B.S. Index van de afkondigingen van 19 juli 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 19/07/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013015195 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag betreffende de bescherming en de bevordering van de diversiteit van cultuuruitingen, en met de Bijlage, aangenomen te Parijs op 20 oktober 2005 (2) type wet prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013009393 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot interpretatie van artikel 97 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst type wet prom. 19/07/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014000032 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot interpretatie van artikel 97 van de wet van 25 juni 1992 op de landverzekeringsovereenkomst. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2013 pub. 17/09/2014 numac 2013015193 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar Lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 (2) type wet prom. 19/07/2013 pub. 31/12/2014 numac 2014000932 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Duitse vertaling type wet prom. 19/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013000583 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013024288 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 november 1973 tot instelling van een Hoge Raad voor de Antropogenetica type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013022418 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 14/08/2013 numac 2013000524 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende sluiting van de gewone parlementaire zitting 2012-2013 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013011403 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van een Commissaris-generaal en een Adjunct-commissaris-generaal van de Belgische Regering bij de Wereldtentoonstelling van Milaan 2015 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013000513 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van de Ghelamco-Arena inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013000514 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Jan Breydelstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013000515 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot bepaling van de perimeter van het Ludo Coeckstadion inzake de veiligheid bij voetbalwedstrijden type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013204647 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de Rijksdienst voor Sociale Zekerheid type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 24/01/2017 numac 2017010146 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels volgens dewelke sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën worden aangewezen voor een nieuwe dienst. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204726 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake bewijskracht type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/09/2013 numac 2013014442 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende toekenning van mandaten van agent en inspecteur van luchtvaartinspectie type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013014427 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en de technische e type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/09/2014 numac 2014000645 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake bewijskracht Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 17/10/2014 numac 2014014587 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de koninklijke besluiten betreffende de inning en de consignatie van een som bij het vaststellen van sommige inbreuken inzake het vervoer over de weg, het vervoer van gevaarlijke goederen over de weg en de technische e type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/10/2013 numac 2013205514 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 22 mei 2003 betreffende de procedure voor de behandeling van de dossiers inzake tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013022510 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse bepalingen inzake bewijskracht. - Addendum type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013024318 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de financiële bijdrage van de Belgische federale overheid voor het jaar 2013 aan de UNEP Chemicals van de Organisatie van de Verenigde Naties, in het kader van de vrijwillige financiering van de activiteiten betref type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013024319 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de Belgische financiële bijdrage voor 2013 aan het programma voor chemische producten van de OESO type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 23/09/2016 numac 2016003323 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013024304 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Sports, Tourisme et Développement du Pays des Collines" type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 07/08/2013 numac 2013024287 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende een toelage aan de VZW van Luxemburgs recht « Collaboration internationale des Praticiens et Intervenants en Qualité-Santé » en het vastleggen van de toekenningsvoorwaarden van de subsidie voor de periode van 1 januari 2013 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013022404 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 oktober 1971 tot uitvoering van de wet van 20 juli 1971 tot instelling van gewaarborgde gezinsbijslag type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 06/08/2013 numac 2013024285 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 mei 2000 houdende bijzondere bepalingen inzake het verwerven, het in depot houden, het voorschrijven, het verschaffen en het toedienen van geneesmiddelen bestemd voor dieren door de dieren type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003221 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels volgens dewelke sommige personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën worden aangewezen voor een nieuwe dienst type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003168 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling van de personeelsleden in de diensten andere dan operationele van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003213 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 maart 2005 houdende de bijzondere bepalingen met betrekking tot de bezoldigingsregeling van het personeel van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de Pensioendienst voor de Overhei type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003222 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 houdende diverse bepalingen tot uitvoering van het koninklijk besluit van 4 augustus 2004 betreffende de loopbaan van niveau A van het rijkspersoneel en houdende sommige wijzigi type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022408 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 maart 2003 tot uitvoering van artikel 59ter van de programmawet van 2 januari 2001 wat de tegemoetkoming in de vakbondspremie betreft type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003210 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de Cel « Fiscaliteit van de buitenlandse investeringen » type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022398 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 128 van het koninklijk besluit van 5 juli 1963 betreffende de sociale reclassering van de mindervaliden en tot uitvoering van artikel 24, tweede lid, van de wet van 16 april 1963 betreffende de sociale reclasse type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 01/08/2013 numac 2013022399 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 december 1987 betreffende de bijlagen verleend in het kader van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003157 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot toekenning van bevoegdheden aan de Voorzitter van het directiecomité van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003174 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 februari 2002 houdende oprichting van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022401 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 februari 2007 tot vaststelling van de samenstelling van de Wetenschappelijke Raad en de oprichting van Medische Commissies bij het Fonds voor de beroepsziekten en tot bepaling van het bedr type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022403 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van de « Groep S - Kinderbijslagfonds voor Werknemers », vereniging zonder winstoogmerk, afgekort : « Groep S - Kinderbijslagfonds » VZW type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003220 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de regels volgens dewelke de personeelsleden worden geïntegreerd in de nieuwe structuur van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003175 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 25/07/2013 numac 2013003199 bron federale overheidsdienst financien en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vastlegging van de lijst van derde equivalente landen en van de lijst van Europese publieke overheden of instellingen respectievelijk bedoeld in artikel 37, § 2, eerste lid, 2° en 5°, van de wet van 11 januari 1993 tot voor type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003169 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de tewerkstelling van personeelsleden en de integratie in de Federale Overheidsdienst Financiën van : - de buitendiensten van de fiscale administraties van het Ministerie van Financiën, - de diensten van de Administratie d type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013014365 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de nationale instantie belast met de handhaving van Verordening nr. 1177/2010 van het Europees Parlement en de Raad van 24 november 2010 betreffende de rechten van passagiers die over zee of binnenwateren reizen en h type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003216 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van het organiek reglement van de Federale Overheidsdienst Financiën en van de bijzondere bepalingen die van toepassing zijn op het statutair personeel type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013022400 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot aanpassing van de interestvoet in de barema's die worden gebruikt in toepassing van de arbeidsongevallenwet van 10 april 1971 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003212 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende de benoeming in de gemene loopbaan van de titularissen van een bijzondere titel in het niveau A en de toewijzing aan de personeelsleden van het niveau A van een functie opgenomen in de bijlage van het koninklijk besluit van 20 type koninklijk besluit prom. 19/07/2013 pub. 31/07/2013 numac 2013022392 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 april 1976 houdende regeling van de gezinsbijslag ten voordele van de zelfstandigen, wat de bepalingen in verband met de jaarlijkse leeftijdsbijslag betreft

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003156 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de ambten waarvan de titularissen bij de Federale Overheidsdienst Financiën uitgesloten worden van het genot van sommige verloven en afwezigheden type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 05/08/2013 numac 2013024286 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage van 2.642.133 euro voor het wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid en dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 30/07/2013 numac 2013003254 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit wijzigende het ministerieel besluit van 2 juni 2003 houdende aanduiding van de ambtenaren van de Administratie der douane en accijnzen om te worden bekleed met de hoedanigheid van officier van gerechtelijke politie type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013027183 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen II en III bij het besluit van de Waalse Regering van 9 februari 2006 betreffende de productie en het in de handel brengen van zaad van groenvoedergewassen en tot vervanging van bijlage III bij het besluit type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013027184 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van de bijlagen I en II bij het besluit van de Waalse Regering van 27 mei 2004 betreffende de onderzoeken voor de toelating van de rassen van landbouw- en groentegewassen op de nationale rassenlijst type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 21/08/2013 numac 2013204701 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van bijlage I van het ministerieel besluit van 19 maart 2004 houdende vaststelling van de lijst van ammoniakemissiearme stalsystemen in uitvoering van artikel 1.1.2 en artikel 5.9.2.1bis van het besluit van de Vlaamse Re type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 16/04/2015 numac 2015035427 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van de nadere regels betreffende de subsidieverlening voor het aankopen van personenalarmtoestellen type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 02/08/2013 numac 2013003161 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot vaststelling van de inwerkingtreding van de artikelen 1 tot 7 van het koninklijk besluit van 3 december 2009 houdende regeling van de operationele diensten van de Federale Overheidsdienst Financiën type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013029486 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende de voorwaarden voor de toelating van leerlingen uit het gespecialiseerd secundair onderwijs van vorm 3 tot het gewoon secundair onderwijs type ministerieel besluit prom. 19/07/2013 pub. 19/08/2013 numac 2013035713 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot wijziging van de kaart van de focusgebieden, opgenomen in de bijlage bij het besluit van de Vlaamse Regering van 10 februari 2012 tot bepaling van de nitraatresidudrempelwaarde, vermeld in artikel 14, § 1, tweede lid, van het

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 20/08/2014 numac 2014035679 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de nominatieve lijst van statutaire personeelsleden, vermeld in artikel 66/33 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, K type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204904 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 28 en 29 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot va type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 20/08/2014 numac 2014035674 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de nominatieve lijst van statutaire personeelsleden, vermeld in artikel 35 van het decreet van 10 juli 2008 betreffende het beheer en de uitbating van de regionale luchthavens Oostende-Brugge, Kort type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013204513 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van de programmatie van het structuuronderdeel onthaaljaar voor anderstalige nieuwkomers in het voltijds secundair onderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204508 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende goedkeuring van programmaties in het deeltijds kunstonderwijs type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013204486 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 15 van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 oktober 2003 tot vaststelling van de bijzondere regelen inzake de erkenning en de subsidiëring van de Milieu- en Natuurverenigingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 09/08/2013 numac 2013204462 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het Actieplan Innovatief Aanbesteden 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013035691 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van het decreet van 7 juni 2013 tot vaststelling van de regels inzake de verdeling van het Vlaams Plattelandsfonds type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013204488 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de lijst, vermeld in artikel 60 van het decreet van 6 juli 2012 betreffende het Lokaal Cultuurbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 08/08/2013 numac 2013204492 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de wijziging van bijlage VI en VII van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 juli 2009 betreffende de programmatie, de erkenningsvoorwaarden en de subsidieregeling voor woonzorgvoorzieningen en verenigingen va type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013035726 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013035786 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bekrachtiging van het operationeel kader uitbreiding studieomvang masteropleidingen type besluit van de vlaamse regering prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013204491 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 6 februari 1991 houdende vaststelling van het Vlaams reglement betreffende de milieuvergunning en van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 maart 2013 inzake de

decreet

type decreet prom. 19/07/2013 pub. 12/08/2013 numac 2013204560 bron vlaamse overheid Decreet houdende maatregelen met betrekking tot wijzigingen aan de studieomvang van opleidingen in het hoger onderwijs type decreet prom. 19/07/2013 pub. 13/08/2013 numac 2013204469 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 19/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013204687 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 15, § 9, van het decreet van 19 december 2008 betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type decreet prom. 19/07/2013 pub. 27/08/2013 numac 2013035758 bron vlaamse overheid Decreet betreffende het Onderwijs XXIII type decreet prom. 19/07/2013 pub. 23/08/2013 numac 2013204690 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van het decreet van 20 december 1996 tot regeling van het recht op minimumlevering van elektriciteit, gas en water en tot wijziging van het decreet van 24 mei 2002 betreffende water bestemd voor menselijke aanwending, wat de minimuml type decreet prom. 19/07/2013 pub. 20/08/2013 numac 2013204693 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de partnerschaps- en samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, ondertekend in Brussel op 11 mei 2012 type decreet prom. 19/07/2013 pub. 01/10/2013 numac 2013035793 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 18 juli 2003 betreffende het integraal waterbeleid

omzendbrief

type omzendbrief prom. 19/07/2013 pub. 29/08/2013 numac 2013000521 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 74. - De bevordering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen binnen de politiediensten type omzendbrief prom. 19/07/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000804 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 74. - De bevordering van de gelijke kansen van mannen en vrouwen binnen de politiediensten. - Duitse vertaling

document

type document prom. 19/07/2013 pub. 26/07/2013 numac 2013018339 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Beslissing van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen tot aanduiding van de nationale referentielaboratoria type document prom. 19/07/2013 pub. 19/08/2013 numac 2013035718 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de regelgeving betreffende de bekwaamheidsbewijzen en salarisschalen van de personeelsleden van de onderwijsinstellingen voor buitengewoon onderwijs en deeltijds kunstonderwijs type document prom. 19/07/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013035855 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Energiebesluit van 19 november 2010, wat betreft de certificering van aannemers en installateurs, de berekening voor de onrendabele toppen, gebouwgebonden fotovoltaïsche installaties en de implementat

erratum

type erratum prom. 19/07/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013036119 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure. - Erratum type erratum prom. 19/07/2013 pub. 27/03/2014 numac 2014000221 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 april 1965 betreffende de jeugdbescherming, het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepleegd en het herstel van de door dit feit veroorzaakte schade. - Erratum type erratum prom. 19/07/2013 pub. 28/08/2014 numac 2014033030 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Klötzerbahn 27 te Eupen als monument wordt gerangschikt. - Erratum

arrest

type arrest prom. 19/07/2013 pub. 16/08/2013 numac 2013035711 bron vlaamse overheid Besluit tot regeling van de informatie-, preventie-, inperkings- en herstelplicht inzake milieuschade, het verzoek om maatregelen en de beroepsprocedure

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033061 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 oktober 1950 waarbij het huis Rotenberg 35, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033064 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regent van 25 februari 1950 waarbij het Klooster der Zusters Franciscanessen der Heilige Familie te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033063 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 30 augustus 1984 waarbij het huis Marktplatz 8, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033065 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 27 maart 1986 waarbij het huis Bergstraße 64, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033062 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 1989 waarbij het huis Olengraben 29, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033058 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 mei 1983 waarbij het huis Werthplatz 5-7, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033060 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Werthplatz 1-3, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033059 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Werthplatz 2, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033057 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Werthplatz 12, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033056 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Werthplatz 48, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033052 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 1991 waarbij de boerderij Hochstraße 185, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033048 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 24 juni 1994 waarbij de Sint-Jozefkerk te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033053 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 januari 1992 waarbij het Klooster Heidberg te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033055 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 1993 waarbij het huis Winkelstraße 8, te Kettenis, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033050 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regent van 17 oktober 1949 waarbij de Sint-Lambertuskapel te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033051 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 december 2002 waarbij het landgoed Schnellewind te Kettenis als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033066 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 1993 waarbij het huis Borngasse 1, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033069 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 16 januari 1986 waarbij het huis Auf'm Rain 2, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033067 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 26 april 2005 waarbij het huis Bergstraße 62, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033084 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 november 2000 waarbij het huis Paveestraße 13-15, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033083 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 21 december 2006 houdende rangschikking van de gevel van het huis gelegen Nispert 51, te Eupen, als monument en van de ingang met schoorsteen, balken en trapopgang als ensemble type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033079 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 24 december 1958 waarbij het kasteel Libermé in Kettenis als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033078 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 september 1939 waarbij de Sint-Niklaaskerk, de pastorij en het oude kerkhof te Eupen als monument worden gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033082 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij de Mariafontein te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033080 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij het Philippenhaus in Kettenis als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033081 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 16 januari 1986 waarbij het Heidbergkruis te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033074 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 9 mei 1994 waarbij de Bergkapel te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033076 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 waarbij de ingang van het kasteel Libermé in Kettenis als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033077 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij de Sint-Jan-Baptist-Onthoofdingskapel te Nispert als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033075 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 1995 waarbij de donjon van de burcht Stockem te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033073 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 16 januari 1986 waarbij de burcht Stockem te Eupen als monument en als landschap wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033071 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 30 augustus 1984 waarbij de Sint-Rochusvoetval te Kettenis als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033070 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij het kasteel Groß Weims te Kettenis als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033072 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 23 december 1987 waarbij de Vredeskerk te Eupen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033068 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van de Duitstalige Gemeenschap van 24 juni 1994 waarbij de fontein en de muren in de tuin van huis Nispert 18, te Eupen, als monument worden gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033054 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 1993 waarbij het huis Winkelstraße 10, te Kettenis, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204886 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 21 oktober 1992 tot inrichting van de Basisoverlegcomités van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033014 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 27 oktober 1995 waarbij het bakhuis Windweg 21 te Lontzen als monument wordt gerangschikt2013/33014 type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033011 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 9 mei 1994 waarbij het huis Kirchstraße 28 te Herbesthal als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013205683 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 8 juni 2001 tot vastlegging van de personeelsformatie van de Dienst van de Duitstalige Gemeenschap voor de personen met een handicap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013033004 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 16 september 1987 waarbij het kasteel Thor te Astenet als monument en als landschap wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033019 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 4 februari 1987 waarbij het huis Klosterstraße 20, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033017 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1968 waarbij het huis Klötzerbahn 32, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033018 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 1968 waarbij het huis Klötzerbahn 32, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033020 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 25 maart 1987 waarbij de huizen Kirchstraße 17, 19, 21 en 23, te Eupen, als monument worden gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033021 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 30 augustus 1984 waarbij het huis Kirchstraße 16, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033022 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 4 februari 1987 waarbij het huis Kirchstraße 1, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033008 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 30 augustus 1984 waarbij de Sint-Johannes-de-Doperkapel te Astenet als monument wordt gerangschikt en het ensemble gevormd door de Sint-Johannes-de-Doperkapel te Astenet en haar o type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033013 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 6 december 1984 waarbij de schuur « Neuschmiede » te Astenet als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013204884 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 1964 waarbij wordt geregeld hoe dikwijls en op welke wijze de geneeskundige onderzoeken worden verricht en onder welke voorwaarden het medisch schooltoezicht wordt uitgeoefend type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013204853 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot bepaling van de voorwaarden voor het verkrijgen van het kwaliteitslabel voor seniorenresidenties type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013205371 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van 12 juli 2012 tot aanwijzing van de leden van de Sportraad van de Duitstalige Gemeenschap type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033003 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 10 oktober 1985 waarbij de boerderij 'Weiß Haus' te Lontzen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033005 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 december 1991 waarbij het geheel van de gebouwen en het park van het kasteel Lontzen als landschap wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033007 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 9 juli 1987 waarbij de Sint-Stefanuskerk in Walhorn als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033006 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 6 december 1984 waarbij het huis Mützhof te Astenet als monument wordt gerangschikt en het door deze gebouwen en hun omgeving gevormde ensemble als landschap wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033012 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 9 mei 1994 waarbij het huis Dorfstraße 44 te Walhorn als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033010 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 1993 waarbij de boerderij Waldstraße 11 te Lontzen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013033009 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 17 november 1989 waarbij de Sint-Hubertuskerk in Lontzen als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033023 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Kaperberg 33, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033024 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Kaperberg 8, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033026 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 30 oktober 1986 waarbij het huis Heggenstraße 14, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033039 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 25 maart 1987 waarbij het huis Gospert 22, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033038 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Gospert 40-42, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033040 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 6 december 1984 waarbij het huis Gospertstraße 17, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033043 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 4 juni 2004 waarbij het huis Paveestraße 10, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033044 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 november 2000 waarbij het huis Paveestraße 14, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033042 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 mei 1983 waarbij het huis Nispert 18, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033041 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 25 maart 1987 waarbij het huis Edelstraße 7, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033046 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 november 2000 waarbij het huis Paveestraße 29, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033045 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Regering van 24 november 2000 waarbij het huis Paveestraße 22, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033049 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 augustus 1978 waarbij de Sint-Caterinakerk te Kettenis als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033033 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 29 maart 1988 waarbij het huis Haasstraße 24, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033036 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Gospert 56, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033028 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 16 september 1987 waarbij de ingang van het huis Heggenstraße 8, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033025 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 augustus 1956 waarbij het huis Kaperberg 2 tot 4, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033027 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 6 juni 1986 waarbij het huis Heggenstraße 10, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033029 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van de Duitstalige Gemeenschap van 30 augustus 1984 waarbij het huis Haasstraße 42, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033030 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 12 oktober 1988 waarbij het huis Haasstraße 40, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033031 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 21 december 1988 waarbij het huis Haasstraße 28, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033034 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het ministerieel besluit van 27 augustus 1993 waarbij het huis Haasstraße 1 tot 3, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033035 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 16 januari 1986 waarbij het huis Gospert 68, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033037 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 maart 1983 waarbij het huis Gospert 52, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033032 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het besluit van de Executieve van 29 maart 1988 waarbij het huis Haasstraße 26, te Eupen, als monument wordt gerangschikt type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 19/07/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013033047 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 september 1983 waarbij de Kerk van de Onbevlekte Ontvangenis te Eupen als monument wordt gerangschikt
^