B.S. Index van de afkondigingen van 13 maart 2014

Snelle toegang:

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014024097 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot aanwijzing van een geneesheer-expert bij de Gerechtelijk-Geneeskundige Dienst type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 17/10/2014 numac 2014027252 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 1 april 2004 houdende vaststelling van het schema en de toepassingsmodaliteiten voor de indeling van geslachte volwassen runderen en varkens type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014014195 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A1/08046/97 van 8 november 1989 type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014014197 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot opheffing van het ministerieel besluit nr. A1/02949/97/122 van 8 juli 1982 type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014014198 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot wijziging van het ministerieel besluit nr. A1/08046/97 van 8 november 1989 type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014014196 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 121 op de spoorlijn nr. 97, baanvak Saint-Ghislain - Quiévrain, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 51.153 type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014014199 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 124 op de spoorlijn nr. 97, baanvak Saint-Ghislain - Quiévrain, gelegen te Boussu, ter hoogte van de kilometerpaal 51.673 type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014014200 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 126 op de spoorlijn nr. 97, baanvak Saint-Ghislain - Quiévrain, gelegen te Thulin, ter hoogte van de kilometerpaal 55.176 type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014014201 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 127 op de spoorlijn nr. 97, baanvak Saint-Ghislain - Quiévrain, gelegen te Thulin, ter hoogte van de kilometerpaal 55.735 type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 21/05/2014 numac 2014014202 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Ministerieel besluit tot vaststelling van de veiligheidsinrichtingen van de overweg nr. 128 op de spoorlijn nr. 97, baanvak Saint-Ghislain - Quiévrain, gelegen te Quiévrain, ter hoogte van de kilometerpaal 57.748 type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014024131 bron federale overheidsdienst volksgezondheid, veiligheid van de voedselketen en leefmilieu Ministerieel besluit tot toekenning van een toelage aan de v.z.w. Verbond van de private Ziekenhuizen van België - voor de organisatie van een seminarium genoemde « L'archivage électronique dans les hôpitaux » type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014202153 bron waalse overheidsdienst Ministerieel besluit waarbij forelvissen met vliegen als aas tijdelijk toegelaten is in een deel van de Vesder gedurende de sluitingsperiode type ministerieel besluit prom. 13/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014015060 bron federale overheidsdienst buitenlandse zaken, buitenlandse handel en ontwikkelingssamenwerking Ministerieel besluit houdende vaststelling van verblijfsvergoedingen toegekend aan afgevaardigden en ambtenaren afhangend van de Federale Overheidsdienst Buitenlandse Zaken, Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking die zich in officiële opdracht

besluit van de waalse regering

type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014201873 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van bijlage IX van Boek II van het Milieuwetboek, dat het Waterwetboek inhoudt type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014201884 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het regelgevend deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de diensten voor gezins- en bejaardenhulp type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014201871 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 18 november 2010 tot invoering van bepaalde afwijkingen voor de toelating van de groentegewassen die traditioneel geteeld worden in specifieke streken of die geen hand type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 14/04/2014 numac 2014027122 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van sommige bepalingen van het tweede deel, boek V, titel VII, hoofdstuk V, van het reglementair deel van het Waals Wetboek van Sociale Actie en Gezondheid betreffende de individuele integratiehulp type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014201963 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het besluit van de Waalse Regering van 14 oktober 2010 tot aanwijzing van de leden van de "Conseil supérieur du Logement" type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014201964 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering betreffende de toekenning van de waarborg van het Gewest aan de « Société régionale wallonne du Transport » in het kader van het DBFM-project in verband met de eerste tramlijn van Luik type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014202110 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot vaststelling van de maximumprijzen voor het vervoer met taxi's type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014203311 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie wat betreft het erfgoedcertificaat, de voorafgaande aangifte en de dringende bewarende handelingen en werken type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014202017 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot invoering van een premie voor de renovatie van verbeterbare woningen type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 30/05/2014 numac 2014203312 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Waalse Regering tot wijziging van het Waalse Wetboek van Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Patrimonium en Energie wat betreft de toekenning van subsidies voor het uitvoeren van een instandhoudingsverrichting, voorafgaande onderzoeken en res type besluit van de waalse regering prom. 13/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014202016 bron waalse overheidsdienst Besluit van de Regering tot aanwijzing van de leden van de in artikel 171bis van het Waalse Wetboek van Huisvesting en Duurzaam Wonen bedoelde kamer van beroep

decreet

type decreet prom. 13/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014201872 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning om de verdeling van onverkochte eetbare voedingswaren aan voedselhulpverenigingen te bevorderen type decreet prom. 13/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014201914 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 11 maart 1999 betreffende de milieuvergunning wat betreft de dematerialisatie van de aangifte type decreet prom. 13/03/2014 pub. 31/03/2014 numac 2014201938 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het decreet van 3 juli 2008 betreffende de steun voor onderzoek, ontwikkeling en innovatie in Wallonië type decreet prom. 13/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014201935 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Verdrag van de Raad van Europa inzake het voorkomen en bestrijden van geweld tegen vrouwen en huiselijk type decreet prom. 13/03/2014 pub. 01/04/2014 numac 2014027105 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming met de Luchtvervoersovereenkomst tussen de Europese Gemeenschap en haar lidstaten en Canada, opgemaakt te Brussel op 17 december 2009 type decreet prom. 13/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014202099 bron waalse overheidsdienst Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie en van diverse bepalingen betreffende het toezicht over de instellingen belast met het beheer van de temporaliën van de erkende erediensten type decreet prom. 13/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014201934 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de wijziging in artikel 8, § 7, van het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning va type decreet prom. 13/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014201933 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met het Verdrag tegen foltering en andere wrede, onmenselijke of onterende behandeling of bestraffing, aangenome type decreet prom. 13/03/2014 pub. 11/04/2014 numac 2014202281 bron waalse overheidsdienst Decreet houdende instemming, wat betreft de materies waarvan de uitoefening door de Franse Gemeenschap naar het Waalse Gewest is overgedragen, met de wijziging in artikel 8, § 7, van het Internationaal Verdrag van 7 maart 1966 inzake de uitbanning va

samenwerkingsakkoord

type samenwerkingsakkoord prom. 13/03/2014 pub. 10/06/2014 numac 2014203549 bron waalse overheidsdienst Samenwerkingsakkoord tussen de Franse Gemeenschap, de Franse Gemeenschapscommissie en het Waalse Gewest houdende oprichting van een Commissie voor Beroepsregels en Ethiek

besluit van de regering van de franse gemeenschap

type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029273 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap houdende benoeming van de leden van de Paritaire Gemeenschapscommissie van het officieel gesubsidieerd onderwijs voor sociale promotie type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2014 pub. 12/05/2014 numac 2014029274 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot wijziging van het besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap van 1 oktober 2013 tot benoeming van de leden van de raad van beroep van het confessioneel vrij niet-universitair hoger onderwijs type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2014 pub. 17/07/2014 numac 2014029386 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap betreffende de code voor de overheidsinstellingen voor jeugdbescherming bedoeld bij artikel 19bis van het decreet van 4 maart 1991 inzake hulpverlening aan de jeugd type besluit van de regering van de franse gemeenschap prom. 13/03/2014 pub. 27/08/2014 numac 2014029382 bron ministerie van de franse gemeenschap Besluit van de Regering van de Franse Gemeenschap tot vaststelling van de ambtsgebieden van de psycho-medisch-sociale centra van de Franse Gemeenschap voor het jaar 2013-2014

besluit van de duitstalige gemeenschap

type besluit van de duitstalige gemeenschap prom. 13/03/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014203214 bron ministerie van de duitstalige gemeenschap Besluit van de Regering houdende aanwijzing van de werkende en plaatsvervangende leden van de Raad voor Volwassenenvorming
^