B.S. Index van de afkondigingen van 9 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 09/03/2014 pub. 15/04/2014 numac 2014003123 bron federale overheidsdienst financien Wet betreffende de aanwending van de door het Internationaal Monetair Fonds uitgekeerde buitengewone winsten van de goudverkoop type wet prom. 09/03/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014024102 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Wet houdende wijziging van artikel 25octies/2 van de wet betreffende de verplichte verzekering voor geneeskundige verzorging en uitkeringen, gecoördineerd op 14 juli 1994 type wet prom. 09/03/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000603 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waara type wet prom. 09/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014014174 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Wet tot wijziging van de wet betreffende de politie over het wegverkeer, gecoördineerd op 16 maart 1968, van de wet van 29 juni 1964 betreffende de opschorting, het uitstel en de probatie, van de wet van 21 juni 1985 betreffende de technische eisen waara

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 13/03/2014 numac 2014011095 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de aanpassing aan de wet van 10 januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 24/04/2014 numac 2013012285 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst van 18 juni 2013, gesloten in het Paritair Comité voor het vermakelijkheidsbedrijf, tot wijziging van de collectieve arbeidsovereenkomst van 23 oktober 2012 type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 24/04/2014 numac 2014014208 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot opheffing van het koninklijk besluit van 6 januari 2011 tot aanwijzing van de ambtenaren en overheidspersonen belast met de opsporing en de vaststelling van overtredingen van Verordening nr. 1371/2007 van het Europees Parlement en type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014011189 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Koninklijk besluit houdende toekenning van een gedeelte van de dotatie van 2014 ten bate van het Federaal Agentschap voor de opvang van asielzoekers type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/06/2014 numac 2014014326 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F 103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 03/10/2014 numac 2014000650 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van en de rechtshulp en zaakschadevergoeding voor personeelsleden van de politiediensten. - Duitse vertaling type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 24/10/2014 numac 2014014616 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. - type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 11/12/2015 numac 2015000741 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de categorieën van personen die bevoegd zijn om in real time de beelden te bekijken van de bewakingscamera's die in niet-besloten plaatsen geïnstalleerd zijn, en tot bepaling van de voorwaarden waaraan deze personen type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 03/11/2016 numac 2016000691 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot wijziging van diverse koninklijke besluiten met het oog op onder meer de aanpassing aan de wet van 10 januari 2011 ter uitvoering van het Verdrag inzake octrooirecht en de Akte tot herziening van het Verdrag inzake de verlening van type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 14/04/2014 numac 2013012274 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 11 maart 2002 betreffende de bescherming van de gezondheid en de veiligheid van de werknemers tegen de risico's van chemische agentia op het werk type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014201528 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van een aantal bepalingen inzake interne diensten en eerste hulp met betrekking tot lichte ongevallen en bijscholing van hulpverleners type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014011171 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Koninklijk besluit tot benoeming van de voorzitters in de Nederlandstalige Kamer van de Tuchtcommissie en een plaatsvervangend lid van de Nederlandstalige Kamer van de Commissie van Beroep van het Instituut van de Accountants en Belastingconsulenten type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 19/03/2014 numac 2014003087 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie, federale overheidsdienst binnenlandse zaken, federale overheidsdienst justitie en federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende vervanging van een lid van de sanctiecommissie van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014000223 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 december 2000 houdende de indeling van het grondgebied van de provincie Limburg in politiezones type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201546 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 110 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de techniek voor de omrekening van het "gezondheidsindexcijfer" naar het "ge type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201545 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit waarbij algemeen verbindend wordt verklaard de collectieve arbeidsovereenkomst nr. 109 van 12 februari 2014, gesloten in de Nationale Arbeidsraad, betreffende de motivering van het ontslag type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 20/03/2014 numac 2014201789 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid et federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 38, § 3quindecies van de wet van 29 juni 1981 houdende de algemene beginselen van de sociale zekerheid voor werknemers type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014000124 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken en federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de burgerlijke aansprakelijkheid van en de rechtshulp en zaakschadevergoeding voor personeelsleden van de politiediensten type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014000231 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit tot aanwijzing van de categorieën van personen die bevoegd zijn om in real time de beelden te bekijken van de bewakingscamera's die in niet-besloten plaatsen geïnstalleerd zijn, en tot bepaling van de voorwaarden waaraan deze personen type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014024101 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot vaststelling van de voorwaarden van het indienen en behandelen van de vrijstelling op de REACH verordening, de biociden verordening en de CLP verordening wanneer dat noodzakelijk is in het belang van defensie type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014201898 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 10/04/2014 numac 2014024114 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 21 september 2004 houdende vaststelling van de normen voor de bijzondere erkenning als rust- en verzorgingstehuis, als centrum voor dagverzorging of als centrum voor niet aangeboren hersenlet type koninklijk besluit prom. 09/03/2014 pub. 29/01/2019 numac 2018015589 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen - E

erratum

type erratum prom. 09/03/2014 pub. 10/02/2015 numac 2015014037 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. - type erratum prom. 09/03/2014 pub. 13/03/2015 numac 2015014083 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit betreffende de gemeentelijke administratieve sancties voor de overtredingen betreffende het stilstaan en het parkeren en voor de overtredingen betreffende de verkeersborden C3 en F103, vastgesteld met automatisch werkende toestellen. -
^