B.S. Index van de afkondigingen van 30 augustus 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013014495 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen type wet prom. 30/08/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013014638 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende invoeging van een titel 7/1 in de wet van 30 augustus 2013 houdende de Spoorcodex voor wat betreft de aangelegenheden als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet type wet prom. 30/08/2013 pub. 13/04/2018 numac 2018011601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de Spoorcodex type wet prom. 30/08/2013 pub. 04/10/2013 numac 2013007199 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur type wet prom. 30/08/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014641 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet houdende de Spoorcodex type wet prom. 30/08/2013 pub. 21/10/2014 numac 2014000763 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende de hervorming van de Belgische spoorwegen. - Duitse vertaling type wet prom. 30/08/2013 pub. 12/05/2016 numac 2016000286 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur. - Duitse vertaling type wet prom. 30/08/2013 pub. 26/09/2016 numac 2016000488 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende de Spoorcodex Officieuze coördinatie in het Duits

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013022470 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 26, § 11, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzo type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022467 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 20, § 1, f), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013009437 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, van de betrekkingen van de personeelsleden van het Nationaal Instituut voor Crimin type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 25/09/2013 numac 2013022425 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de door de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering voor sommige geneesheren te storten jaarlijkse bijdrage voor het jaar 2013 en tot aanpassing van de bas type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013018395 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het antigifcentrum type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013014515 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen teneinde werken in het kader van de afschaffing van de overwegen nrs. 7 en 8 op de spoorlijn nr. 166 te Bertrix te realis type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013022483 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van het huishoudelijk reglement van de Technische Raad voor rolstoelen ingesteld bij de Dienst voor geneeskundige verzorging van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 02/10/2013 numac 2013024314 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 maart 2003 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor oncologische basiszorg en het zorgprogramma voor oncologie moeten voldoen om te worden erkend type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022468 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 34, § 1, a), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige ve type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022465 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 14, j), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging e type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013022466 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het artikel 26, § 4, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzor type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013204438 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Antwerpen, West-Vlaanderen, Oost-Vlaanderen, Limburg en Vlaam type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013000601 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013000617 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijk type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 19/09/2013 numac 2013024320 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage aan het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid voor de surveillance van de ziekte van Creutzfeldt-Jakob, mazelen/rubella en polio type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013022439 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 20/09/2013 numac 2013022454 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden en modaliteiten volgens welke het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering een financiële tegemoetkoming toekent voor de werking van de representatieve beroepsorganisaties van de apoth type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 23/09/2013 numac 2013204700 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot algemeen verbindend verklaring van de beslissing van 11 juni 2013 van het Paritair Comité voor de openbare kredietinstellingen betreffende de vervanging van de feestdagen voor de periode van 1 januari 2014 tot en met 31 december 2 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013205007 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van algemene bepalingen betreffende de keuze, de aankoop en het gebruik van collectieve beschermingsmiddelen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 21/10/2013 numac 2013022487 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 03/11/2017 numac 2017013822 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het aanmelden van de concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel IV.10 van het Wetboek van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 17/10/2017 numac 2017013544 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedures inzake bescherming van de mededinging. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/10/2016 numac 2016000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 23/02/2015 numac 2015014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013024378 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 2.400 euro aan VZW « Centrale culturelle bruxelloise » betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het milieu type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000809 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 7 januari 2001 tot vaststelling van de procedure tot aanwijzing van de ambtenaar en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet van 13 mei 1999 betreffende de invoering van gemeentelijk type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013000779 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimale normen betreffende persoonlijke beschermingsmiddelen en de bijkomende uitrusting die de hulpverleningszones en de prezones ter beschikking stellen van hun operationeel personeel. - Addendum type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013000757 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Co type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013024375 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 6.000 euro aan de stichting van openbaar nut « Stichting voor Toekomstige Generaties » type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013024374 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 15.000 euro aan de VZW « Nature et Progrès Belgique » type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013024370 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 augustus 2008 tot benoeming van de externe leden van de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013024380 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van 250 euro aan de VZW « Greenpeace Belgium » type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013024377 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag van 612.360 EUR aan het "Fonds ter reductie van de globale energiekost" type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013024379 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage van maximum 2.400 euro aan VZW BRUZZLE betreffende haar activiteiten in het kader van het Brussels Intersyndicaal Sensibiliseringsnetwerk voor het milieu type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013024355 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de "Intercommunale de Soins spécialisés de Liège" voor het pilootproject `intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose' type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013024354 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan het "Psychiatrisch Centrum Gent-Sleidinge" voor het pilootproject `intensieve behandeling voor patiënten met een dubbele diagnose' type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 28/10/2013 numac 2013011545 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie en grootstedenbeleid Koninklijk besluit voor de toekenning van een toelage aan de VZW « Sociale Dienst van de Federale Overheidsdienst Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu en van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid », ten laste van de begr type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 28/11/2017 numac 2017014020 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar. - Officieuze coördinatie in het Duits type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013014445 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013024312 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 maart 2013 tot beperking van het gebruik van bepaalde gevaarlijke stoffen in elektrische en elektronische apparatuur type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 10/09/2013 numac 2013204942 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende diverse wijzigingen met betrekking tot de tegemoetkomingen aan personen met een handicap type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013011451 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013011457 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 2004 tot verhoging van de bedragen van het leefloon type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 11/09/2013 numac 2013022445 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 oktober 1986 tot uitvoering van artikel 53, § 1, negende lid, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013011455 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot aanvaarding van het ontslag en tot benoeming van leden van de Commissie voor Verzekeringen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013022443 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1971 houdende instelling van een uitkeringsverzekering en een moederschapsverzekering ten voordele van de zelfstandigen en van de meewerkende echtgenoten type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 12/09/2013 numac 2013022440 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013000433 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 25 van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Co type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 09/09/2013 numac 2013011445 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende het aanmelden van de concentraties van ondernemingen bedoeld in artikel IV.10 van het Wetboek van economisch recht ingevoegd door de wetten van 3 april 2013 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011444 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de procedures inzake bescherming van de mededinging type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011437 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013014447 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011432 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch rec type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013011449 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van boek IV « Bescherming van de mededinging » en boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch rec type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013022432 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot verhoging van het bedrag bedoeld in artikel 6, § 1, van de wet van 22 maart 2001 tot instelling van een inkomensgarantie voor ouderen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013022433 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van het Brussels Hoofdstedelijk Parkeeragentschap type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 04/09/2013 numac 2013022434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit dat het pensioenstelsel ingesteld door de wet van 28 april 1958 toepasselijk maakt op de personeelsleden van de strategische adviesraad Vlaamse Adviesraad voor Bestuurszaken type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011447 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in Boek IV "Bescherming van de mededinging type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013011448 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van Boek IV « Bescherming van de mededinging » en Boek V « De mededinging en de prijsevoluties » in het Wetboek van economisch rec type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013022435 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot bepaling van de taalkaders in de centrale diensten van de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013011433 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de inwerkingtreding van sommige bepalingen van de wet van 3 april 2013 houdende invoeging van de bepalingen die een aangelegenheid regelen als bedoeld in artikel 77 van de Grondwet, in boek IV « Bescherming van de mededingi type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013204992 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende sommige bepalingen inzake jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 27/09/2013 numac 2013014514 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende machtiging tot hoogdringende onteigening met onmiddellijke inbezitneming ten algemenen nutte van percelen teneinde de werken in het kader van de afschaffing van de overweg nr. 3 op de spoorlijn nr. 166, sectie Y Neffe - Bertrix type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 17/09/2013 numac 2013204991 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, wat het ouderschapsverlof betreft type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013024313 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit betreffende de aanwijzing van magistraten belast met het bijwonen van Raden van de Orde der dierenartsen en de dierenartsen die aan de Hoge Raad van de Orde der dierenartsen zetelen type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013014509 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit nr. 7806/162B/27 van 14 februari 1978 en van het koninklijk besluit nr. A2/01785/162BL/XB van 14 oktober 1981, gewijzigd bij het koninklijk besluit nr. A2/02448/162BL/XB van 15 april 1982 type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 16/09/2013 numac 2013014510 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanwijzing van de overheidsinstantie belast met de handhaving van Verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en de Raad van 23 oktober 2007 betreffende de rechten en verplichtingen van reizigers in het treinverkeer type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013204990 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 3bis van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers, wat het stelsel van de aanvullende vaka type koninklijk besluit prom. 30/08/2013 pub. 13/09/2013 numac 2013204161 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 mei 2013 houdende toekenning van eretekens in de Nationale Orden aan raadsheren en rechters in sociale zaken

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014504 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 101 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Jambes, ter hoogte van de kilometerpaal 65.481 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014499 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 115 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Dinant, ter hoogte van de kilometerpaal 89.199 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 02/05/2017 numac 2017011344 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen. - Duitse vertaling type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201259 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 15 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201260 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 02 en 03 van organisatieafdeling 13 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 30/08/2013 numac 2013014446 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijzing van het ministerieel besluit van 23 juli 2001 betreffende de inschrijving van voertuigen type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014505 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 104 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Lustin, ter hoogte van de kilometerpaal 70.619 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014502 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 99 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Jambes, ter hoogte van de kilometerpaal 64.026 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014500 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 115bis op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Dinant, ter hoogte van de kilometerpaal 90.038 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014507 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 107 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Yvoir, ter hoogte van de kilometerpaal 77.029 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014498 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 114 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Dinant, ter hoogte van de kilometerpaal 88.406 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014501 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 116 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Dinant, ter hoogte van de kilometerpaal 90.408 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 26/09/2013 numac 2013014511 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit betreffende de erkenning van een instelling in uitvoering van hoofdstuk 6 van het koninklijk besluit van 28 juni 2009 betreffende het vervoer via de weg of per spoor van gevaarlijke stoffen, met uitzondering van ontplofbare en radioac type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014508 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 108 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Godinne, ter hoogte van de kilometerpaal 77.688 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014496 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 112 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Yvoir, ter hoogte van de kilometerpaal 81.279 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013024371 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 augustus 2008 tot benoeming van de leden van een adviescommissie « Overdraagbare en Besmettelijke Ziekten » bij de Wetenschappelijke Raad van het Wetenschappelijk Instituut Volksgezo type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014497 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 113 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Anhée, ter hoogte van de kilometerpaal 84.185 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013024372 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 3 april 2009 tot benoeming van de leden van de adviescommissies « Volksgezondheid & surveillance », « Voeding, geneesmiddelen en consumptiegoederen » en « Expertise, Dienstverlening type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014201258 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende overdracht van kredieten tussen programma's 11 en 01 van organisatieafdeling 14 van de algemene uitgavenbegroting van het Waalse Gewest voor het begrotingsjaar 2013 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014506 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 105 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Lustin, ter hoogte van de kilometerpaal 73.536 type ministerieel besluit prom. 30/08/2013 pub. 18/09/2013 numac 2013014503 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 100 op de spoorlijn nr. 154, baanvak Namen - Y Neffe, gelegen te Jambes, ter hoogte van de kilometerpaal 64.512

omzendbrief

type omzendbrief prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013000582 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot opheffing van de omzendbrief van 20 juli 2001 betreffende de juridische draagwijdte van bijlage 35 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van type omzendbrief prom. 30/08/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013000773 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Omzendbrief tot opheffing van de omzendbrief van 20 juli 2001 betreffende de juridische draagwijdte van bijlage 35 van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van

document

type document prom. 30/08/2013 pub. 06/09/2013 numac 2013014179 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren

erratum

type erratum prom. 30/08/2013 pub. 14/04/2014 numac 2014007107 bron ministerie van landsverdediging Wet tot instelling van de militaire loopbaan van beperkte duur. - Erratum type erratum prom. 30/08/2013 pub. 24/09/2013 numac 2013014552 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 november 2010 betreffende de vaststelling van de vergoedingen verbonden aan de inschrijving van voertuigen. - Erratum type erratum prom. 30/08/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013022496 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging, wat bepaalde tandheelkundige verstrekkingen betreft, van de artikelen 5 en 6 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake
^