B.S. Index van de afkondigingen van 29 januari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 29/01/2014 pub. 12/09/2018 numac 2016015136 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Verdrag nr. 189 betreffende waardig werk voor het huispersoneel, aangenomen te Genève op 16 juni 2011 door de Internationale Arbeidsconferentie tijdens haar 100e zitting (2) type wet prom. 29/01/2014 pub. 10/10/2014 numac 2014000703 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart type wet prom. 29/01/2014 pub. 19/08/2014 numac 2014000560 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van het koninklijk besluit van 1 december 1975 houdende algemeen reglement op de politie van het wegverkeer en van het gebruik van de openbare weg ter invoering van een snelheidsbeperking voor de wegen aangewezen door de borden F99a, F99 type wet prom. 29/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014201026 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 19/02/2014 numac 2014014066 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitvoering van de wet van 1 juli 2011 betreffende de beveiliging en de bescherming van de kritieke infrastructuren in de deelsector havens type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014022055 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 24 oktober 2002 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 14/02/2014 numac 2014000003 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 04/03/2016 numac 2016014077 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit v type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014018054 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit houdende benoeming van de leden van het doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014014055 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende uitgifte van postwaarden in de loop van het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014014054 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 17 juli 2013 houdende uitgifte van speciale postwaarden in de loop van het jaar 2014 type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014022064 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17bis, § 1, 2., 17quater, § 1, 2., en 20, § 1, e), van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen in type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014022065 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de artikelen 17, § 1, 5°, en 17ter, A, 5°, van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 06/03/2014 numac 2014024071 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 november 1997 tot vaststelling van de werkingsmodaliteiten van de rechtspersoonlijkheid van het Centrum voor Onderzoek in Diergeneeskunde en Agrochemie type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014014169 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 403.600 EUR aan de VZW Flagey in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffende bepaalde i type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014000337 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de vierdagenweek en het halftijds werken vanaf 50 of 55 jaar voor de personeelsleden van de geïntegreerde politie en van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014014058 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit v type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014011030 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2003 tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheden van de Algemene Directies van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 12/08/2014 numac 2014000338 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 03/02/2014 numac 2014014046 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de registratie van aanbieders van de Europese elektronische tolheffingsdienst en het nationaal elektronisch register betreffende de Europese elektronische tolheffingsdienst type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014011048 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende benoemingen bij de Hoge Raad voor de Statistiek type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 07/02/2014 numac 2014011055 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit houdende bekrachtiging en opheffing van de bekrachtiging van Belgische normen uitgewerkt door het Bureau voor Normalisatie type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014014051 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit houdende vaststelling van het bedrag van de passagiersvergoeding Diabolo type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014200847 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 19 november 1970 betreffende het invaliditeitspensioenstelsel voor de mijnwerkers type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 04/02/2014 numac 2014009030 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 14 januari 1994 houdende het statuut van de administrateur-generaal en de adjunct- administrateur-generaal van de Veiligheid van de Staat type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014000048 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot vaststelling van de taalkaders van de eerste taaltrap van de centrale diensten van de algemene inspectie van de federale politie en van de lokale politie en van het controleorgaan bedoeld in artikel 44/7 van de wet op het politieamb type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 12/02/2014 numac 2014011064 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 november 2003 tot vaststelling van de benaming en van de bevoegdheden van de Algemene Directies van de Federale Overheidsdienst Economie, K.M.O., Middenstand en Energie. - Erratum type koninklijk besluit prom. 29/01/2014 pub. 11/02/2014 numac 2014000001 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 29/01/2014 pub. 17/02/2014 numac 2014021030 bron programmatorische federale overheidsdienst wetenschapsbeleid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 23 juli 2009 houdende benoeming van de leden van de Beleidsraad van de Staatsdienst met afzonderlijk beheer "Poolsecretariaat" type ministerieel besluit prom. 29/01/2014 pub. 31/01/2014 numac 2014014052 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling binnen de Federale Overheidsdienst Mobiliteit en Vervoer, Directie Vervoerinfrastructuur, van de overdrachten van bevoegdheden inzake de gunning en de uitvoering van overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leve type ministerieel besluit prom. 29/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014014059 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de type ministerieel besluit prom. 29/01/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029211 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 30 juni 2010 houdende aanwijzing van de leden, voorzitter en ondervoorzitter van de Hoge Raad voor de adoptie type ministerieel besluit prom. 29/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014024050 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit houdende benoeming van de leden van de erkenningscommissie van geneesheren-specialisten in de pediatrie type ministerieel besluit prom. 29/01/2014 pub. 30/03/2016 numac 2016014093 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de

omzendbrief

type omzendbrief prom. 29/01/2014 pub. 13/02/2014 numac 2014003057 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Omzendbrief betreffende de vastlegging van de meerjarige overeenkomsten en overheidsopdrachten

erratum

type erratum prom. 29/01/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014014166 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1968 houdende algemeen reglement op de technische eisen waaraan de auto's, hun aanhangwagens, hun onderdelen en hun veiligheidstoebehoren moeten voldoen, van het koninklijk besluit v type erratum prom. 29/01/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014014165 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 oktober 1976 waarbij de minimumafmetingen en de bijzondere plaatsingsvoorwaarden van de verkeerstekens worden bepaald en van het ministerieel besluit van 9 januari 2007 betreffende de

arrest

type arrest prom. 29/01/2014 pub. 10/02/2014 numac 2014022039 bron rijksdienst voor kinderbijslag voor werknemers Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan 2014 van de Rijksdienst voor Kinderbijslag voor Werknemers

lijst

type lijst prom. 29/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014011053 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket type lijst prom. 29/01/2014 pub. 05/02/2014 numac 2014011054 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst van vestigingseenheden van een erkend Ondernemingsloket
^