B.S. Index van de afkondigingen van 5 november 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 05/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013011570 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de regeringscommissaris en van zijn plaatsvervanger bij de Nationale Raad van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars type koninklijk besluit prom. 05/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2012000633 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 september 2007 betreffende de minimumnormen, de inplanting en de aanwending van de door de politiediensten gebruikte opsluitingsplaatsen type koninklijk besluit prom. 05/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013011574 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende het organigram van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie type koninklijk besluit prom. 05/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013011573 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende de mobiele-communicatiediensten aan boord van vaartuigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013206994 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende voorwaardelijke erkenning van het OCMW Burg-Reuland als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4790 Burg-Reuland 112 A type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2013207404 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de vaststelling van het model van basisregistratie voor de erkende instellingen voor schuldbemiddeling type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206604 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende toerismesubsidies voor het jaar 2014 type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013027258 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit betreffende de methodologie die toegepast moet worden om de voor de betrokken sectoren relevante stoffen te identificeren en betreffende de lijst van per sector kenmerkende verontreinigende stoffen in het industrieel afvalwater type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013011618 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit tot uitvoering van het artikel 9ter, § 3, van de wet van 2 april 1965 betreffende het ten laste nemen van de steun verleend door de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013206478 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 05/11/2013 pub. 18/02/2014 numac 2013206993 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Ministerieel besluit houdende erkenning voor onbepaalde duur van het OCMW Burg-Reuland als inrichtende macht van een noodopvangwoning gelegen te 4790 Burg-Reuland 112 B

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014029005 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medis type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 05/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029025 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 25 januari 2007 houdende benoeming van de leden van de Zonale Reaffectatiecommissie van de gesubsidieerde vrije psycho-medisch-so
^