B.S. Index van de afkondigingen van 1 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 01/07/2013 pub. 25/03/2014 numac 2014000128 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden. - Duitse vertaling type wet prom. 01/07/2013 pub. 10/07/2013 numac 2013003214 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende aanpassing van de Rijksmiddelenbegroting voor het begrotingsjaar 2013 type wet prom. 01/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013009419 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de basiswet van 12 januari 2005 betreffende het gevangeniswezen en de rechtspositie van de gedetineerden

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013022411 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156, § 2, vierde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstellingen aan de technische cel de noodzakelijke informatie meedel type koninklijk besluit prom. 01/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013022413 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 houdende uitvoering van artikel 156, § 2, vierde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de verzekeringsinstelling type koninklijk besluit prom. 01/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013022414 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 maart 1999 houdende uitvoering van artikel 156, § 2, vierde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de algemene niet-psychiat type koninklijk besluit prom. 01/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003241 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit waarbij ambtenaren van de FOD Budget en Beheerscontrole worden aangesteld in de hoedanigheid van controleur van de vastleggingen type koninklijk besluit prom. 01/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013003193 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 mei 1994 over de inhouding en de vergoeding van de roerende voorheffing overeenkomstig hoofdstuk I van de wet van 6 augustus 1993 betreffende de transacties met bepaalde effecten type koninklijk besluit prom. 01/07/2013 pub. 09/07/2013 numac 2013022351 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de verdeelsleutel bedoeld in artikel 7, derde lid, van de wet van 6 mei 2002 tot oprichting van het Fonds voor de pensioenen van de geïntegreerde politie en houdende bijzondere bepalingen inzake sociale zekerheid type koninklijk besluit prom. 01/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013022412 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 156, § 2, vierde lid, van de wet van 29 april 1996 houdende sociale bepalingen, met betrekking tot de wijze waarop de algemene niet-psychiatrische ziekenhuizen aan de technische cel de noodzakelijke

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 04/07/2013 numac 2013035546 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 21 december 2012 houdende tijdelijke aanvullende maatregelen voor het behoud van de visbestanden in zee type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013029442 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 juni 2009 tot aanstelling van de leden van de Commissie voor erkenning van de nuttige ervaring voor de leden van het onderwijzend personeel van het geheel type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 18/07/2013 numac 2013024266 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2003 tot aanwijzing van de leden van de bijzondere werkgroepen bedoeld in artikel 7, 1° en 3° van het koninklijk besluit van 19 november 1982 betreffende de werking van de Nat type ministerieel besluit prom. 01/07/2013 pub. 15/07/2013 numac 2013012234 bron instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling van de Commissie voor de bevordering van de evenwichtige aanwezigheid van mannen en vrouwen in adviesorganen

besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie

type besluit van de gemeenschappelijke gemeenschapscommissie prom. 01/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013031636 bron gemeenschappelijke gemeenschapscommissie van brussel-hoofdstad Ministerieel besluit houdende aanwijzing van de ambtenaren, stagiairs en contractuele personeelsleden van de diensten van het Verenigd College van de Gemeenschappelijke Gemeenschapscommissie van Brussel-Hoofdstad die belast worden met het toezien op de to
^