen, gecoördineerd op 7 augustus 1987 type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203235 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Meteorologisch Instituut van België type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203233 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203234 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203232 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013202899 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46 van het koninklijk besluit van 25 november 1991 houdende de werkloosheidsreglementering type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 31/05/2013 numac 2013000321 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vastlegging van het speciaal model van oproepingsbrief die gericht moet worden aan de kiezers ingeschreven op de kiezerslijst van de gemeenten van het kieskanton Sint-Genesius-Rode voor de verkiezing van de Kamer van volksvertegenwo type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013202784 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van het minimumbedrag van het loon dat men moet genieten om als een betaalde sportbeoefenaar te worden beschouwd type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 30/05/2013 numac 2013003170 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 juni 1993 inzake de samenstelling, de organisatie, de werking en de onafhankelijkheid van de Cel voor financiële informatieverwerking type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 28/05/2013 numac 2013011263 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de vertegenwoordigers bij het Comité van wijzen bedoeld in artikel 4 van de wet van 13 november 2011 betreffende de vergoeding van de lichamelijke en morele schade ingevolge een technologisch ongeval type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011252 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het statuut van de leden van het directiecomité en de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011253 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot vaststelling van het programma van het examen inzake beroepsbekwaamheid met het oog op de benoeming van de leden van het directiecomité en van de assessoren van de Belgische Mededingingsautoriteit type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 27/05/2013 numac 2013011254 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van Boek IV « Bescherming van de mededinging » en van Boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203236 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Belgisch Instituut voor Ruimte-Aëronomie type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203237 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013021061 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juni 1971 houdende het statuut van het personeel van het Federaal Planbureau type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 17/06/2013 numac 2013011266 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van het project « Hervestiging van vluchtelingen » type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 14/06/2013 numac 2013022279 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 12/06/2013 numac 2013022277 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013022304 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de m type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 10/06/2013 numac 2013000383 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 september 2001 houdende het minimaal effectief van het operationeel en van het administratief en logistiek personeel van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203252 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203251 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Sterrenwacht van België type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203253 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Musea voor Schone Kunsten van België type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013203238 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van de Koninklijke Bibliotheek van België type koninklijk besluit prom. 21/05/2013 pub. 24/05/2013 numac 2012009452 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 1991 betreffende de vuurwapens met historische, folkloristische of decoratieve waarde en de vuurwapens die voor het schieten onbruikbaar zijn gemaakt

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/05/2013 pub. 03/06/2013 numac 2013031422 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende de weigering van de erkenning van MISE EN PLACE BELGIE NV als uitzendbureau type ministerieel besluit prom. 21/05/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013204846 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot samenstelling van de reserve van onderwijzend personeel bedoeld in artikel 33, eerste lid, van het besluit van de Waalse Regering van 15 november 2012 betreffende de energie-audit van een woning

erratum

type erratum prom. 21/05/2013 pub. 05/06/2013 numac 2013018275 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Algemeen Rijksarchief en Rijksarchief in de Provinciën. [2013/203237]. - Erratum

arrest

type arrest prom. 21/05/2013 pub. 06/06/2013 numac 2013022275 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van het Fonds voor Arbeidsongevallen voor 2013
^