B.S. Index van de afkondigingen van 21 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 21/02/2014 pub. 15/05/2014 numac 2014009266 bron federale overheidsdienst justitie Wet tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, teneinde voorrechten in te stellen ten gunste van de slachtoffers van strafbare feiten type wet prom. 21/02/2014 pub. 29/03/2016 numac 2016000186 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind betreffende een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011. - Duitse vertaling type wet prom. 21/02/2014 pub. 09/06/2015 numac 2015000290 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de hypotheekwet van 16 december 1851, teneinde voorrechten in te stellen ten gunste van de slachtoffers van strafbare feiten. - Duitse vertaling type wet prom. 21/02/2014 pub. 20/08/2014 numac 2014015143 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind betreffende een mededelingsprocedure, aangenomen te New York op 19 december 2011 (2)

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200607 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de inspanning tot opleiding type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200614 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de meldingsplicht van de arbeidsovereenkomsten voor een bepaalde tijd e type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200609 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni 2011 betre type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200409 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de steenbakkerij, betreffende de vaststelling van de werkgeversbijdrage in de vervoerskosten type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2013207115 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 10 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de textielnijverheid en het breiwerk, tot wijziging van de statuten van het "Fonds v type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2013207215 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 mei 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de invoering van een stelsel van werkloosheid met bedrijfstoeslag op type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 14/05/2014 numac 2014022134 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen. - Corrige type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014024149 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren. - Rechtzetting type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200619 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 mei 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de beschutte werkplaatsen van het Waalse Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap, betreffende het type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200603 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de regeling van werkloosheid met bedrijfstoesla type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200615 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200648 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 6 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vezelcement, betreffende de verhoging van de inspanningen inzake vorming en opleiding type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200646 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conve type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200622 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201577 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014201575 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014012000 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling van specifieke bepalingen met betrekking tot de tewerkst type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014012001 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het bouwbedrijf, betreffende de vaststelling, in het kader van het Maritiem Arbeidsverdrag van de Int type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2013207171 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de bijzondere collectieve arbeidsovereenkomst van 10 oktober 2012, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende het verhuren en onderhouden van planten en bloemen bij type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200374 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de bedienden van de inrichtingen van het gesubsidieerd vrij onderwijs, betreffende de bijkomende vorm type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200371 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de diensten voor gezins- en bejaardenhulp van de Vlaamse Gemeenschap, betreffende het reinigen en o type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200369 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de erkende ondernemingen die buurtwerken of -diensten leveren, betreffende de toekenning van een b type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200404 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 20 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de groeven van niet uit te houwen kalksteen en van de kalkovens, van de bitterspaa type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200376 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de elektriciens : installatie en distributie, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidso type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200381 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de voedingsnijverheid, betreffende de werkloosheid met bedrijfstoeslag type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200405 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het stads- en streekvervoer van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest, betreffende het voltijds conve type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200647 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de afschaffing van de carenzdag type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200633 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de beursvennootschappen, betreffende de wijziging van de berekening van de 5 procent drempel als bedoe type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200368 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 21 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de toekenning van een aanvullende vergoeding in het kader van de r type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200377 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de tewerkstelling van personen behorend tot de risicogroepen, met ui type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200378 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de cementfabrieken, betreffende de risicogroepen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200380 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende het tijdskrediet type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200410 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de betonindustrie, betreffende de toekenning van een bedrijfstoeslag bij het stelsel van werklooshe type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200416 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector, betreffende de vorming type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200417 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, betreffende de verlenging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 27 juni type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200620 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeids-overeenkomst van 18 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het ceramiekbedrijf, betreffende de bijkomende vormingsinspanningen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200415 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200649 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der marmergroeven en -zagerijen op het gehele grondgebied van het Rijk, betreffende de type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014024085 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot bepaling van de activiteiten vermeld in artikel 21quinquies, § 1, a), b) en c), van het koninklijk besluit nr. 78 van 10 november 1967 betreffende de uitoefening van de gezondheidszorgberoepen die de hulpverlener-ambulancier ka type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014015052 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014009094 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot toekenning van een subsidie van 2.211.000 EUR voor de werking van de Centrale Raad der niet-confessionele levensbeschouwelijke gemeenschappen van België type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014022060 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 14 september 1984 tot vaststelling van de nomenclatuur van de geneeskundige verstrekkingen inzake verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014022059 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 23 maart 1982 tot vaststelling van het persoonlijk aandeel van de rechthebbenden of van de tegemoetkoming van de verzekering voor geneeskundige verzorging in het honorarium voor bepaalde vers type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 21/10/2014 numac 2014012026 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 13 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies An type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200651 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 september 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor de vlasbereiding, tot verlenging van de algemene nationale collectieve arbeidsovereenkomst van type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014022078 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot gelijkstelling van bepaalde mandaten bij het Directoraat-generaal EPI - Penitentiaire Inrichtingen van de FOD Justitie met een vaste benoeming inzake pensioenen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014012038 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende toep type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014011144 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende oprichting van het Federaal Instituut voor Duurzame Ontwikkeling bij de Federale Overheidsdienst Kanselarij van de Eerste Minister type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014011143 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit inzake de krachtens de wet vastgestelde gedragsregels en regels over het beheer van belangenconflicten, wat de verzekeringssector betreft type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014011142 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit over de regels voor de toepassing van de artikelen 27 tot 28bis van de wet van 2 augustus 2002 betreffende het toezicht op de financiële sector en de financiële diensten op de verzekeringssector type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014011141 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van de wet van 27 maart 1995 betreffende de verzekerings- en herverzekeringsbemiddeling en de distributie van verzekeringen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 13/11/2014 numac 2014012032 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/03/2014 numac 2014022083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 124, § 1, van het koninklijk besluit van 3 juli 1996 tot uitvoering van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014003067 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de voordelen van alle aard in geval van toekenning van een renteloze lening of een lening tegen verminderde rentevoet type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014003072 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van artikel 178 van het KB/WIB 92 inzake het voorstel van vereenvoudigde aangifte type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 26/02/2014 numac 2014003068 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92, op het stuk van de bedrijfsvoorheffing type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014015053 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Koninklijk besluit tot intrekking van het koninklijk besluit van 16 oktober 2013 tot eervol ontslag en benoeming van de leden van de raad van bestuur van de Belgische Technische Coöperatie type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014024082 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van de bijlage bij het koninklijk besluit van 18 april 2013 betreffende de samenstelling, de organisatie en de werking van de Erkenningscommissie voor de beoefenaars van de verpleegkunde, en tot vaststelling van de erkenni type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014014159 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende het ontslag en de benoeming van een regeringscommissaris bij Belgocontrol type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014003092 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling, betreffende schadevergoedingen en gerechtskosten van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 03-41-1 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekk type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200650 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf van de zandsteen- en kwartsietgroeven op het gehele grondgebied van het Rijk, uitg type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200688 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 4 maart 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2008 houdende de type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014201287 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 24 september 2010, gesloten in het Paritair Comité voor het hotelbedrijf, betreffende de wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 14 april 2 type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014021044 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende toekenning van een bedrag 1.250.000 EUR aan het "Fonds ter reductie van de globale energiekost" type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014021043 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Koninklijk besluit houdende toekenning van een rentesubsidie van 576.000 EUR aan het "Fonds ter reductie van de globale energiekost" type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012021 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012015 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 1 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der porseleinaarde- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provi type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014024084 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de voorzitter en de plaatsvervangende voorzitter van de Nationale Raad van de Orde der geneesheren type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014007076 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit betreffende de vervanging van een militair lid van de Raad van Beheer van het Instituut voor veteranen - Nationaal Instituut voor oorlogsinvaliden, oud-strijders en oorlogsslachtoffers type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014024088 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende aanwijzing voor de Federale Staat van de leden van het Forum Nationaal REACH, opgericht krachtens artikel 3, § 3, van het Samenwerkingsakkoord van 17 oktober 2011 tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Ge type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012033 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 06/08/2014 numac 2014200413 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 9 juli 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het tuinbouwbedrijf, betreffende de inrichting en financiering van de vakopleiding type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012029 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 26 augustus 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der hardsteengroeven en der groeven van uit te houwen kalksteen in de provincies L type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 17/09/2014 numac 2014012027 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 3 juli 2013, gesloten in het Paritair Subcomité voor het bedrijf der grind- en zandgroeven welke in openlucht geëxploiteerd worden in de provincies Ant type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014011172 bron programmatorische federale overheidsdienst duurzame ontwikkeling Koninklijk besluit houdende gedeeltelijke verdeling van het provisioneel krediet ingeschreven in het programma 02-33-2 van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2014 en bestemd tot het dekken van uitgaven met betrekking tot energiebesparen type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014024083 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit houdende benoeming van de griffier en de plaatsvervangende griffier in de Nationale Raad van de Orde der geneesheren

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014024076 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot de indiening van de statistische gegevens betreffende het gebruik van proefdieren bij een gebruiker type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 25/02/2014 numac 2014003074 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 26 maart 2007 houdende de oprichting van de hulpkantoren van het enig kantoor der douane en accijnzen en de bepaling van de bevoegdheden van het enig kantoor der douane en accijnzen en va type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 10/03/2014 numac 2014022073 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 10 juli 1990 tot vaststelling van de tegemoetkoming bedoeld in artikel 37, § 12, van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoö type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014000399 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 22 februari 2005 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 10 april 1990 tot regeling van de private en bijzondere veiligheid en ha type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014000395 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren gemachtigd om toezicht te houden op de toepassing van de wet van 19 juli 1991 tot regeling van het beroep van privé-detective en haar **** type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 23/05/2014 numac 2014000393 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit van 4 maart 2002 tot aanwijzing van de ambtenaren belast met de inning en de invordering van en de controle op de heffing verschuldigd door de privé-detectives type ministerieel besluit prom. 21/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014003073 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte van de Staatsbon op 5 jaar - 4 maart 2014-2019 en van de Staatsbon op 8 jaar - 4 maart 2014-2022

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014035219 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende de integrale jeugdhulp type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014035270 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 5 februari 2010 tot uitvoering van het decreet van 8 mei 2009 betreffende de kwaliteit van onderwijs wat de rechtspositie van het personeel van de inspectie en de pe type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014035344 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2014 voor de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014035343 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de subsidies voor 2014 aan de levensbeschouwelijke verenigingen die erkend zijn om televisieprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014035346 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de vaststelling van de zendtijd voor het kalenderjaar 2014 voor de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van de gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te ve type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014035347 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de toekenning van de subsidies voor 2014 aan de levensbeschouwelijke verenigingen en een organisatie die de belangen van gezinnen behartigt, die erkend zijn om radioprogramma's op de VRT te verzorgen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014035342 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende vaststelling van de regels inzake het lozen van bedrijfsafvalwater op een openbare rioolwaterzuiveringsinstallatie type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014035333 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie torenkraanbestuurder type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 23/06/2014 numac 2014035563 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft het modern hr-beleid op korte termijn en andere bepalingen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014035380 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bouwplaatsmachinist type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014035331 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie bestuurder mobiele kraan type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014035335 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ontwikkelaar patronen kleding- en confectieartikelen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014035334 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie ontwerper kleding- en confectieartikelen type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014035325 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie verhuizer type besluit van de vlaamse regering prom. 21/02/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014035329 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot erkenning van de beroepskwalificatie diamantbewerker

decreet

type decreet prom. 21/02/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014201650 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van artikel 39 van het Gemeentedecreet van 15 juli 2005 type decreet prom. 21/02/2014 pub. 07/10/2014 numac 2014035927 bron vlaamse overheid Decreet tot bekrachtiging van het reglement van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie tot bepaling van de bestuursbeginselen die van toepassing zijn bij de besluitvorming inzake accreditatie, instellingsreview en toets nieuwe opleiding ten aanzien type decreet prom. 21/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014035259 bron vlaamse overheid Decreet houdende wijziging van diverse bepalingen over de regionale televisieomroeporganisaties van het decreet van 27 maart 2009 betreffende radio-omroep en televisie type decreet prom. 21/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014201703 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 1 juni 2011 tussen de Federale Staat en de gewesten en de gemeenschappen betreffende de coördinatie van de controles inzake illegale arbeid en sociale fraude

omzendbrief

type omzendbrief prom. 21/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014000185 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministeriële omzendbrief GPI 79 betreffende de steun van het Stressteam van de federale politie aan de lokale politiezones met betrekking tot de opvang en de begeleiding van de personeelsleden, slachtoffer van geweld door derden, evenals van hun familie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 21/02/2014 pub. 05/08/2014 numac 2014200418 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 19 april 2013, gesloten in het Paritair Comité voor de audiovisuele sector, betreffende het tijdskrediet, de loopbaanvermindering en de landingsbanen
^