B.S. Index van de afkondigingen van 25 oktober 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013024400 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing voor de Federale Staat van leden van het Comité REACH opgericht krachtens artikel 3, § 3, van het samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013002052 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit betreffende de geldelijke loopbaan van de personeelsleden van het federaal openbaar ambt type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014373 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot uitvoering van Verordening nr. 1178/2011 van de Commissie van 3 november 2011 tot vaststelling van technische eisen en administratieve procedures met betrekking tot de bemanning van burgerlucht-vaartuigen, overeenkomstig Verordenin type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 08/11/2013 numac 2013014639 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 februari 1981 houdende uitvoering van de Richtlijnen van de Europese Gemeenschappen betreffende de goedkeuring van motorvoertuigen en aanhangwagens daarvan, landbouw- of bosbouwtrekkers op type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013014268 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 februari 2001 tot vaststelling van de vergoedingen waaraan het gebruik van openbare diensten betreffende de luchtvaart is onderworpen type koninklijk besluit prom. 25/10/2013 pub. 06/11/2013 numac 2013022562 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende benoeming van een Regeringscommissaris bij de Rijksdienst voor Pensioenen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029017 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van de Commissie voor de Gelijkstelling en de Beroepscommissie bedoeld in artikel 130bis, § 1, van het decreet van 16 april 1991 houdende organisatie van het onderwijs voor sociale promotie type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206740 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij de vennootschap ProFish Technology SA tijdelijk wordt toegelaten grijze palingen te vangen door middel van een wetenschappelijke methode in de Maas tussen de Franse grens en de Nederlandse grens type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014029016 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot vaststelling, voor het schooljaar 2013/2014, van de lestijdendotaties en de coëfficiënten voor de aanpassing en de herverdeling van de lestijdendotaties in het door de Franse Gemeenschap gesubsidieerde kunstsecundair onderwijs m type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013009483 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende interne organisatie, overdracht van bevoegdheid en machtigingen tot handtekening in de Federale Overheidsdienst Justitie inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en dien type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 29/10/2013 numac 2013021116 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013206168 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende bepaling van de gevallen waarin de diensten Ondersteuningsplan begeleiding mogen verstrekken aan personen met een handicap die al ondersteuning krijgen van voorzieningen en diensten, erkend en gesubsidieerd door het Vlaams Ag type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013011555 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap type ministerieel besluit prom. 25/10/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013011556 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van een coöperatieve vennootschap

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013036073 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van de lijst van de bachelor- en masteropleidingen die per instelling worden aangeboden in het hoger onderwijs in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013036189 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de procedure voor de planning, de programmatie en de realisatie van woonprojecten type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013036079 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen van de statuten van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening, aangebracht door de Algemene Vergadering van de Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening op 14 juni 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 25/10/2013 pub. 30/10/2013 numac 2013036026 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 september 1998 houdende instelling van een aanmoedigingspremie voor loopbaanonderbreking voor de personeelsleden van de Vlaamse openbare se

document

type document prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013000678 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven. - Verkiezingen van het Vlaams Parlement, het Waals Parlement, het Brussels Hoofdstedelijk Parlement en het Parlement van de Duitstalige Gemeenschap van 25 mei 2014 type document prom. 25/10/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013000677 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Verkiezingsuitgaven

overeenkomst

type overeenkomst prom. 25/10/2013 pub. 31/05/2017 numac 2017030391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Administratieve Schikking betreffende de toepassing van de Overeenkomst betreffende de sociale zekerheid tussen het Koninkrijk België en de Republiek Tunesië
^