B.S. Index van de afkondigingen van 21 december 2013

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/12/2013 pub. 28/01/2014 numac 2014200331 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de Sociale Zekerheid voor wernemers type wet prom. 21/12/2013 pub. 10/07/2014 numac 2014000452 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog . - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 10/07/2014 numac 2014000533 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog . - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 02/01/2014 numac 2014009000 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013 tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikking type wet prom. 21/12/2013 pub. 14/08/2014 numac 2014000531 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000609 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot versterking van de transparantie, de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de beslissingen en adviezen op het vlak van de gezondheid, de ziekteverzekering, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 19/08/2014 numac 2014000556 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003462 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse b type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003461 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003445 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013000824 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken type wet prom. 21/12/2013 pub. 02/06/2014 numac 2014000444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende het Consulair Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 14/01/2014 numac 2013007332 bron ministerie van landsverdediging Wet tot vaststelling van het legercontingent voor het jaar 2014 type wet prom. 21/12/2013 pub. 27/01/2014 numac 2014200335 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014000068 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen Binnenlandse Zaken. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014011035 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014011036 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de wet van 8 november 1993 tot bescherming van de titel van psycholoog type wet prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014015009 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende het Consulair Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014003017 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende eindregeling van de begrotingen van de instellingen van openbaar nut van het jaar 2009 en de voorgaande jaren 2005, 2006 en 2008 type wet prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011012 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot uitvoering van de Verordening Nr. 305/2011 van het Europees Parlement en de Raad van 9 maart 2011 tot vaststelling van geharmoniseerde voorwaarden voor het verhandelen van bouwproducten en tot intrekking van Richtlijn 89/106/EEG van de Raad, en t type wet prom. 21/12/2013 pub. 20/02/2014 numac 2014024057 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot versterking van de transparantie, de onafhankelijkheid en de geloofwaardigheid van de beslissingen en adviezen op het vlak van de gezondheid, de ziekteverzekering, de veiligheid van de voedselketen en het leefmilieu type wet prom. 21/12/2013 pub. 16/01/2014 numac 2014009006 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft type wet prom. 21/12/2013 pub. 30/01/2014 numac 2014009023 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank « Vermiste personen » type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003442 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van het Wetboek van de inkomenbelastingen 1992, inzake de aftrekbaarheid van gewestelijke belastingen, heffingen en retributies type wet prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011649 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/09/2015 numac 2015000444 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013 tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikking type wet prom. 21/12/2013 pub. 04/05/2015 numac 2015000222 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013009565 bron federale overheidsdienst justitie Wet houdende instemming met het Akkoord, gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013 tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikking type wet prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013009561 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepl type wet prom. 21/12/2013 pub. 21/10/2014 numac 2014000762 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Wetboek van strafvordering en van de wet van 22 maart 1999 betreffende de identificatieprocedure via DNA-onderzoek in strafzaken, met het oog op de oprichting van een DNA-gegevensbank « Vermiste personen ». - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 20/03/2015 numac 2015000133 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het Gerechtelijk Wetboek wat de kwaliteitsrekening van advocaten betreft. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 27/10/2014 numac 2014000780 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende invoeging van Boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek VI, in de Boeken I en XV van type wet prom. 21/12/2013 pub. 18/02/2015 numac 2015000049 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 29/09/2014 numac 2014000738 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 16/12/2014 numac 2014000892 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse b type wet prom. 21/12/2013 pub. 22/08/2014 numac 2014009440 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de artikelen 1322bis en 1322undecies van het Gerechtelijk Wetboek type wet prom. 21/12/2013 pub. 10/10/2014 numac 2014000704 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving. - Duitse vertaling van uittreksels type wet prom. 21/12/2013 pub. 16/09/2014 numac 2014015232 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord gesloten door uitwisseling van verbale nota's gedateerd op 16 oktober 2013 en op 7 november 2013 tot verlenging van het verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden over de terbeschikkings type wet prom. 21/12/2013 pub. 02/10/2014 numac 2014000687 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de Sociale Zekerheid voor werknemers. - Duitse vertaling type wet prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013024448 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van de artikelen 41 en 43 van de wet van 15 december 2013 met betrekking tot medische hulpmiddelen en van artikel 605quater van het Gerechtelijk Wetboek

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 11/02/2014 numac 2014024030 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 1.200 EUR aan de VZW CARI type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/02/2014 numac 2014011049 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit tot oprichting van een netwerk van federale armoedeambtenaren type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014009034 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 100.000 EUR voor de vernieuwing van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 05/02/2014 numac 2014009035 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 338.000 EUR voor de werking van het Executief van de Moslims van België type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/03/2017 numac 2017010864 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex, voor wat betreft de toegang tot traffic control en tot seinposten van de infrastructuurbeheerder. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/03/2017 numac 2017010862 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheden van het toezichthoudende orgaan. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/03/2017 numac 2017010861 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex voor wat betreft de diensten die aan de spoorwegondernemingen moeten worden geleverd. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 04/02/2014 numac 2014024043 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan bepaalde wetenschappelijke verenigingen van huisartsgeneeskunde teneinde de wetenschappelijke ondersteuning van de huisartsgeneeskunde te bevorderen gedurende de periode van 1 januari 2013 tot 31 type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 26/10/2015 numac 2015000581 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel. - type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 29/10/2014 numac 2014014626 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 23/09/2014 numac 2014021109 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan de VZW « Associations 21 » als koepelorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 23/09/2014 numac 2014021108 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage aan Transitienetwerk Middenveld als netwerkorganisatie voor duurzame ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011644 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van een ondervoorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 18/08/2014 numac 2014000524 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 25/07/2014 numac 2014000544 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 25/07/2014 numac 2014000546 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administr type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 25/07/2014 numac 2014000547 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een **** type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 25/07/2014 numac 2014000543 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties. - Duitse v type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 24/04/2014 numac 2014014251 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 1.307.382,29 EUR aan de gemeente Sint-Jans- Molenbeek in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/03/2014 numac 2014012012 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden, zilveren of bronzen ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Floristen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/03/2014 numac 2014012010 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de titel en het gouden ereteken van Laureaat van de Arbeid van België aan een lid van een organiserend of technisch comité type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/03/2014 numac 2014012013 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van het gouden of zilveren ereteken van Laureaat van de Arbeid van België. - Handelsvertegenwoordiging type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/03/2014 numac 2014012011 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid. - Floristen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 24/02/2014 numac 2014022028 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot goedkeuring van de wijziging van de statuten van het "Kinderbijslagfonds Securex" type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 03/02/2014 numac 2014024049 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van toekenning van toelagen voor wetenschappelijk onderzoek inzake voedselveiligheid, sanitair beleid van dieren en planten en dierenwelzijn type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000840 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de kwalificatie- en onafhankelijkheidsvoorwaarden van de ambtenaar belast met de oplegging van de administratieve geldboete en tot inning van de boetes in uitvoering van de wet betreffende de gemeentelijke administr type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013022606 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013022644 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot benoeming van de vereffenaar van het Pensioenfonds voor de wettelijke pensioenen van Brussels International Airport Company type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013022649 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van de overnamedatum van de CDVU-Pensioenen door de Pensioendienst voor de overheidssector, alsook de nadere regels inzake de overdracht van het personeel type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013207138 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende vervanging van effectieve leden van de Commissie voor de toegang tot en het hergebruik van bestuursdocumenten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000839 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de minimumvoorwaarden inzake selectie, aanwerving, opleiding en bevoegdheid van de ambtenaren en personeelsleden die bevoegd zijn tot vaststelling van inbreuken die aanleiding kunnen geven tot de oplegging van een **** type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013021141 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende uitvoering van titel 2, hoofdstuk 2 van de wet van 15 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake administratieve vereenvoudiging type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207172 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 19 van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013207434 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de sociale verzekeringsfondsen voor zelfstandigen "PARTENA Sociale Verzekeringen voor Zelfstandigen" en "HDP Sociaal Verzekeringsfonds voor Zelfstandigen" type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/01/2014 numac 2013002069 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2008 tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/01/2014 numac 2013022653 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 januari 2004 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige kinesitherapeuten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 06/01/2014 numac 2013207395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanstelling van leden van de raad van bestuur van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013014747 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende storting op rekening "Fonds voor Spoorweginvesteringen" van de niet door de NMBS-Groep gebruikte investeringsmiddelen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011629 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatieverplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013011645 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende vervanging van de voorzitter van de Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000841 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de bijzondere voorwaarden betreffende het register van de gemeentelijke administratieve sancties ingevoerd bij artikel 44 van de wet van 24 juni 2013 betreffende de gemeentelijke administratieve sancties type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013000842 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot vaststelling van de nadere voorwaarden en het model van het protocolakkoord in uitvoering van artikel 23 van de wet betreffende de gemeentelijke administratieve sancties type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013014750 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorlopige regels die als beheerscontract van Infrabel en Nieuwe NMBS gelden type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013024444 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 februari 2005 tot vaststelling van de verplichte bijdragen verschuldigd aan het Begrotingsfonds voor de gezondheid en de kwaliteit van de dieren en de dierlijke producten, sector zuivel type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207188 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2007 tot uitvoering van de artikelen 400, 403, 404 en 406 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 en van de artikelen 12, 30bis en 30ter van de wet van 27 juni 1969 tot h type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 27/12/2013 numac 2013207191 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV van de programmawet van 24 december 2002 , betreffende de harmonisering en vereenvoudiging van de regelingen inzake verminderingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003390 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de berekening van de kilometervergoeding, voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, voor de dienstreizen waarbij de woonplaats van het personeelslid het vertrek- en/of eindpunt is type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003394 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit betreffende de afstand afgelegd per motorrijwiel of per autovoertuig die, voor de personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën, in aanmerking wordt genomen voor de toekenning van een vergoeding wegens verblijfkosten type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003443 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 1 van 29 december 1992 met betrekking tot de regeling voor de voldoening van de belasting over de toegevoegde waarde type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013002075 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van sommige bepalingen betreffende de stage van het rijkspersoneel type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 30/12/2013 numac 2013003431 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2012 betreffende de dekking van de werkingskosten van de Nationale Bank van België verbonden aan het toezicht op financiële instellingen, tot uitvoering van artikel 12bis, § 4, type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 07/01/2014 numac 2013000843 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende de toekenning van een federale dotatie voor het jaar 2013 om het **** in **** te stimuleren type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014014024 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex voor wat betreft toegang tot traffic control en tot seinposten van de infrastructuurbeheerder type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 10/01/2014 numac 2014024007 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende toekenning van een financiële bijdrage aan het secretariaat van het « Memorandum of Understanding » ter bescherming van migrerende haaien type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 13/01/2014 numac 2013206179 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot bepaling van het model van de rekeningen die de beroepsvereniging op haar zetel moet bewaren overeenkomstig artikel 8 van de wet van 31 maart 1898 op de beroepsverenigingen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 15/01/2014 numac 2014021004 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister, federale overheidsdienst financien en programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Koninklijk besluit tot regeling van de eigendomsoverdracht van de "Nationale Plantentuin van België" te Meise van de Staat naar de Vlaamse Gemeenschap type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 17/01/2014 numac 2013014765 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de n.v. Infrabel type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 17/01/2014 numac 2013014766 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de n.v. NMBS-Holding type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013206821 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit het mechanisch gelast vervaardigen en assembleren van militaire uitrusting, gelegen in Aubange en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw r type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 17/01/2014 numac 2013014764 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het vierde bijvoegsel bij het beheerscontract voor de periode 2008-2012, gesloten tussen de Staat en de n.v. NMBS type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014014019 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot aanpassing van de regelgeving betreffende het vervoer van gevaarlijke goederen via de weg of per spoor aan de wetenschappelijke en technische vooruitgang type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014014022 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex, met het oog op de uitbreiding van de bevoegdheden van het toezichthoudende orgaan type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 22/01/2014 numac 2014014023 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex voor wat betreft de diensten die aan de spoorwegondernemingen moeten worden geleverd type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013206774 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen met als activiteit het vervaardigen van rollend spoorwegmaterieel, gelegen op het grondgebied van Seraing en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressortere type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013206792 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor de betonindustri type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 09/01/2014 numac 2013206613 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden waaronder het gebrek aan werk wegens economische oorzaken de uitvoering van de arbeidsovereenkomst voor werklieden schorst voor de ondernemingen die onder het Paritair Subcomité voor het vervaardigen type koninklijk besluit prom. 21/12/2013 pub. 31/12/2013 numac 2013003452 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit nr. 20 van 20 juli 1970 tot vaststelling van de tarieven van de belasting over de toegevoegde waarde en tot indeling van de goederen en de diensten bij die tarieven

erratum

type erratum prom. 21/12/2013 pub. 18/03/2014 numac 2014011169 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VI « Marktpraktijken en consumentenbescherming » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV type erratum prom. 21/12/2013 pub. 20/05/2014 numac 2014203066 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet tot wijziging van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de Sociale Zekerheid voor werknemers. - Erratum type erratum prom. 21/12/2013 pub. 19/05/2014 numac 2014203065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving . - Erratum type erratum prom. 21/12/2013 pub. 21/01/2014 numac 2014002002 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 2 september 2008 tot aanwijzing van de leden van het Comité van beroep voor de evaluatie van houders van management- en staffuncties dat werd opgericht bij de Minister van Ambtenarenzaken. - type erratum prom. 21/12/2013 pub. 20/01/2014 numac 2014011023 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van Boek VI « Marktpraktijken en consumentenbescherming » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan Boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan Boek VI, in de Boeken I en XV type erratum prom. 21/12/2013 pub. 14/05/2014 numac 2014009174 bron federale overheidsdienst justitie Wet betreffende de wijziging van de inwerkingtreding van sommige artikelen van de wet van 13 juni 2006 tot wijziging van de wetgeving betreffende de jeugdbescherming en het ten laste nemen van minderjarigen die een als misdrijf omschreven feit hebben gepl type erratum prom. 21/12/2013 pub. 16/02/2015 numac 2015011019 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VI "Marktpraktijken en consumentenbescherming" in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van type erratum prom. 21/12/2013 pub. 17/04/2014 numac 2014003152 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen. - Erratum type erratum prom. 21/12/2013 pub. 14/05/2014 numac 2014003199 bron federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 24 juli 1921 op de ongewilde buitenbezitstelling van de titels aan toonder, van de wet van 14 december 2005 houdende afschaffing van de effecten aan toonder en van hoofdstuk V van de wet van 24 juli 2008 houdende diverse b type erratum prom. 21/12/2013 pub. 27/02/2014 numac 2014201371 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende dringende diverse bepalingen inzake sociale wetgeving. - Erratum type erratum prom. 21/12/2013 pub. 24/03/2014 numac 2014011191 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende invoeging van boek VI « Marktpraktijken en consumentenbescherming » in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV type erratum prom. 21/12/2013 pub. 24/03/2014 numac 2014003108 bron federale overheidsdienst financien Wet houdende diverse fiscale en financiële bepalingen. - Erratum type erratum prom. 21/12/2013 pub. 10/02/2014 numac 2014014061 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van de Spoorcodex voor wat betreft de diensten die aan de spoorwegondernemingen moeten worden geleverd. - Erratum type erratum prom. 21/12/2013 pub. 08/01/2014 numac 2014011001 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 juni 2013 waarbij bepaalde informatie-verplichtingen worden opgelegd bij de commercialisering van gereglementeerde spaarrekeningen. - Erratum
^