B.S. Index van de afkondigingen van 17 februari 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 17/02/2014 pub. 21/02/2014 numac 2014011070 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit tot vaststelling voor het jaar 2014 van de begindatum van het examen voor inschrijving in het register van erkende gemachtigden bedoeld in artikel 60, § 1, 7° van de wet van 28 maart 1984 op de uitvindingsoctrooien en van de be type ministerieel besluit prom. 17/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014022069 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 11 februari 2010 tot vaststelling van de praktische organisatie van de medische verkiezingen zoals bedoeld in artikel 211, § 1, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor type ministerieel besluit prom. 17/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014011140 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Ministerieel besluit houdende het ontslag en de benoeming van een plaatsvervangend lid van de « Evaluatiecommissie Oorsprong » type ministerieel besluit prom. 17/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014201700 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit van 26 januari 2011 houdende de aanwijzing van de instelling bevoegd voor beoordeling van technische dossiers bij de aanvraag van een conformiteitsattest voor een vast opgestelde zendantenne
^