B.S. Index van de afkondigingen van 4 november 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 07/11/2013 numac 2013022557 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 augustus 2013 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het Verzekeringscomité van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering overeenkomsten kan sluiten voor de finan type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013003359 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de aanstelling ad interim van hypotheekbewaarders bij de Federale Overheidsdienst Financiën type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013206303 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van leden van het Beheerscomité van het eHealth-platform type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013205767 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013205765 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013205769 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire comités type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013205768 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit houdende ontslag van de voorzitter en de ondervoorzitter van sommige paritaire subcomités type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013024401 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van de toelage voor het begrotingsjaar 2013 aan het Nationaal Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013024423 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW "Vivre comme Avant" type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013022564 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 18/11/2013 numac 2013022565 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 december 2012 tot wijziging van artikel 28, § 8, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekking type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013014657 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervolle beëindiging van de functie van lid van de raad van bestuur en gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS Holding » type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013014658 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013014655 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013014653 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot afzetting en benoeming van de Regeringscommissarissen bij de NMBS Holding, de NMBS en Infrabel type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013014654 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder en lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « NMBS Holding » type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013014656 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervolle beëindiging van de functie van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » type koninklijk besluit prom. 04/11/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013014659 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot eervolle beëindiging van de functie van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht Infrabel

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 04/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013024399 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 16 september 2013 houdende het verbod tot het op de markt brengen en het gebruiken van het product Total Clear

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 04/11/2013 pub. 23/01/2014 numac 2014029031 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 september 2010 houdende benoeming van de leden en de voorzitter van de hoge raad voor studietoelagen en -leningen

arrest

type arrest prom. 04/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013031859 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de leidende ambtenaren tot aanstelling als controleur bij het Brussels Instituut voor Milieubeheer

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 04/11/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013003368 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van een lid van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht Nationale Loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 04/11/2013 pub. 12/11/2013 numac 2013003340 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Xmas Shopping », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij
^