B.S. Index van de afkondigingen van 13 februari 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014022051 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014035302 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van het decretale beleidskader en het financiële kader ter uitvoering van artikel 4, eerste lid, van het Procedurebesluit Wonen van 25 oktober 2013 type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000473 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten. - Duitse ve type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014000142 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot goedkeuring van het Bijzonder Nood- en Interventieplan SEVESO Ahlers Belgium van de Gouverneur van de provincie Oost-Vlaanderen type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014029133 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit tot benoeming van de leden van Algemene Raad voor het onderwijs voor sociale promotie en van zijn vast secretariaat type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014000123 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 28 december 2001 tot uitvoering van sommige bepalingen van het koninklijk besluit van 30 maart 2001 tot regeling van de rechtspositie van het personeel van de politiediensten type ministerieel besluit prom. 13/02/2014 pub. 18/02/2014 numac 2014022056 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014031169 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, houdende wijzigingen aan het besluit van de Regering van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest van 4 juli 2013 tot benoeming van de leden en de voorzitter van de Raad voor gebruikers van elektri type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014031162 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014031168 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vervanging van leden van de Raad voor het Leefmilieu van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014031160 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014031171 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2014 tot instelling van een huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 13/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014031161 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot aanwijzing van de leden van de selectiecommissie van de instellingen van openbaar nut van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest voor de toekenning van een mandaatbetrekking van Directeur-Diensthoofd bij

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014202151 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van agromilieusteun en tot opheffing van het besluit van de Waalse Regering van 24 april 2008 betreffende de toekenning van toelagen voor een milieuvriendelijke landbouw type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014201248 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 309bis van het besluit van de Waalse Regering van 18 december 2003 houdende de Waalse Ambtenarencode type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014201510 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering houdende sectorale voorwaarden voor windmolenparken met een totaalvermogen van 0,5 MW of meer, tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 4 juli 2002 betreffende de procedure en diverse maatregelen voor de uitv type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014201254 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot aanwijzing van de leden van het sturingscomité van de VZW "Un Pass dans l'Impasse - Centre de Référence Info-Suicide" type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014201249 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 30 november 2006 tot bevordering van de elektriciteit uit hernieuwbare energiebronnen of uit warmtekrachtkoppeling en van het besluit van de Waalse Regering van 30 maa type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014201251 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op vrijdag 15 augustus 2014 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging van Laneffe in het kader van haar dag "Pêche en Famille" geor type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014201252 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij op zaterdag 31 mei 2014 een vrijstelling van visvergunning verleend wordt aan de deelnemers aan de hengelsportactiviteit die door de hengelvereniging "La Gaule" van Soumoy, gemeente Cerfontaine, in het kader van haar type besluit van de waalse regering prom. 13/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014201253 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot uitvoering van de artikelen 5 tot 7 van het decreet van 10 juli 2013 betreffende de centra voor socioprofessionele inschakeling

decreet

type decreet prom. 13/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014029198 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 december 2013 tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de installatie van d type decreet prom. 13/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014029197 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 12 december 2013 tussen de Franse Gemeenschap, de Duitstalige Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de oprichting van de type decreet prom. 13/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014029196 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord van 4 december 2012 tussen de Franse Gemeenschap en het Waalse Gewest over de financiering van het strategische fundamentele onderzoek in het kader van gekruiste beleidskeuzen

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 13/02/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014202494 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tot regeling van de organisatie en de werking van de dienst "e-Wallonie-Bruxelles Simplification", afgekort "eWBS", tot vaststelling van de overdrachtsmodaliteiten van de personeelsleden van het Commissariaat EASI-WAL naar de dienst e type samenwerkingsakkoord prom. 13/02/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014029241 bron ministerie van de franse gemeenschap Samenwerkingsakkoord tot regeling van de organisatie en de werking van de dienst "e-Wallonie-Bruxelles Simplification", afgekort "eWBS", tot vaststelling van de nadere regels voor de overdracht van de personeelsleden van het Commissariaat EASI-WAL naar de type samenwerkingsakkoord prom. 13/02/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014202315 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014029244 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Gemeenschapsraad voor hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 05/06/2014 numac 2014029219 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de Zonale Affectatiecommissies voor het administratief personeel, het meesters-, vak- en dienstpersoneel van type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014029233 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanstelling van de « Association des Journalistes professionnels » als operator belast met een initiatief inzake opvoeding tot de media dat betrekking heeft op het kosteloze bezoek van ber type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014029234 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanstelling van het Cultureel Centrum « Les Grignoux ASBL » als operator met een initiatief inzake opvoeding tot de media in verband met de programmering, tegen verminderde prijzen, van fi type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014029235 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van de « Media Animation ASBL » als Documentatiecentrum voor opvoeding tot de media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014029232 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Centre d'Autoformation et de Formation continuée » van de Federatie Wallonië-Brussel als Documentatiecentrum voor opvoeding tot de media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014029231 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot erkenning van het « Centre Audiovisuel de Liège ASBL » als Documentatiecentrum voor opvoeding tot de media type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029218 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 29 maart 2012 betreffende de steun voor opleiding type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029217 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de aanstelling van Belgische Franstalige dagbladen als operator belast met een initiatief inzake opvoeding tot de media in verband met de dagbladpers en inzake aankoop van dagbladen die kostelo type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014029204 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de Regeringscommissaris bij de « Académie de Recherche et d'Enseignement supérieur » type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029227 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de zonale affectatiecommissies opgericht met toepassing van de artikelen 14sexies en 14septies van het konin type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029229 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Interzonale Affectatiecommissie opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklijk besluit van 22 maart 1969 tot vaststelling van het stat type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014029230 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de voorzitters en secretarissen van de Interzonale Affectatiecommissie en de Zonale Affectatiecommissies opgericht met toepassing van de artikelen 14ter en 14quater van het koninklij type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014029216 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de leden van de werkgroep belast met de opstelling van de kwalificatieprofielen die overeenstemmen met de opleidingsprofielen vastgesteld door de « Service francophone des Métiers et

erratum

type erratum prom. 13/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014031378 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 13 februari 2014 tot instelling van een huurtoelage voor de kandidaat-huurders die ingeschreven staan op de lijsten van de sociale huisvesting. - Erratum type erratum prom. 13/02/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014027181 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen het Vlaams Gewest, het Waals Gewest en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest betreffende de gewestgrensoverschrijdende intercommunales. - Erratum

besluit van de franse gemeenschapscommissie

type besluit van de franse gemeenschapscommissie prom. 13/02/2014 pub. 17/06/2014 numac 2014031213 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Besluit 2012/1323 van het College van de Franse Gemeenschapscommissie tot vaststelling van de specifieke opleidingen die toegang geven tot de bevorderings- en selectieambten van het niet gesubsidieerd onderwijzend personeel van de Franse Gemeenschapscommi
^