B.S. Index van de afkondigingen van 28 november 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 28/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013003374 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 3 april 1997 betreffende het fiscaal stelsel van gefabriceerde tabak type koninklijk besluit prom. 28/11/2013 pub. 29/11/2013 numac 2013003399 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot voorlopige wijziging van de wet van 10 juni 2006 betreffende de biobrandstoffen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 28/11/2013 pub. 11/03/2014 numac 2014029043 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot aanwijzing van de leden van de Raad van beroep voor de leden van het administratief personeel van de Hogescholen, de Hogere Kunstscholen en de Hogere Instituten voor Architectuur ingericht of gesubsidieerd door de Franse Gemeensch type ministerieel besluit prom. 28/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013022602 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 5 juni 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming van de verplichte verzekering in de verpleegdagprijs in geval van opneming in een ziekenhuis in het buitenland

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2013 pub. 23/12/2013 numac 2013031987 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot instelling van een herhuisvestingstoelage type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013032012 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende wijziging van de prijzen voor het vervoer van reizigers op het net van het stads- en streekvervoer van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013032027 bron ministerie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot toekenning van een globale subsidie van 1.000.000,00 euro aan de Brusselse lokale besturen, in het kader van het diversiteitsbeleid in het Brusselse ambtenarenapparaat type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013031988 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de taalkaders van het personeel van de Brusselse Gewestelijke Huisvestingsmaatschappij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 28/11/2013 pub. 03/03/2014 numac 2014031176 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 24 maart 2004 houdende samenstelling van de overheidsdelegaties van het sectorcomité XV en van basisoverlegcomités in het gebie

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014027009 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot definitieve aanneming van de ontwerp-herziening van het gewestplan Luik met het oog op de vestiging van een terminal lucht/HST-vrachtverkeer bij de luchthaven Luik-Bierset type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013207025 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot organisatie van de interne controle en de interne audit met betrekking tot de begroting en de boekhouding, evenals van de administratieve en begrotingscontrole type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206902 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 8 oktober 2009 betreffende de overdrachten van bevoegdheden aan de statutaire personeelsleden van de Waalse Overheidsdienst type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206925 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 5 december 2008 tot vaststelling van het administratieve en geldelijke statuut van het personeel van "Wallonie-Bruxelles International" type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013206719 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Decreetgevend deel van het Waalse wetboek van Sociale actie en Gezondheid wat betreft de diensten voor sociale insluiting type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206685 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 17 oktober 2013 tot vaststelling van de lijst van de installaties die het voorwerp zijn van de regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten en de initiële toe type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206683 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een verlenging van de erkenning voor de centra voor de validering van de vaardigheden type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 09/12/2013 numac 2013206682 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van een erkenning aan het centrum voor de validering van de vaardigheden voor het beroep productiearbeider op een industriële lijn type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 06/12/2013 numac 2013206681 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 13 december 2012 houdende diverse maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting en de budgettaire en algemene boekhouding type besluit van de waalse regering prom. 28/11/2013 pub. 10/12/2013 numac 2013206686 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 2 februari 2012 betreffende het binnenlands vervoer van gevaarlijke goederen over de waterweg

decreet

type decreet prom. 28/11/2013 pub. 05/12/2013 numac 2013027259 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Verdrag inzake de Wapenhandel, gedaan te New York op 2 april 2013 type decreet prom. 28/11/2013 pub. 11/06/2014 numac 2014031419 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol dat betrekking heeft op het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, aangenomen in New York op 10 december 2008 type decreet prom. 28/11/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207327 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende oprichting van het "Agence pour l'Entreprise et l'Innovation" , afgekort : A.E.I. (1) type decreet prom. 28/11/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207272 bron waalse overheidsdienst Decreet betreffende de energieprestatie van gebouwen type decreet prom. 28/11/2013 pub. 24/12/2013 numac 2013207123 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 30 april 2009 betreffende de informatie, de coördinatie en de organisatie van de werven onder, op of boven de wegen of waterlopen type decreet prom. 28/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013206722 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Europese Overeenkomst betreffende het internationale vervoer van gevaarlijke goederen over de binnenwateren , opgemaakt te Genève op 26 mei 2000 (1) type decreet prom. 28/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013207024 bron waalse overheidsdienst Decreet tot strikte beperking van de bekendmaking en de verspreiding op papieren drager van de jaarlijkse verslagen van de openbare diensten en van de instellingen van openbaar nut van het Waalse Gewest uit zorg voor het leefmilieu en voor een goed budget type decreet prom. 28/11/2013 pub. 12/12/2013 numac 2013206724 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, op type decreet prom. 28/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013206721 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Euromediterrane luchtvaartovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, enerzijds, en het Koninkrijk Marokko, anderzijds, opgemaakt te Brussel op 12 december 2006 type decreet prom. 28/11/2013 pub. 11/12/2013 numac 2013206723 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt te New York op 10 december 2008 type decreet prom. 28/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206949 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 25 maart 2004 betreffende de erkenning en de toekenning van subsidies aan de plaatselijke ontwikkelingsagentschappen type decreet prom. 28/11/2013 pub. 18/12/2013 numac 2013206976 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende verschillende maatregelen inzake fiscaliteit van de voertuigen, spelen en weddenschappen en automatische ontspanningstoestellen

omzendbrief

type omzendbrief prom. 28/11/2013 pub. 17/12/2013 numac 2013206899 bron waalse overheidsdienst Omzendbrief betreffende de implementatie van een duurzaam aankoopbeleid voor de Waalse gewestelijke aanbestedende overheden

document

type document prom. 28/11/2013 pub. 04/12/2013 numac 2013003407 bron federale overheidsdienst financien Besluit van de voorzitter van het Directiecomité van de FOD Financiën houdende herschikking, binnen de schoot van de Algemene Administratie van de Patrimoniumdocumentatie, van bepaalde bevoegdheden tussen de ontvangkantoren der domeinen en penale boeten

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013029636 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 13 december 2012 houdende verschillende maatregelen betreffende de uitvoering van de begroting en betreffende de begrotingsboekho type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 28/11/2013 pub. 19/12/2013 numac 2013029635 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot organisatie van de interne budgettaire en boekhoudkundige controle en audit en van de administratieve en begrotingscontrole

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 28/11/2013 pub. 03/06/2015 numac 2015031315 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2013/258 van het college van de Franse gemeenschapscommissie tot wijziging van het besluit van het college van de Franse gemeenschapscommissie van 1 maart 2012 tot vaststelling van de regels voor de aanstelling van contractuele mandatarissen in de
^