B.S. Index van de afkondigingen van 26 februari 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 26/02/2014 pub. 11/07/2014 numac 2014015144 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, gedaan te Brussel op 17 december 2009 (2) (3) type wet prom. 26/02/2014 pub. 24/05/2019 numac 2019012614 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met de luchtvervoersovereenkomst tussen Canada en de Europese Gemeenschap en haar lidstaten, gedaan te Brussel op 17 december 2009 . - Addendum type wet prom. 26/02/2014 pub. 01/12/2014 numac 2014015267 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de inwerkingstelling en de type wet prom. 26/02/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014000709 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet houdende wijziging van de programmawet van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds. - Duitse vertaling type wet prom. 26/02/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014022122 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Wet houdende wijziging van de programmawet van 27 december 2006 met het oog op de uitbreiding van de tegemoetkomingen uit het Asbestfonds type wet prom. 26/02/2014 pub. 14/07/2014 numac 2014015126 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Wet houdende instemming met het Akkoord tussen de Regering van het Koninkrijk België, de Regering van de Bondsrepubliek Duitsland, de Regering van de Franse Republiek en de Regering van het Groothertogdom Luxemburg, betreffende de inwerkingstelling en de type wet prom. 26/02/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014011178 bron federale overheidsdienst budget en beheerscontrole Wet houdende tweede aanpassing van de algemene uitgavenbegroting voor het begrotingsjaar 2013

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014024086 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de datum van het inwerkingtreden van artikel 3 van de wet van 24 november 2004 houdende maatregelen inzake gezondheidszorg, voor het beroep van apotheker type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 08/04/2014 numac 2014024087 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 10/07/2014 numac 2014000460 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 03/03/2014 numac 2014014147 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van de gedelegeerd bestuurder van de naamloze vennootschap van publiek recht "bpost" type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014000548 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten. - Duitse vertal type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 26/09/2018 numac 2018013847 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, tweede lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de procedure voor de voorafgaande adviesaanvraag. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014201894 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014002015 bron federale overheidsdienst personeel en organisatie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 oktober 2005 houdende diverse maatregelen met betrekking tot de vergelijkende **** en met betrekking tot de stage type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 07/03/2014 numac 2014201542 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot uitvoering van de wet van 29 januari 2014 houdende bepalingen inzake de sociale identiteitskaart en de ISI+-kaart type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 12/03/2014 numac 2014201216 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van vervaardiging van potbranders op olie en op gas, gelegen op het grondgebied van Verviers en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bouw ressorteren, van de vo type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014000122 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 februari 2001 tot uitvoering van de wet van 24 maart 1999 tot regeling van de betrekkingen tussen de overheid en de vakverenigingen van het personeel van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014011163 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot bepaling van het presentiegeld toegekend aan de leden van het Instituut van de auto-experts en hun plaatsvervangers, en tot bepaling van de taakvergoeding van de regeringscommissaris en zijn plaatsvervanger type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014022087 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 12 oktober 2004 tot vaststelling van de voorwaarden waaronder de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen tegemoetkomt in de kosten van de magistrale bereidingen en type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014003085 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit tot overdracht van personeelsleden van de Federale Overheidsdienst Financiën naar de Waalse Regering type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014003077 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, tweede lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de procedure voor de voorafgaande adviesaanvraag type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014024092 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 4 maart 2013 houdende benoeming van de leden van het Doorzichtigheidscomité ingesteld bij het Federaal Agentschap voor Geneesmiddelen en Gezondheidsproducten type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 26/11/2020 numac 2020043602 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 september 2006 houdende de lijst van bijzondere beroepstitels en bijzondere beroepsbekwaamheden voor de beoefenaars van de verpleegkunde. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 26/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014000218 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot indeling van de zones in categorieën bedoeld in artikel 14/1 van de wet van 15 mei 2007 betreffende de civiele veiligheid

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 26/02/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014029271 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 14 juni 2012 tot aanwijzing van de leden van de Commissies voor de programma's type ministerieel besluit prom. 26/02/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014035355 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende toestemming voor het Vlaamse Gewest om deel uit te maken van de Europese Groepering voor Territoriale Samenwerking "ESPON EGTC" type ministerieel besluit prom. 26/02/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014035300 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende de vaststelling van specifieke vereisten met betrekking tot de keuringsinstellingen voor de keuring van de kwaliteitsborgingssystemen voor de inzamelaars, handelaars en makelaars van gevaarlijke afvalstoffen type ministerieel besluit prom. 26/02/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014029257 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Vervolmakingsraad voor het secundair kunstonderwijs met beperkt leerplan gesubsidieerd door de Franse Gemeenschap

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 26/02/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014202472 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister Samenwerkingsakkoord tussen de Federale Staat, het Vlaamse Gewest, het Waalse Gewest en het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest in het kader van de Richtlijn 2010/24/EU van de Raad van 16 maart 2010 betreffende de wederzijdse bijstand inzake de invordering va

document

type document prom. 26/02/2014 pub. 11/06/2014 numac 2014202911 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 26/02/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014035386 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden

erratum

type erratum prom. 26/02/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014003110 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van artikel 9, tweede lid van de wet van 26 december 2013 houdende diverse bepalingen inzake de thematische volksleningen tot vaststelling van de procedure voor de voorafgaande adviesaanvraag. - Erratum
^