B.S. Index van de afkondigingen van 18 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 18/07/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014000039 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij. - Duitse vertaling type wet prom. 18/07/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014000073 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert type wet prom. 18/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013011434 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert type wet prom. 18/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013007178 bron ministerie van landsverdediging Wet tot wijziging van diverse bepalingen betreffende het statuut van de militairen type wet prom. 18/07/2013 pub. 07/04/2014 numac 2013015194 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek Estland, Ie type wet prom. 18/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013003284 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 19/08/2013 numac 2013024300 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de hernieuwing van de conventie in het kader van de wetenschappelijke ondersteuning voor het Nationaal Focal Point Biosafety Clearing-House type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013024289 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 20.000 euro aan de provincie West-Vlaanderen ter financiële ondersteuning van de werking van het « Coördinatiepunt Duurzaam Kustbeheer » type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 13/08/2013 numac 2013204568 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 juni 2012 "houdende toekenning van onderscheidingen in de Kroonorde aan sommige personeelsleden van de lokale besturen in het Vlaams Gewest" type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014000040 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013014494 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 5.369.497 EUR aan de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofds type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000808 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013003282 bron regie der gebouwen Koninklijk besluit tot regeling van de terbeschikkingstelling van een onroerend goed, eigendom van de Staat en beheerd door de Regie der Gebouwen, aan de stad Nieuwpoort door het sluiten van een erfpacht type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013011468 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vaststelling van de federale beleidsvisie op lange termijn inzake duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013007184 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de burgerlijke autoriteit die bevoegd is voor de toepassing van bepaalde reglementaire bepalingen betreffende het burgerpersoneel bij het Ministerie van Landsverdediging type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000807 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2006 tot bepaling van het directiebrevet dat vereist is voor de bevordering tot de graad van hoofdcommissaris van politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003266 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000503 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten betreffende de vergoeding voor werkelijke onderzoekskosten type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013009321 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van het bijzonder reglement voor het arbeidshof te Antwerpen type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013000439 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2006 betreffende de organisatie en de bevoegdheden van de federale politie type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022402 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bedragen bedoeld in artikel 44ter van de samengeordende wetten van 19 december 1939 betreffende de kinderbijslag voor loonarbeiders type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 24/07/2013 numac 2013003224 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de revalorisatiecoëfficiënt voor kadastrale inkomens type koninklijk besluit prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013022406 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 februari 2009 tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoör

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 18/07/2013 pub. 19/07/2013 numac 2013022384 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 18/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013024279 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende vaststelling van de subsidies toegekend aan sommige associaties voor palliatieve zorgen voor het jaar 2013 type ministerieel besluit prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013003267 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type ministerieel besluit prom. 18/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013204546 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 7, § 2, van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te b

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031645 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031743 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende het reglementaire luik van het Gewestelijk Parkeerbeleidsplan type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013031727 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 18 juli 2000 tot regeling van haar werkwijze en tot regeling van de ondertekening van de akten van de Regering type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 28/08/2013 numac 2013031657 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de vaststelling van een perimeter van voorkoop « Passer » op het grondgebied van de gemeente Anderlecht type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013031982 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de taalkaders voor de vierde tot en met de dertiende trap van de hiërarchie van het personeel van het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013031644 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende toewijzing van het mandaat van adjunct-directeur-generaal van het Brussels Instituut voor Milieubeheer type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 18/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013031742 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de gereglementeerde parkeerzones en de vrijstellingskaarten

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013204862 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijziging in de statuten van de "SA SOWECSOM" type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013204346 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 december 2009 tot benoeming van de leden van het Comité voor watercontrole type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013204347 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sluiting van de gewone zitting 2012-2013 van het Waalse Parlement type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2013 pub. 19/08/2013 numac 2013204650 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 23 december 2010 tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten voor de toekenning van een tegemoetkoming aan de agentschappen voor sociale huisvesting en aan de type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013204389 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de instapstages type besluit van de waalse regering prom. 18/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204562 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 december 2004 tot uitvoering van het decreet van 11 maart 2004 betreffende de incentives om de milieubescherming en het duurzame energiegebruik te begunstigen

decreet

type decreet prom. 18/07/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013031655 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstelijk Gewest type decreet prom. 18/07/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013031656 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet van de Franse Gemeenschapscommissie ter ondersteuning van de kinderopvang

bericht

type bericht prom. 18/07/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013000775 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Bericht inzake de bijlage C bij de Ministeriële Richtlijn MFO-2 van 13 april 2012 betreffende het solidariteitsmechanisme tussen de politiezones inzake versterkingen voor opdrachten van bestuurlijke politie. - Duitse vertaling

document

type document prom. 18/07/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013204928 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 18/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013204823 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 18/07/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013204749 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 18/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013204743 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2013 pub. 23/10/2013 numac 2013029546 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende sluiting van de gewone zitting 2012-2013 van het Parlement van de Federatie Wallonië-Brussel type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2013 pub. 27/08/2013 numac 2013029465 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 14 maart 2013 van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel basisonderwijs tot vaststelling van het arbeidsreglement, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2013 pub. 27/08/2013 numac 2013029464 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 14 maart 2013 van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel secundair onderwijs tot vaststelling van het arbeidsreglement, verbindend wordt verklaard type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013029491 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot uitvoering van het decreet van 30 april 2009 tot instelling van een erkenningsprocedure voor kwaliteitsboekhandels en tot vaststelling van het reglement voor het gebruik van het collectieve merk « Le type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2013 pub. 03/09/2013 numac 2013029461 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 14 maart 2013 van de Centrale Paritaire Commissie voor het gesubsidieerd officieel onderwijs voor sociale promotie tot vaststelling van het arbeidsreglement, verbindend wordt verk type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2013 pub. 27/08/2013 numac 2013029469 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 14 maart 2013 van de Centrale Paritaire Commissie voor het bijzonder onderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor socioculturele promotie tot vaststelling van het arbe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2013 pub. 27/08/2013 numac 2013029466 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap waarbij de beslissing van 14 maart 2013 van de Centrale Paritaire Commissie voor het bijzonder onderwijs en het gesubsidieerd officieel onderwijs voor socioculturele promotie tot vaststelling van het arbe type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013029463 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toekenning van een afwijking aan 10 inrichtingen voor lager onderwijs voor de voortzetting van de organisatie van een stelsel voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers voor het schooljaar 20 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 18/07/2013 pub. 05/09/2013 numac 2013029496 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de plaatselijke centra voor gezondheidspromotie en de gemeenschapsdiensten voor gezondheidspromotie

erratum

type erratum prom. 18/07/2013 pub. 25/08/2014 numac 2014003104 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 12 mei 2004 tot regeling van een beroepsprocedure in het kader van de bescherming tegen valsemunterij . - Erratum type erratum prom. 18/07/2013 pub. 21/01/2015 numac 2015200170 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de instapstages. - Erratum type erratum prom. 18/07/2013 pub. 22/08/2013 numac 2013022429 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type erratum prom. 18/07/2013 pub. 02/04/2015 numac 2015031210 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet betreffende het onthaaltraject voor nieuwkomers in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. - Erratum type erratum prom. 18/07/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013011458 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet betreffende de uitoefening door een rechtspersoon van het beroep van landmeter-expert. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013031793 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende de bevordering door verhoging in graad van de heer Frédéric MOTTE, eerstaanwezend attaché , tot de graad van adviseur-dienstchef (rang 13), in de dienst voor informatica en documentbe type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013031792 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende bevordering door verhoging in graad van Mevr. Dominique MAUN, eerstaanwezend attaché , tot graad van adviseur-diensthoofd (rang 13), bij de dienst inspectie, bij de Algemene Directie type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013031791 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende bevordering door verhoging in graad van Mevr. Marie-Pierre DURT, eerstaanwezend attaché , tot graad van adviseur-diensthoofd (rang 13), bij de dienst sociale cohesie, bij het Directiebe type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013031790 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende aanstelling door mutatie van de heer Jean-Pierre JAUMOTTE, adviseur-diensthoofd , bij de dienst van de algemene organisatie van de onderwijssites, vanaf 1 oktober 2013 type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013031789 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende bevordering door verhoging in graad van Mevr. Pascale PENSIS, eerstaanwezend attaché , tot graad van adviseur-diensthoofd (rang 13), bij de dienst van het secretariaat-generaal, bij de type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 18/07/2013 pub. 22/10/2013 numac 2013031788 bron college van de franse gemeenschapscommissie Besluit van het College van de Franse Gemeenschapscommissie houdende bevordering door verhoging in graad van Mevr. Sandrine VERMEULEN, eerstaanwezend attaché , tot graad van adviseur-diensthoofd (rang 13), bij de dienst openbaar ambt, van juridische zake
^