B.S. Index van de afkondigingen van 7 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 07/11/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014000029 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van titel I « Algemene definities » in Boek I « Definities » van het Wetboek van economisch recht. - Duitse vertaling type wet prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011566 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van titel I « Algemene definities » in Boek I « Definities » van het Wetboek van economisch recht

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 08/06/2015 numac 2015014161 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS . - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024410 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van technoloog medische beeldvorming type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013007275 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de bevoegdheden van sommige militaire overheden type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013007262 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het administratief statuut van de militair die een dienstneming van beperkte duur aangaat type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013000765 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024408 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot benoeming van de leden farmaceutisch-technisch assistenten van de provinciale geneeskundige commissies type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013009438 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot uitvoering van bepaalde artikelen van de wet van 17 mei 2006 betreffende de externe rechtspositie van de veroordeelden tot een vrijheidsstraf en de aan het slachtoffer toegekende rechten in het raam van de strafuitvoeringsmodaliteit type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013206292 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 46, § 3, van het koninklijk besluit van 30 maart 1967 tot bepaling van de algemene uitvoeringsmodaliteiten van de wetten betreffende de jaarlijkse vakantie van de werknemers type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013204276 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 107 van 28 maart 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende het kliksysteem voor het behoud van de aanvullende vergoeding in het kader van b type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024407 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van technoloog medische beeldvorming type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024412 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van het koninklijk besluit van 18 november 2004 betreffende de erkenning van de beoefenaars van de paramedische beroepen, voor het beroep van medisch laboratorium technoloog type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000831 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de strategische veiligheids- en preventieplannen en van de dispositieven Gemeenschapswachten. - Addendum type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013007271 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 september 2003 betreffende de werving van de militairen type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013007272 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende het behoren tot de geschiktheidscategorie c voor medische of fysieke redenen en tot wijziging van diverse bepalingen betreffende de medische geschiktheid van de militairen type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013007273 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013002061 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties binnen sommige instellingen van openbaar nut type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013007274 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de overgang binnen dezelfde personeelscategorie, de sociale promotie en de promotie op diploma naar een hogere personeelscategorie type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024413 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van medisch laboratorium technoloog type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024414 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van medisch laboratorium technoloog type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024411 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van de artikelen 177, 179 en 180 van de wet van 25 januari 1999 houdende sociale bepalingen, voor het beroep van technoloog medische beeldvorming type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 21/11/2013 numac 2013014660 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 juli 1998 houdende de invoering van de vrije bevrachting en de vrije prijsvorming in de sector nationaal en internationaal goederenvervoer over de binnenwateren type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 13/11/2013 numac 2013014665 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot hervorming van de structuren van de NMBS Holding, Infrabel en de NMBS type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013205599 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van industrieel onderhoud en herstellingswerkplaatsen gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voo type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013205598 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het wassen en het verkolen van wol, en die onder het Paritair Subcomité voor de textielnijverheid uit het administratief arrondissement Verviers ressorteren, van de voorwaarde type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 14/11/2013 numac 2013003336 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 164 en 165 van het koninklijk besluit tot uitvoering van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 18/02/2019 numac 2019040259 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vorming van de kandidaat-militairen van het actief kader. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013011572 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger bij de Raad van het Instituut van de auto-experts

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 07/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013031946 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit tot aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op het Verkeersreglement type ministerieel besluit prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013011569 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot aanstelling van de ambtenaren die belast zijn met de opsporing en vaststelling van de inbreuken bepaald in artikel 11, § 1, van de wet van 30 juli 2013 betreffende de verkoop van toegangsbewijzen tot evenementen type ministerieel besluit prom. 07/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013031947 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ministerieel besluit houdende aanduiding van de personeelsleden van de MIVB die gemachtigd zijn de inbreuken vast te stellen op de exploitatievoorwaarden van het openbaar vervoer in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type ministerieel besluit prom. 07/11/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013024403 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juli 2006 tot vaststelling van het model van de legitimatiekaart van de ambtenaren en de beambten van de inspectiedienst van het Directoraat-generaal Leefmilieu van de Federale Overheid type ministerieel besluit prom. 07/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013011579 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot benoeming van een tweede plaatsvervangend rechtskundig assessor bij de Franstalige Uitvoerende Kamer van het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013031990 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende, met het oog op de toepassing van artikel 43 van de wetten op het gebruik van talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966, de vaststelling van de graden van het personeel van de Brussel type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013031928 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 07/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013031922 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot goedkeuring van de gedeeltelijke wijziging van het Gewestelijk Bestemmingsplan dat op 3 mei 2001 werd opgesteld

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013206270 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van artikel L4211-3, § 5, van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013206272 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de wijzigingen die in de statuten van de « Société wallonne des Eaux » zijn aangebracht type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206818 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de ontwerp-herziening van het gewestplan Bastenaken met het oog op de opneming van bedrijfsruimtes op het grondgebied van de gemeente Gouvy (Courtil) type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013206277 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 januari 2004 tot invoering van een tegemoetkoming voor de verfraaiing van de buitenkant van panden die hoofdzakelijk voor bewoning bestemd zijn type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 20/11/2013 numac 2013206271 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 november 2007 tot samenstelling van de afvaardiging van de overheid binnen het basisoverlegcomité dat voor het « Centre régional d'aide aux communes » is opgeri type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013206274 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van het voorontwerp van wijziging van het saneringsplan per onderstroomgebied van de Moezel en waarbij de voorgelegde wijzigingen niet aan een milieueffectbeoordeling onderworpen worden type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013206273 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 27 januari 2011 tot benoeming van de leden, de voorzitter en de ondervoorzitters van de « Conseil wallon de l'Environnement pour le Développement durable » type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 26/11/2013 numac 2013027251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 12 december 2008 tot uitvoering van het decreet van 6 november 2008 betreffende het plan voor maatschappelijke cohesie in de steden en gemeenten van Wallonië voor wat type besluit van de waalse regering prom. 07/11/2013 pub. 28/11/2013 numac 2013206443 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 9 september 2004 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten

decreet

type decreet prom. 07/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013029625 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot bepaling van het hogeronderwijslandschap en de academische organisatie van de studies type decreet prom. 07/11/2013 pub. 03/01/2014 numac 2013029634 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet betreffende het bewijs van de taalkennis vereist door de wetten op het gebruik van de talen in bestuurszaken, gecoördineerd op 18 juli 1966 type decreet prom. 07/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029028 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt te New York op 10 december 2008

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029021 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 tot vaststelling van het repertorium van de 7e vervolmakings- en specialisatiejaren type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029024 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende financiering van de voortgezette opleiding in het Hoger Onderwijs in 2013 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014029020 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende machtiging van de « cours pour éducateurs en fonction » om de opleidingseenheid « bemiddelaar in familiale systeemtherapie : toepassing van de systeemmodellen » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014029015 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 22 maart 2000 houdende de samenstelling van de Raad van beroep voor de ambtenaren-generaal type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014029019 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot subsidiëring van twee stelsels voor het onthaal en de scholarisatie van nieuwkomers in het lager onderwijs 2013-2014 type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029022 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 april 2003 houdende toepassing van artikel 19, § 3, van het koninklijk besluit van 29 juni 1984 betreffende de organisati type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014029023 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 1993 houdende het repertorium van de basisopties in het secundair onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014029036 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, van het referentiemodel voor type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 07/11/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014029039 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring, in het kader van het samenwerkingsakkoord van 24 juli 2003 betreffende de bekrachtiging van de bevoegdheden op het gebied van de voortgezette beroepsopleiding, van het referentiemodel voor

arrest

type arrest prom. 07/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013031923 bron brussels hoofdstedelijk gewest Regerings besluit houdende aanduiding van de ambtenaren van het Bestuur Ruimtelijke Ordening en Huisvesting die de Regering jaarlijks een verslag voorleggen over de follow-up van de belangrijke effecten van de inwerkingtreding van het gewestelijk bestemmi

beschikking

type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031873 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 7 december 2009, tussen het Koninkrijk België en Saint Vincent en de Grenadines inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031868 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 7 december 2009, tussen het Koninkrijk België en het Gemenebest van de Bahama's inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013031872 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 7 december 2009, tussen het Koninkrijk België en Saint Lucia inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031879 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot goedkeuring van het samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende het Protocol ondertekend te Brussel op 21 oktober 2010 door de Regeringen van het Koninkrijk België, het type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031878 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Protocol tot wijziging van het verdrag van 9 februari 1994 inzake de heffing van rechten voor het gebruik van bepaalde wegen door zware vrachtwagens, teneinde 1) te voldoen aan Richtlijn 2006/38/EG van het Europees type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031877 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Londen op 16 februari 2010, tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van Montserrat, zoals gemachtigd door de Regering van het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noor type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031874 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 11 mei 2010 en in The Valley op 24 september 2010, tussen het Koninkrijk België en Anguilla inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031876 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 15 maart 2010 en op 18 maart 2010, tussen het Koninkrijk België en Grenada inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031875 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 7 december 2009, tussen het Koninkrijk België en Antigua en Barbuda inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031869 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 26 februari 2010, tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van het Gemenebest van Dominica inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangel type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031870 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Parijs op 16 december 2009, tussen België en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden type beschikking prom. 07/11/2013 pub. 19/11/2013 numac 2013031871 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met het Akkoord, gedaan te Brussel op 18 december 2009, tussen het Koninkrijk België en Saint Christopher en Nevis inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden en met het Protocol (1

lijst

type lijst prom. 07/11/2013 pub. 22/11/2013 numac 2013011571 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 07/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013003347 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij met biljetten, welke de mogelijkheid biedt om als belangrijkste loten, loten in natura te winnen die bestaan uit een personenwage
^