B.S. Index van de afkondigingen van 26 november 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/11/2013 pub. 26/02/2014 numac 2014015000 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Protocol tot wijziging van de Overeenkomst tussen het Koninkrijk België en Japan tot het vermijden van dubbele belasting inzake belastingen naar het inkomen, gedaan te Brussel op 26 januari 2010 (2) (3) type wet prom. 26/11/2013 pub. 21/02/2014 numac 2014015003 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de Overeenkomst tussen de Regering van het Koninkrijk België en de Regering van de Volksrepubliek China tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het i

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013018447 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het besluit van de Regent van 6 februari 1946 houdende reglement op het bewaren en het verkoopen van giftstoffen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013011622 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 april 1998 betreffende satellietgrondstations en tot opheffing van het koninklijk besluit van 7 mei 1999 betreffende het bestek van toepassing op de exploitatie van mobiele persoonlijke sa type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013024425 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2013 houdende toekenning van de laatste schijf van de dotatie voor 2013 ten bate van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 13/12/2013 numac 2013011625 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot toekenning van subsidies door het Federaal Agentschap voor de Opvang van Asielzoekers in kader van het Europese Vluchtelingen Fonds 2013 type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 16/12/2013 numac 2013015273 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit houdende de benoeming van adviseurs in economische diplomatie type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 02/01/2014 numac 2013022604 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van de managementfunctie van adjunct-administrateur-generaal bij het Rijksinstituut voor de Sociale Verzekeringen der Zelfstandigen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 15/01/2014 numac 2013011607 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging, wat de etiketteringsvoorschriften betreft, van het koninklijk besluit van 31 juli 2009 betreffende aerosols type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013022594 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de aanduiding van bestuurders van de erkende gemeenschappelijke verzekeringsfondsen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013011620 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een subsidie voor het jaar 2013 aan de openbare centra voor maatschappelijk welzijn voor de kosten voor het samenstellen van huurwaarborgen ten gunste van personen die ze niet kunnen betalen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013009522 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende samenstelling van de Wetenschappelijke Raad van het Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011584 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag en benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters en de leden van de raad van bestuur van het Nationaal Instituut voor Radio-elementen en ontslag en benoeming van een regeringscommissaris bij dit instituut type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011582 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende ontslag, benoeming van de ondervoorzitters en benoeming van twee leden van de raad van bestuur van de Nationale Instelling voor Radioactief Afval en Verrijkte Splijtstoffen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013011583 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter, de vice-voorzitters, en de leden van de raad van bestuur van het Studiecentrum voor Kernenergie type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 03/12/2013 numac 2013206367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit in uitvoering van artikel 191, § 3, van de wet van 27 december 2006 houdende diverse bepalingen type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013003378 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 36/8, § 7, van de wet van 22 februari 1998 tot vaststelling van het organiek statuut van de Nationale Bank van België type koninklijk besluit prom. 26/11/2013 pub. 08/08/2014 numac 2014009399 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de verenigingen « Centrum voor Maatschappelijk Werk Brabantia - afdeling Caritas Internationaal », « Aide aux Personnes déplacées », « Exil », « Rode Kruis Vlaanderen » en « Service de

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/11/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013011615 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een effectief lid van de Indexcommissie type ministerieel besluit prom. 26/11/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013011610 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit nr. 83 houdende bevestiging van erkenning van ondernemingen gespecialiseerd in financieringshuur in toepassing van artikel 5 van het ministerieel besluit van 20 september 2012 tot bepaling van de voorwaarden tot erkenning van de onder
^