B.S. Index van de afkondigingen van 20 januari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 20/01/2014 pub. 02/10/2014 numac 2014000744 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht. - Duitse vertaling type wet prom. 20/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014015038 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een vennootschap van publiek recht type wet prom. 20/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014015037 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet tot wijziging van de wet van 3 november 2001 tot oprichting van de Belgische Investeringsmaatschappij voor Ontwikkelingslanden en tot wijziging van de wet van 21 december 1998 tot oprichting van de "Belgische Technische Coöperatie" in de vorm van een

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 02/06/2017 numac 2017011779 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de registratie van aanbieders van de Europese elektronische tolheffingsdienst en het nationaal elektronisch register betreffende de Europese elektronische tolheffingsdienst. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011082 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de VZW Centrum voor Positieve Aanwending type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011084 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de VZW Max Havelaar type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011081 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de VZW « Centre universitaire de Charleroi » type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011079 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de VZW Cap Terre type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011083 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 20.000 EUR aan het Instituut van de Bedrijfsrevisoren type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011085 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 16.370 EUR aan de VZW Netwerk Bewust Verbruiken type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011089 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de BVBA "The Crux" type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011087 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de VZW Oxfam-Solidariteit type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011086 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de VZW Oude Beestenmarkt type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011088 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de Stichting voor Toekomstige Generaties type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011090 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 25.000 EUR aan de VZW SPK type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011080 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 7.800 EUR aan de VZW "Centre culturel MJC" type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014011077 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende toekenning van een toelage van 10.056 EUR aan de NV Beer Project type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014200718 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 8bis van het koninklijk besluit van 28 november 1969 tot uitvoering van de wet van 27 juni 1969 tot herziening van de besluitwet van 28 december 1944 betreffende de maatschappelijke zekerheid der arbeiders, wat type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014003004 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het in werking treden en tot uitvoering van de wet van 11 december 2006 betreffende het statuut van de bedienden der hypotheekbewaarders type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2013206970 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 9 mei 2007 betreffende de tewerkstelling op zondag in kleinhandelszaken en kapperssalons gevestigd in badplaatsen, luchtkuuroorden en toeristische centra type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014200186 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij, voor de ondernemingen die onder het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk ressorteren, de maximumduur van sommige regelingen van gedeeltelijke arbeid wordt vastgesteld (1) type koninklijk besluit prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014007033 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 augustus 2006 betreffende de organisatie van het Koninklijk Hoger Instituut voor Defensie

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014029158 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 april 2010 tot vaststelling van de lijst van de firma's voor de controle van fysisch-technische kwaliteitsnormen van de installaties van de mammografische type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201758 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit houdende uitbreiding van het vochtig gebied met een biologisch belang "La Fange Mariette" te Libin type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014007034 bron ministerie van landsverdediging Ministerieel besluit tot vaststelling van de samenstelling, de aanwijzingsregels en de duur van het mandaat van de leden, de bevoegdheden en de werkingsregels van de raad van bestuur en van het wetenschappelijk comité van het Koninklijk Hoger Instituut v type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 23/01/2014 numac 2014021006 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Ministerieel besluit tot benoeming van leden van de Commissie voor de overheidsopdrachten type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014200829 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 maart 2010 betreffende de modaliteiten en de procedure voor de toekenning van premies ter bevordering van rationeel energiegebruik type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014009063 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit inzake de Commissies van Toezicht te Arlon, te Beveren, te Dinant, te Marche en te Paifve type ministerieel besluit prom. 20/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014009064 bron federale overheidsdienst justitie Ministerieel besluit houdende benoeming, verlenging mandaat en ontslag van leden voor Commissies van toezicht

decreet

type decreet prom. 20/01/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014200745 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat en de Gewesten en de Gemeenschappen betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude type decreet prom. 20/01/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014200947 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het Protocol nr. 3 bij de Europese Kaderovereenkomst inzake grensoverschrijdende samenwerking tussen territoriale gemeenschappen of autoriteiten betreffende Euroregionale samenwerkingsverbanden , gedaan te Utrecht op 16 nov type decreet prom. 20/01/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014200747 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 juni 2013 tussen de federale overheid, de gewesten en de gemeenschappen voor de oprichting van het interfederaal Centrum voor gelijke kansen en bestrijding van discriminatie en racisme onder

bijzonder decreet

type bijzonder decreet prom. 20/01/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014200948 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Bijzonder decreet tot oprichting van een centrum voor de gezonde ontwikkeling van kinderen en jongeren
^