B.S. Index van de afkondigingen van 15 januari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 15/01/2014 pub. 18/02/2015 numac 2015000078 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.'s. - Duitse vertaling type wet prom. 15/01/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014000684 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen type wet prom. 15/01/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014022197 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 juni 1934 houdende reglement op de beoefening der tandheelkunde, inzake de reglementering van de toegang tot voor tandverzorging uitgeruste lokalen type wet prom. 15/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014011043 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot wijziging van de hoofdstukken I en II van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 20140115 - Wet type wet prom. 15/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014003056 bron federale overheidsdienst financien Wet tot wijziging van de wet van 12 juni 1930 tot oprichting van een Muntfonds type wet prom. 15/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000215 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de hoofdstukken I en II van de wet van 5 mei 1997 betreffende de coördinatie van het federale beleid inzake duurzame ontwikkeling 20140115. - Wet. - Duitse vertaling type wet prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011041 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende diverse bepalingen inzake K.M.O.'s type wet prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011040 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet houdende wijziging van de wet van 25 april 2007 houdende diverse bepalingen (1)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014022020 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014018040 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 maart 2011 betreffende de verplichte keuring van spuittoestellen en tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 november 2005 betreffende retributies bepaald bij artikel 5 van de wet v type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014201194 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 4bis van het koninklijk besluit van 25 mei 1972 tot oprichting van een gemeenschappelijke sociale dienst ten behoeve van het personeel van de provinciale en plaatselijke overheidsdiensten type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014024036 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende bepaling van de regels volgens welke bepaalde urgentiegegevens moeten worden medegedeeld aan de minister bevoegd voor Volksgezondheid type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014022088 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 2006 tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de orthodontie wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014022108 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 5 oktober 2006 tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke vergoeding aan stagemeesters en coördinerende stagemeesters in de parodontologie wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014022109 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 april 2007 tot vaststelling van de criteria en de regels volgens dewelke een vergoeding aan de stagemeesters van kandidaat algemeen tandartsen wordt toegekend type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014022021 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35bis van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitk type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014022018 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 35 van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeri type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014018032 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 februari 2006 tot vaststelling van de voorwaarden inzake erkenning en toelating van inrichtingen in de diervoedersector type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 21/01/2014 numac 2014024016 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 13 juli 2006 houdende vaststelling van de normen waaraan het zorgprogramma voor kinderen moet voldoen om erkend te worden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 25 november 1997 houd type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 23/01/2014 numac 2014022000 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 1971 tot instelling van een regeling van sociale voordelen voor sommige apothekers type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014009013 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 2000 tot vastlegging van de categorieën van standaardprofielen type koninklijk besluit prom. 15/01/2014 pub. 29/01/2014 numac 2014022013 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit betreffende de verhoogde verzekeringstegemoetkoming, bedoeld in artikel 37, § 19, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014011003 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 27 oktober 2008 waarbij de in-, uit- en doorvoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit of met bestemming Birma/Myanmar, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014011005 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit de Democratische Volksrepubliek Korea, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014011006 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 9 november 2007 waarbij de uit- en doorvoer van luxegoederen met bestemming de Democratische Volksrepubliek Korea, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 28/01/2014 numac 2014011032 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot erkenning van de door beheersvennootschappen aangewezen personen, in toepassing van artikel 74 van de wet van 30 juni 1994 betreffende het auteursrecht en de naburige rechten type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014035154 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de lijst van vervoerders die belast worden met de openbare dienstverplichting tot het vervoer van personen met een handicap of een ernstig beperkte mobiliteit type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011008 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2013 waarbij de invoer van goederen van oorsprong of van herkomst uit Iran, aan een vergunning onderworpen wordt type ministerieel besluit prom. 15/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014011007 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2013 waarbij de uitvoer van goederen met bestemming Iran, aan een vergunning onderworpen wordt

bericht

type bericht prom. 15/01/2014 pub. 27/01/2015 numac 2015031036 bron brussels hoofdstedelijk gewest Brussels Instituut voor Milieubeheer. - Bericht type bericht prom. 15/01/2014 pub. 20/01/2014 numac 2014000047 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Dienst Vreemdelingenzaken. - Bericht
^