B.S. Index van de afkondigingen van 26 januari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/01/2014 pub. 18/02/2016 numac 2016000091 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft het do type wet prom. 26/01/2014 pub. 21/09/2015 numac 2014015240 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Koninkrijk der Nederlanden voor de ontwikkeling van de samenwerking en van de wederzijdse administratieve bijstand op het gebied van de sociale zekerheid, gedaan te Brussel op 6 type wet prom. 26/01/2014 pub. 20/09/2019 numac 2019014606 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met volgende internationale akten : 1° Internationaal Verdrag van 1990 inzake de voorbereiding op, de bestrijding van en de samenwerking bij olieverontreiniging, gedaan te Londen op 30 november 1990; 2° Protocol van 2000 inzake type wet prom. 26/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014201178 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle, wat betreft het do

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207130 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het beheer van gebouwen, de vastgoedmakelaars en de dienstboden, betreffende de werkloosheid met bedr type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014200098 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014200063 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheids-inrichtingen en -diensten, betreffende de invoering en de werking van de mobiele equipe type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014200056 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juli 2011, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de maatregelen ten gunste van de risicogroepen (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014200061 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de gezondheidsinrichtingen en -diensten, betreffende het bedrag en de wijze van inning van de bijdrage type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014200055 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel werkl type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014200054 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 28 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de bosontginningen, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding bij het stelsel werkl type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2013207109 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2013207285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2013207154 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 22 maart 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tabaksbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2013207077 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 december 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag vanaf 56 jaar (1) type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2013207222 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende het stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag ploegenarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207324 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 31 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Franstalige en Duitstalige welzijns- en gezondheidssector, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013012290 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 12 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der kalksteengroeven, cementfabrieken en kalkovens van het administratief arrondisseme type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 29/06/2018 numac 2018012900 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200663 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 25/07/2014 numac 2014000455 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor ****. - **** vertaling type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022052 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 22 juni 2001 tot vaststelling van de regelen inzake de begroting, de boekhouding en de rekeningen van de openbare instellingen van sociale zekerheid die zijn onderworpen aan het koninklijk be type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014022053 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot vaststelling van het genormaliseerd boekhoudplan van de openbare instellingen van sociale zekerheid onderworpen aan het koninklijk besluit van 3 april 1997 houdende maatregelen met het oog op de responsabilisering van de openbare in type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014200347 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de r type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014200103 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, met betrekking tot de opleidingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014200102 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2014200064 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag in de bakkerijen en banketbakke type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207323 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 15 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de opvoedings- en huisvestingsinrichtingen en -diensten, betreffende de uitvoering van de collectiev type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207080 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 17 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het kleding- en confectiebedrijf, tot invoering van een regeling van aanvullende vergoeding ten gunste type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 22/05/2014 numac 2013207153 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 mei 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de edele metalen, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 16 juni 2011 type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2013207157 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de jaarlijkse premie betaalbaar in december type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2013207164 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, inzake het kweken van graszoden type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2013207325 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 5 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren, betreffende de uitrustingskledij, levering, onderhoud en wassen van de arb type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200300 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van vervaardiging en plaatsing van kozijnen, deuren, ramen en veranda's, gelegen in Jumet en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorw type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200301 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen waarvan de hoofdactiviteit bestaat uit de verwerking van dikke platen door het warmwalsen van brammen, gelegen in Itter en die onder het Paritair Comité voor de ijzernijverheid ressorteren, van type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200299 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling voor de ondernemingen van vervaardiging van gedraaide onderdelen, gelegen in Sprimont, en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden waaronder het gebre type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200091 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 108 van 16 juli 2013, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de tijdelijke arbeid en uitzendarbeid type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014022032 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Algemene Raad van het Rijksinstituut voor ziekte- en invaliditeitsverzekering type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014011052 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende toekenning van de waardigheid van Eredeken van de Arbeid Handelsvertegenwoordiging type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014018043 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014000017 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I e type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 06/02/2014 numac 2014200320 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 december 2001 tot bevordering van de tewerkstelling van langdurig werkzoekenden en tot wijziging van het koninklijk besluit van 16 mei 2003 tot uitvoering van het Hoofdstuk 7 van Titel IV type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014022030 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 11, § 1, vijfde lid, van de wet van 6 augustus 1990 betreffende de ziekenfondsen en de landsbonden van ziekenfondsen type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014003054 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 september 1998 betreffende de nationale zijde van de eerste serie euromuntstukken type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014000089 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 december 2006 houdende de rechtspleging voor de Raad voor **** type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014200367 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen met als activiteit de bouw en het monteren van metaal, gelegen in Ham-sur-Sambre en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de voorwaarden wa type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2013003451 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende maatregelen ter controle van het grensoverschrijdend verkeer van liquide middelen type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 27/02/2014 numac 2014201328 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende benoeming van de financieel directeur van het Paleis voor Schone Kunsten type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 16/05/2014 numac 2013207116 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 29 april 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de metaalhandel, betreffende de wijziging van de collectieve overeenkomst inzake vergoedingen bij type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200101 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200099 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200097 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200095 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 30 me type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014200096 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot verlenging van de collectieve arbeidsovere type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014014168 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 2.750.000 EUR aan de gemeente Schaarbeek in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014000213 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 3 juni 2007 betreffende de bewapening van de geïntegreerde politie, gestructureerd op twee niveaus, alsook de bewapening van de leden van de Diensten Enquêtes bij de Vaste Comités P en I e type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014018053 bron federaal agentschap voor de veiligheid van de voedselketen Koninklijk besluit betreffende de bestrijding van bruinrot in aardappelen Yabuuchi et al.) type koninklijk besluit prom. 26/01/2014 pub. 30/01/2014 numac 2014003029 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende aanvulling van het koninklijk besluit van 11 januari 1940 betreffende de uitvoering van het Wetboek der registratie-, hypotheek- en griffierechten

document

type document prom. 26/01/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014035246 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

document betreffende de nationale loterij

type document betreffende de nationale loterij prom. 26/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014003014 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 10 februari 2011 tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterijen met biljetten, respectievelijk « Win for Life 1 euro », « Win type document betreffende de nationale loterij prom. 26/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014003015 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot bepaling van de uitgiftevoorschriften van de loterij met biljetten, genaamd « Western », een door de Nationale Loterij georganiseerde openbare loterij type document betreffende de nationale loterij prom. 26/01/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014003013 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen, genaamd « Pick 3 », « Euro Millions », « Keno », « Lotto », « Joker+ » en de algemene deelnemingsvoorschriften aan de openbare loterijen en wedstrijden g
^