B.S. Index van de afkondigingen van 24 januari 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 24/01/2014 pub. 29/01/2014 numac 2014003037 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig type koninklijk besluit prom. 24/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014003047 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 december 2013 houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgaven type koninklijk besluit prom. 24/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014022042 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 1967 houdende algemeen reglement in uitvoering van het koninklijk besluit nr. 38 van 27 juli 1967 houdende inrichting van het sociaal statuut der zelfstandigen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 24/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014035180 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot vaststelling van de vereisten waaraan een geluidzorgsysteem in digitale bioscopen moet voldoen

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014035213 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 juli 2000 tot uitvoering van het decreet van 26 juni 1991 houdende erkenning en subsidiëring van het maatschappelijk opbouwwerk type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014201391 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse besluiten met betrekking tot de financiële aspecten van het woonbeleid in Vlaanderen type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201170 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 15 april 2005 betreffende de toepassing van de heffing in de sector melk en zuivelproducten type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2014 pub. 20/02/2014 numac 2014201037 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 20 juli 1994 tot vaststelling van de bijdrage van het Vlaamse Gewest in de uitgaven voor de werken uitgevoerd door de ruilverkavelingscomités en tot opheffing van h type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014201024 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van diverse bepalingen van het besluit van de Vlaamse Regering van 17 september 2010 betreffende de subsidiëring van crisisjeugdhulpverlening en rechtstreeks toegankelijke jeugdhulp verleend door voorzieninge type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014035182 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van 24 februari 2006 tot uitvoering van het decreet van 19 maart 2004 betreffende het lokaal sociaal beleid en tot opheffing van het besluit van de Vlaamse Regering van type besluit van de vlaamse regering prom. 24/01/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014035313 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de overdracht van personeelsleden van het intern verzelfstandigd agentschap Centrale Accounting aan het departement Financiën en Begroting

omzendbrief

type omzendbrief prom. 24/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014031104 bron brussels hoofdstedelijk gewest Omzendbrief houdende het afsluiten van de rekeningen van het dienstjaar 2013

erratum

type erratum prom. 24/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014003058 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard voor het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gesteld voertuig. - Erratum
^