B.S. Index van de afkondigingen van 20 december 2013

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2013207326 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 maart 2007 tot uitvoering van het Hoofdstuk 8 van Titel IV van de programmawet van 27 december 2006 tot voorafgaande melding voor gedetacheerde werknemers en zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013206841 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van een gedeelte van het grondgebied van de stad Diest als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevesti type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013036183 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot uitvoering van artikel 11, 12, 15, 16, 17 en 18 van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 december 2013 tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014024004 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit betreffende de benoeming van de leden van de Raad voor Dierenwelzijn type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014011021 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmatie 2012, federaal luik, basisallocatie 44.56.51.43.52.02 type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014011020 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Ministerieel besluit houdende toekenning van een federale toelage tot dekking van een deel van de kosten betreffende de verwezenlijking van projecten in het kader van het Europees Integratiefonds, programmering 2012, federaal luik, basisallocatie 44.55.11 type ministerieel besluit prom. 20/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013206887 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Ministerieel besluit tot erkenning van de stad Bergen als toeristisch centrum in uitvoering van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden e

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014035065 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van sommige personeelsleden van het extern verzelfstandigd agentschap Vlaamse Regulator van de Elektriciteits- en Gasmarkt aan het intern verzelfstandigd agentschap Vlaams Energieagentschap type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014200690 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van titel VI van het decreet van 5 april 1995 houdende algemene bepalingen inzake milieubeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 12/02/2014 numac 2014200820 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 1 van het besluit van de Vlaamse Regering van 31 mei 2013 tot toekenning van een aangepaste sokkelregeling aan de gefuseerde hogescholen die ontstaan na de fusie van de volgende hogescholen : HUB-E type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014035093 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 december 2013 houdende de oprichting van het publiekrechtelijk vormgegeven extern verzelfstandigd agentschap "Agentschap Plantentuin Meise" type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014035071 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-X-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014035116 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200195 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot vaststelling van de heffingscoëfficiënt inzake de grindwinning voor 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014200384 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van uitzonderlijk vervoer type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014035086 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van vervoer met langere en zwaardere slepen in het kader van een proefproject type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014035035 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende handhaving inzake de bescherming van de verkeersinfrastructuur in geval van bijzonder wegtransport type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014035088 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende het kwaliteitstoezicht op de centra voor vorming van zelfstandigen en kleine en middelgrote ondernemingen, wat de leertijd betreft type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014035064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van de SALK2-provisie van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200218 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de regels voor de erkenning en de subsidiëring van relevante partnerorganisaties, vermeld in artikel 9 van het decreet van 7 december 2012 houdende de stimulering van een inclusief Vlaams ouderenbeleid en de belei type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200216 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanduiding van de ambtenaren vermeld in 44, 55, 57 en 58 van het decreet van 28 juni 2013 betreffende het landbouw- en visserijbeleid type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200215 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van de artikelen 1, 1/1 en 1/3 van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 mei 1995 houdende vaststelling van de regelen betreffende de werking en het beheer van het Vlaams Fonds voor de Lastendelging type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014035067 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 19 juli 2002 houdende vaststelling van de kiesprocedure voor de Raad van het Gemeenschapsonderwijs wat de kandidaatstelling en de verkiezing van de kandidaten betref type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014035034 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende het beheer van het Lobroekdok en de vaststelling van een politiereglement ervoor type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 24/01/2014 numac 2014035033 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 en houdende aanpassing va type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 31/03/2014 numac 2014035277 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de gedeeltelijke herverdeling van het provisioneel krediet, ingeschreven onder het begrotingsartikel DB0/1DB-C-2-A/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 17/03/2014 numac 2014201441 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de lijst van hogescholen ten gevolge van de fusie van de hogescholen HUB-EHSAL en de Katholieke Hogeschool Sint-Lieven tot de hogeschool HUB-KAHO type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 13/01/2014 numac 2014035032 bron vlaamse overheid 20 DECEMBER 2013. - Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de voorafgaande vergunning voor centra voor kortverblijf en woonzorgcentra en tot wijziging van de regels betreffende de voorafgaande vergunning en de erkenning van die centra type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036202 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013036180 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van artikel 3, 5 en 7 van het besluit van de Vlaamse Regering van 21 december 2007 tot het verlenen van subsidies voor de uitvoering van agromilieumaatregelen met toepassing van het Vlaams Programma voor Platt type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2013036222 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van het provisioneel krediet ingeschreven onder begrotingsartikel CB0/1CB-G-2-Z/PR van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014035225 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot aanpassing van de lijst van hogescholen ten gevolge van de fusie van de hogescholen Thomas More Antwerpen en Thomas More Mechelen tot de hogeschool Thomas More Mechelen-Antwerpen type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013036181 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot toekenning van subsidies aan land- of tuinbouwers voor de diversificatie naar zorgboerderijactiviteiten type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014035053 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de toekenning van subsidies voor gebouwen van de eredienst, gebouwen voor de openbare uitoefening van de niet-confessionele morele dienstverlening en crematoria type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 13/02/2014 numac 2014035153 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 17/02/2014 numac 2014035152 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013 type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 18/02/2014 numac 2014035139 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de uitvoering van het decreet van 8 november 2013 houdende het stimuleren, het coördineren en het subsidiëren van de tewerkstelling in de sportsector type besluit van de vlaamse regering prom. 20/12/2013 pub. 19/02/2014 numac 2014200190 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2013

decreet

type decreet prom. 20/12/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014200806 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het besluit van de Vlaamse Regering van 18 oktober 2013 tot ontvankelijkheid en gelijkwaardigheid van een aanvraag tot afwijking op de eindtermen van de tweede graad van het algemeen secundair onderwijs, wat betreft de natuur type decreet prom. 20/12/2013 pub. 05/03/2014 numac 2014035242 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder type decreet prom. 20/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014200334 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van diverse bepalingen van het decreet van 22 december 2000 betreffende de amateurkunsten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201046 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs, gecodificeerd op 11 oktober 2013 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014035090 bron vlaamse overheid Decreet inzake gezond en ethisch sporten type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013036201 bron vlaamse overheid Decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 17/01/2014 numac 2014035061 bron vlaamse overheid Decreet houdende invoering van een versnelde afbouw in de onroerende voorheffing van het belastbaar kadastraal inkomen van materieel en outillage ten gevolge van nieuwe investeringen type decreet prom. 20/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013036194 bron vlaamse overheid Decreet houdende de middelenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type decreet prom. 20/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014200212 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het cultureel samenwerkingsakkoord van 7 december 2012 tussen de Vlaamse Gemeenschap en de Franse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014200213 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder type decreet prom. 20/12/2013 pub. 29/01/2014 numac 2014200192 bron vlaamse overheid Decreet betreffende de Cultuurprijzen van de Vlaamse Gemeenschap type decreet prom. 20/12/2013 pub. 31/01/2014 numac 2014035103 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van het Energiedecreet van 8 mei 2009, wat betreft de aansprakelijkheid van netbeheerders

omzendbrief

type omzendbrief prom. 20/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013014754 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen type omzendbrief prom. 20/12/2013 pub. 03/11/2015 numac 2015014239 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministeriële omzendbrief houdende indexering van de bedragen van de door de erkende instellingen voor autokeuringen te innen vergoedingen, de belasting over de toegevoegde waarde inbegrepen. - Duitse vertaling

erratum

type erratum prom. 20/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014035160 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de Gewesten en de Gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder type erratum prom. 20/12/2013 pub. 17/01/2014 numac 2014018018 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Lijst van de erkenningen die tussen 1 oktober 2013 en 31 oktober 2013 toegekend werden bij toepassing van de wet van 19 december 2008 inzake het verkrijgen en het gebruik van menselijk lichaamsmateriaal met het oog op de geneeskundige toepassing op de men type erratum prom. 20/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200577 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de uitvoering van de Vlaamse Codex Fiscaliteit van 13 december 2013. - Erratum

beschikking

type beschikking prom. 20/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031055 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 29 november 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake sta type beschikking prom. 20/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031048 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek E type beschikking prom. 20/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031054 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag inzake stabiliteit, coördinatie en bestuur in de Economische en Monetaire Unie tussen het Koninkrijk België, de Republiek Bulgarije, het Koninkrijk Denemarken, de Bondsrepubliek Duitsland, de Republiek E type beschikking prom. 20/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014031049 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de goedkeuring van het Samenwerkingsakkoord van 29 november 2013 tussen de Federale Overheid, de Gemeenschappen, de Gewesten en de Gemeenschapscommissies betreffende de uitvoering van artikel 3, § 1, van het Verdrag inzake sta

verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie

type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 20/12/2013 pub. 08/04/2014 numac 2014035161 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 13-06 houdende een overkoepelend kader voor VGC-subsidies voor Gezondheid, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20132014-0280 type verordening van de vlaamse gemeenschapscommissie prom. 20/12/2013 pub. 02/09/2014 numac 2014031662 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Verordening nr. 13-08 houdende vaststelling van de begroting voor het dienstjaar 2014, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20132014-0302

document

type document prom. 20/12/2013 pub. 02/09/2014 numac 2014031583 bron vlaamse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest 13-07 houdende vaststelling van de begrotingswijziging 2 en B voor het dienstjaar 2013, bekrachtigd bij collegebesluit nr. 20132014-0300
^