B.S. Index van de afkondigingen van 22 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 22/11/2013 pub. 20/03/2015 numac 2015000143 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de kwaliteitsrekening van notarissen betreft en van de hypotheekwet van 16 december 1851 wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders betreft. - Dui type wet prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009529 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties type wet prom. 22/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013009528 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 25 ventôse jaar XI op het notarisambt wat de kwaliteitsrekening van notarissen betreft en van de hypotheekwet van 16 december 1831 wat de kwaliteitsrekening van advocaten, notarissen en gerechtsdeurwaarders betreft type wet prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022601 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen type wet prom. 22/11/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013009555 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de wet van 4 juli 1956 tot bescherming van de benaming "Rode-Kruis", van de tekens en emblemen van het Rode-Kruis met het oog op de overeenstemming ervan met het Aanvullend Protocol bij de Verdragen van Genève van 12 augustus 1949 b type wet prom. 22/11/2013 pub. 03/03/2014 numac 2014015004 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijzigingen van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof betreffende de misdaad van agressie, aangenomen te Kampala op 11 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome type wet prom. 22/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013009542 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft type wet prom. 22/11/2013 pub. 03/03/2014 numac 2014015001 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Wijziging van artikel 8 van het Statuut van Rome van het Internationaal Strafhof, aangenomen te Kampala op 10 juni 2010 tijdens de Herzieningsconferentie van het Statuut van Rome type wet prom. 22/11/2013 pub. 13/03/2014 numac 2014000126 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van vennootschappen, wat de waarborgen van de schuldeisers bij een kapitaalherschikking betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 22/11/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000374 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende hervorming van de berekening van de sociale bijdragen voor zelfstandigen. - Duitse vertaling type wet prom. 22/11/2013 pub. 14/03/2014 numac 2014000115 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 2 augustus 2002 betreffende de bestrijding van de betalingsachterstand bij handelstransacties. - Duitse vertaling

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013018486 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de bewaking van Salmonella bij varkens type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 04/08/2014 numac 2014022426 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 1974 waarbij bijslagen worden verleend aan sommige gerechtigden van de wetten betreffende de schadeloosstelling voor beroepsziekten, gecoördineerd op 3 juni 1970 type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013024428 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2010 houdende de benoeming van de leden van de Planningscommissie-medisch aanbod type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 09/04/2021 numac 2021020653 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde soortgelijke producten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013207013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 20/12/2013 numac 2013014680 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de samenstelling van de onderzoeksraad voor de scheepvaart type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013207382 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van een facultatieve toelage ten laste van de basisallocatie 58.11.33 00 14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2013 type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013206843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 oktober 2009 tot bepaling van de bedragen en de betalingswijze van de retributies geheven met toepassing van de reglementering betreffende de ioniserende stralingen type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013014706 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitter van de raad van bestuur van de naamloze vennootschap van publiek recht « Nationale Maatschappij der Belgische Spoorwegen » type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011598 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot gedeeltelijke omzetting van de Richtlijn 2011/17/EU van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 en opheffing van diverse koninklijke besluiten betreffende metrologie type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013018480 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot toekenning van een toelage voor het jaar 2013 aan het « antimicrobial consumption and resistance in animals » type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013011553 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde soortgelijke producten type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013011602 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de opvang van Asielzoekers in kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2013 type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013022596 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 november 1993 betreffende de terugbetaling van de uitgaven in verband met de gezinsbijslag die de Rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers voor rekening van bepaalde publiekrechtelij type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022592 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkerin type koninklijk besluit prom. 22/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013022593 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de bedragen van de responsabiliseringsbijdragen voor het jaar 2013

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 22/11/2013 pub. 27/11/2013 numac 2013206463 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit betreffende de vakbondspremie in de overheidssector voor het referentiejaar 2013 type ministerieel besluit prom. 22/11/2013 pub. 02/12/2013 numac 2013011596 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van twee coöperatieve vennootschappen type ministerieel besluit prom. 22/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013206720 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij het nachtelijk vissen op karper op de meren van Bütgenbach en Robertville tijdelijk wordt toegestaan type ministerieel besluit prom. 22/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013036151 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit betreffende de voorwaarden tot het subsidiëren van bedrijfsadvisering in de biologische landbouw

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 13/01/2014 numac 2013036187 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vergunningsvoorwaarden en het kwaliteitsbeleid voor gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 20/01/2014 numac 2013036192 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisionele krediet ingeschreven onder begrotingsartikel FB0/1FC-I-2-Z/PR basisallocatie FB0 FC073 0100 van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013036129 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 23 van het koninklijk besluit van 30 maart 1973 tot bepaling van de te volgen gemeenschappelijke regels voor de vaststelling van de toelagen per dag toegekend voor onderhoud, opvoeding en behandeli type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 08/01/2014 numac 2013036176 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de tegemoetkoming voor het begrotingsjaar 2013 aan de schoolbesturen en aan de besturen van de Centra voor Volwassenenonderwijs en de Centra voor Basiseducatie in het gesubsidieerd vrij onderwijs met betrekking type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 13/01/2014 numac 2013036186 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de subsidies en de eraan gekoppelde voorwaarden voor de realisatie van specifieke dienstverlening door gezinsopvang en groepsopvang van baby's en peuters type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013036115 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 december 1993 houdende de subsidiëring van de personeelskosten in bepaalde voorzieningen van de welzijnssector, wat betreft het bedrag van de eindejaarstoelage type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036141 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de netwerken die voor een significant aantal eindgebruikers het belangrijkste middel zijn om omroepprogramma's te ontvangen type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036139 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 14 van het besluit van de Vlaamse Regering van 25 juni 2010 betreffende de beleids- en beheerscyclus van de gemeenten, de provincies en de openbare centra voor maatschappelijk welzijn type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206866 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de voorlopige vaststelling van de rooilijnaanpassing N12 Turnhoutsebaan in Deurne, Antwerpen tussen hoek Hallershofstraat en Turnhoutsebaan huisnummer 31 type besluit van de vlaamse regering prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206903 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende toekenning van een toelage voor managementondersteuning aan voorzieningen voor personen met een handicap

decreet

type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013036140 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 juni 2013 tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 oktober 2003 tot vaststelling van de bij decreet te bekrachtigen decretale specifieke eindtermen voor het algem type decreet prom. 22/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206827 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de wijzigingen aan het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, opgemaakt te New York op 7 maart 1966, het Verdrag inzake de uitbanning van alle vormen van discriminatie van vrouwen, opgemaakt t type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036182 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de lokale diensteneconomie type decreet prom. 22/11/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014035082 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van titel XVI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036167 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake een breed partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, ondertekend in Brussel op 27 juni 2012 type decreet prom. 22/11/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013036168 bron vlaamse overheid Decreet tot instemming met de kaderovereenkomst inzake partnerschap en samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, ondertekend in Phnom Penh op 11 juli 2012 type decreet prom. 22/11/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013206879 bron vlaamse overheid Decreet betreffende deugdelijk bestuur in de Vlaamse publieke sector

erratum

type erratum prom. 22/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013011616 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit betreffende vruchtensappen, vruchtennectars en bepaalde soortgelijke producten. - Erratum

lijst

type lijst prom. 22/11/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013011611 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^