B.S. Index van de afkondigingen van 27 februari 2014

Snelle toegang:

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 27/02/2014 pub. 04/03/2014 numac 2014003075 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende uitvoering van de artikelen 10, § 1, tweede lid, en 16, derde lid, van de wet van 21 december 2013 betreffende diverse bepalingen inzake de financiering voor kleine en middelgrote ondernemingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 27/02/2014 pub. 28/02/2014 numac 2014022076 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Ministerieel besluit tot wijziging van de lijst gevoegd bij het koninklijk besluit van 21 december 2001 tot vaststelling van de procedures, termijnen en voorwaarden inzake de tegemoetkoming van de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en ui type ministerieel besluit prom. 27/02/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014201948 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit ter uitvoering van artikel 8, 11, 40, 43 en 73, van het Vergunningsbesluit van 22 november 2013, wat betreft de kwalificatiebewijzen en attesten

besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering

type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/02/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014031216 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 26 augustus 2010 houdende benoeming van de leden van de Economische en Sociale Raad voor het Brussels Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/02/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014031196 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot vaststelling van de personeelsformatie van het Ministerie van het Brusselse Hoofdstedelijk Gewest type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/02/2014 pub. 22/04/2015 numac 2015031186 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering dat de heer Etienne Cornesse promoveert tot de graad van Adjunct-Adviseur type besluit van de brusselse hoofdstedelijke regering prom. 27/02/2014 pub. 23/04/2014 numac 2014031197 bron brussels hoofdstedelijk gewest Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering betreffende de organisatie van het informatiecentrum voor afnemers van gas en elektriciteit

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014201793 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de sociale referent en de begeleidingsvoorwaarden van het begeleid gezin type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201775 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot bepaling van de overdrachtsmodaliteiten van de personeelsleden van de provincie aangesteld voor het wegbeheer type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201757 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot goedkeuring van de huishoudelijke reglementen van het beheerscomité en van het bureau van het beheerscomité van het "Institut wallon de formation en alternance et des indépendants et petites et moyennes entreprises type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 03/04/2014 numac 2014202022 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot toekenning van toelagen aan de ondernemingen en aan de representatieve organisaties van ondernemingen ter verbetering van de energie-efficiëntie en ter bevordering van een rationeler energiegebruik in de privé-sector type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014201725 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de erkennings- en werkingsmodaliteiten van de jachtraden type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014201724 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot tijdelijke afwijking van sommige bepalingen van de jachtwet van 28 februari 1882 en van het besluit van de Waalse Regering van 18 oktober 2002 waarbij de vernietiging van sommige soorten wild mogelijk gemaakt wordt type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014201706 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 6 november 1997 tot uitvoering van het decreet van 18 juli 1997 houdende creatie van een doorstromingsprogramma type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014201707 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 19 december 2002 tot uitvoering van het decreet van 25 april 2002 betreffende de tegemoetkomingen ter bevordering van de indienstneming van niet-werkende werkzoekenden type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 14/03/2014 numac 2014201602 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering waarbij personeelsleden van de diensten van de Waalse Regering en van de instellingen van openbaar nut die onder het Gewest ressorteren overgeplaatst worden naar de aan de Franse Gemeenschap en aan het Waalse Gewest gemeensc type besluit van de waalse regering prom. 27/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014201576 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van artikel 620 van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid

decreet

type decreet prom. 27/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014029252 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Europees Verdrag inzake adoptie van kinderen, gedaan te Straatsburg op 27 november 2008 (1) type decreet prom. 27/02/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014029238 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenomen door de algemene vergadering van de VN op 10 december 1984, alsook met het Facultatief Protocol aangenomen door d type decreet prom. 27/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014029249 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Akkoord tussen het Koninkrijk België en Gibraltar inzake de uitwisseling van inlichtingen met betrekking tot belastingaangelegenheden, gedaan te Parijs op 16 december 2009 type decreet prom. 27/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014029251 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk geweld, aangenomen door het Comité van Ministers van de Raad van Europa op 7 april 2011 type decreet prom. 27/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014029250 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met het Verdrag tussen het Koninkrijk België en het Eiland Man tot het vermijden van dubbele belasting en tot het voorkomen van het ontduiken van belasting inzake belastingen naar het inkomen, opgemaakt te Brussel op 16 juli 2 type decreet prom. 27/02/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014029248 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet houdende instemming met de wijziging aan artikel 8, § 7, van het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie, met de wijziging aan artikel 20, § 1er, van het Verdrag van type decreet prom. 27/02/2014 pub. 25/06/2014 numac 2014031508 bron franse gemeenschapscommissie van het brussels hoofdstedelijk gewest Decreet houdende instemming met het raamakkoord voor samenwerking tussen de Franse Gemeenschap, het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het overleg tussen de Franstaligen inzake gezondheid en bijstand aan personen en de gemeenscha type decreet prom. 27/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029277 bron ministerie van de franse gemeenschap Decreet tot instemming met het samenwerkingsakkoord tussen het Waalse Gewest en de Franse Gemeenschap betreffende de artikelen 42 en 44 van het Internationaal Verdrag inzake de rechten van het kind, gesloten op 21 november 2013

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 27/02/2014 pub. 19/05/2014 numac 2014203119 bron waalse overheidsdienst Kaderakkoord tot samenwerking tussen de Franse Gemeenschap, het Waals Gewest en de Franse Gemeenschapscommissie betreffende het inter-Franstalig overleg inzake gezondheid en bijstand aan personen en betreffende gemeenschappelijke principes die op deze laa

document

type document prom. 27/02/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014031297 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving type document prom. 27/02/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014031194 bron brussels instituut voor milieubeheer Beslissing van het Brussels Instituut voor Milieubeheer houdende de vaststelling van een alternatieve berekeningsmethode tengevolge van een gelijkwaardigheidsaanvraag voor een van bouwproduct in het kader van de energieprestatieregelgeving

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029264 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot aanstelling van de Regeringscommissarissen bij de academische polen type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014029258 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de opdrachten van de kwaliteitscoördinator in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014029225 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende bepaling van de opdrachten van de opleidingsadviseur in het onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029279 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot toepassing van artikel 15/1 van het decreet van 29 juli 1992 houdende organisatie van het secundair onderwijs met volledig leerplan type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 27/02/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029266 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van het model van paspoort KEL

arrest

type arrest prom. 27/02/2014 pub. 15/09/2014 numac 2014022391 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Besluit van het Beheerscomité tot vaststelling van het personeelsplan van de Hulpkas voor ziekte- en invaliditeitsverzekering

beschikking

type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014031205 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Facultatief Protocol bij het Verdrag inzake de rechten van het kind inzake een mededelingsprocedure, aangenomen in New York op 19 december 2011 en ondertekend in Genève op 28 februari 2012 type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 17/03/2014 numac 2014031208 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de oprichting van een naamloze vennootschap actief in de sector van het personeelsbeheer type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014031206 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie betreffende de vennootschap NEO type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014031199 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Facultatief Protocol bij het Internationaal Verdrag inzake economische, sociale en culturele rechten, opgemaakt in New York op 10 december 2008 type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014031209 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet teneinde de coördinatie tussen gemeente en O.C.M.W. te versterken type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014031207 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie tot wijziging van de Nieuwe Gemeentewet type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014031200 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Verdrag inzake de bevoegdheid, het toepasselijke recht, de erkenning, de tenuitvoerlegging en de samenwerking op het gebied van ouderlijke verantwoordelijkheid en maatregelen ter bescherming van kinderen, opgemaak type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014031204 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en Midden-Amerika, anderzijds, gedaan te Tegucigalpa op 29 juni 2012 type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014031203 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Partnerschaps- en Samenwerkingsovereenkomst tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek Irak, anderzijds, gedaan te Brussel op 11 mei 2012 type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014031202 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkomst inzake Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Republiek der Filippijnen, anderzijds, gedaan te Phnom Penh op 11 juli 2012 type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014031201 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : het Protocol over de bezwaren van het Ierse volk ten aanzien van het Verdrag van Lissabon, gedaan te Brussel op 13 juni 2012 type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014031198 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : - de wijziging aan het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning van alle vormen van rassendiscriminatie; - de wijziging aan het Internationaal Verdrag van 18 december 1979 inzake de uitbanning van type beschikking prom. 27/02/2014 pub. 11/03/2014 numac 2014031190 bron brussels hoofdstedelijk gewest Ordonnantie houdende instemming met : de Kaderovereenkomst inzake een breed Partnerschap en Samenwerking tussen de Europese Unie en haar lidstaten, enerzijds, en de Socialistische Republiek Vietnam, anderzijds, gedaan te Brussel op 27 juni 2012
^