B.S. Index van de afkondigingen van 1 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 07/10/2013 numac 2013022505 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een regeringscommissaris bij de Controledienst voor de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013024386 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Animar » type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013009468 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van personeel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke straffen en maatregelen voor het jaar 2013 type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 24/10/2013 numac 2013009467 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een bijkomende financiële hulp aan de gemeenten en de steden voor de aanwerving van bijkomend burgerpersoneel belast met de omkadering van alternatieve gerechtelijke maatregelen voor het jaar 2013 : personeelsuitbrei type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 14/10/2013 numac 2013205560 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor het jaar 2013 van de verhoging van het bedrag van de alternatieve financiering met het oog op de financiering van de kostprijs van de werkbonus type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013022525 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder tandprothesen ingevolge de letsels opgelopen bij een arbeidsongeval, worden vergoed type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014009053 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende benoeming van een lid van de Centrale Toezichtsraad voor het Gevangeniswezen type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013007207 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 juli 2007 betreffende de organisatie van de vakrichtingen, expertisedomeinen en competentiepools type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 10/10/2013 numac 2013022517 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 december 2012 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité overeenkomsten kan sluiten met toepassing van artikel 56, § 2, eerste lid, 2°, van de wet betreffe type koninklijk besluit prom. 01/10/2013 pub. 08/10/2013 numac 2013003330 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit met betrekking tot de toepassingsmodaliteiten ten aanzien van de certificatie van een geregistreerd kassasysteem in de horecasector

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 01/10/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014029007 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende benoeming van de Verkiezingscommissie voor de verkiezingen 2013 van de Jeugdraad type ministerieel besluit prom. 01/10/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013029583 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de raad van bestuur van de « Haute Ecole Charlemagne » type ministerieel besluit prom. 01/10/2013 pub. 04/11/2013 numac 2013035986 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2013 tot toekenning van strategische transformatiesteun aan ondernemingen in het Vlaamse Gewest type ministerieel besluit prom. 01/10/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013002047 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 15 juli 2013 tot vaststelling van de samenstelling van de interdepartementale beroepscommissie inzake evaluatie type ministerieel besluit prom. 01/10/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013011531 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 81 houdende erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur type ministerieel besluit prom. 01/10/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013011530 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van drie coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 01/10/2013 pub. 11/10/2013 numac 2013031784 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot samenstelling van de Pachtprijzencommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

omzendbrief

type omzendbrief prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013009500 bron federale overheidsdienst justitie Ministeriële omzendbrief inzake de verplaatsingskosten voor dienstreizen naar het buitenland in het kader van internationale samenwerking in strafzaken

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029595 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot benoeming van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029608 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 december 2010 houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het gesubsidieerd personeel van de Gesubsidieerde Vr type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029609 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep voor de gesubsidieerde confessionele vrije psycho-medisch-sociale centra type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029610 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de Raad van Beroep van het confessioneel vrij hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 01/10/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013029596 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Raad van Beroep voor het confessioneel vrij basisonderwijs
^