B.S. Index van de afkondigingen van 8 november 2013

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 08/11/2013 pub. 25/11/2013 numac 2013011580 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Beauraing als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 16 juni 2009 tot uitvoering van artikel 17, tweede lid, van de wet van 10 november 2006 betreffende de openingsuren in handel, am type ministerieel besluit prom. 08/11/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013207037 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 18 oktober 2011 houdende benoeming van de leden die de Minister van Zelfstandigen vertegenwoordigen in de Commissie voor vrijstelling van bijdragen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206738 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vastlegging van een subsidie voor de optimalisering van de omkadering voor de leertijd in 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013206734 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikel GB0/1GB-D-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013036130 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de subsidiëring van voortrajecten binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap voor het schooljaar 2013-2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206795 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voortrajecten die in aanmerking komen voor subsidiëring binnen het stelsel van leren en werken in de Vlaamse Gemeenschap type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206869 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de algemene regels inzake subsidiëring type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013206865 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 22 van het besluit van de Vlaamse Regering van 22 oktober 2010 tot vaststelling van de aanvullende voorwaarden en de procedure voor de erkenning als sociale huisvestingsmaatschappij en tot vaststel type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013206794 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot facilitering van de infrastructuurfinanciering via de alternatieve investeringswaarborg, verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036099 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidiëring van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013207407 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de organisatie van pleegzorg type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206729 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 7 november 2008 betreffende het opzetten van een experiment voor de toekenning van een persoonsgebonden budget aan bepaalde personen met een handicap, wat betreft de type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206735 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren logistieke hulp voor de diensten voor logistieke hulp voor het jaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013036114 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitwerking van de voorwaarden voor een bemiddelingsprocedure conform artikel 180 van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013036093 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 2000 houdende vaststelling van de voorwaarden van toekenning van een persoonlijke- assistentiebudget aan personen met een handicap, wat betreft het progr type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013036104 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 oktober 2005 betreffende de samenstelling van de Vlaamse Onderwijsraad type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013036102 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 1 september 2006 tot regeling van de alternatieve investeringswaarborg verstrekt door het Vlaams Infrastructuurfonds voor Persoonsgebonden Aangelegenheden, wat betre type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206457 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 november 2003 tot vaststelling van het tarief van de erelonen en de kosten voor de deskundigen aangewezen door de arbeidsgerechten in het kader van medische deskundige onderzo type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013036097 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 13 december 2002 houdende reglementering inzake de kwaliteit en de levering van water, bestemd voor menselijke consumptie, wat betreft het opleggen van openbare dien type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206727 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van het totale aantal subsidiabele uren aanvullende thuiszorg voor de diensten voor gezinszorg en aanvullende thuiszorg voor het jaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 08/11/2013 pub. 31/03/2014 numac 2014035278 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende gedeeltelijke herverdeling van de provisie ingeschreven onder begrotingsartikel BC0/1BB-C-2-A/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 voor de toekenning van rend

decreet

type decreet prom. 08/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013036095 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 22 oktober 2012 gesloten tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest betreffende het opnemen van luchtvaartactiviteiten in de regeling type decreet prom. 08/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013036094 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 5 juni 2009 tussen de Vlaamse Gemeenschap en het Waalse Gewest betreffende de integratie van personen met een handicap type decreet prom. 08/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013206603 bron vlaamse overheid Decreet houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector
^