B.S. Index van de afkondigingen van 14 maart 2014

Snelle toegang:

wet

type wet prom. 14/03/2014 pub. 18/08/2014 numac 2014000594 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Wet tot wijziging van de wet van 15 augustus 2012 houdende oprichting en organisatie van een federale dienstenintegrator. - Duitse vertaling type wet prom. 14/03/2014 pub. 04/04/2014 numac 2014011195 bron federale overheidsdienst economie, k.m.o., middenstand en energie Wet tot aanvulling van de wet van 21 december 1994 houdende sociale en diverse bepalingen met een set aanvullende indicatoren voor het meten van levenskwaliteit, menselijke ontwikkeling, de sociale vooruitgang en de duurzaamheid van onze economie

koninklijk besluit

type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 18/04/2014 numac 2014202428 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014202340 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 07/07/2014 numac 2014014340 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 325.637,70 EUR aan de Gemeente Schaarbeek in toepassing van bijakte nr. 11 van het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, betreffend type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201503 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot vaststelling, voor de ondernemingen van montage, lassing, industriële leidingen, elektromechanisch onderhoud en herstel van aken, gelegen in La Louvière en die onder het Paritair Comité voor de metaal-, machine- en elektrische bo type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 25/04/2014 numac 2014201529 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit betreffende de arbeidsduur van sommige werklieden die onder het Paritair Comité voor de handel in voedingswaren ressorteren (1) type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 29/04/2014 numac 2014202269 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende toekenning van facultatieve toelagen ten laste van de basisallocatie 58.11.33.00.14 van de begroting 24 van de Federale Overheidsdienst Sociale Zekerheid voor het begrotingsjaar 2014 type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 30/04/2014 numac 2014007131 bron ministerie van landsverdediging Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 18 maart 2003 houdende bezoldigingsregeling van de militairen van alle rangen en betreffende het stelsel van de dienstprestaties van de militairen van het actief kader beneden de rang van off type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 26/05/2014 numac 2014018131 bron federaal agentschap voor geneesmiddelen en gezondheidsproducten Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 26 januari 2014 houdende benoeming van de leden van het Raadgevend Comité type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 16/07/2014 numac 2014014341 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot toewijzing van een subsidie van 1.325.000 EUR aan het Paleis voor Schone Kunsten in toepassing van de huidige bijakte bij het Samenwerkingsakkoord van 15 september 1993 tussen de Federale Staat en het Brussels Hoofdstedelijk Gewest, type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 09/04/2014 numac 2014200840 bron federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 20 september 2009 tot benoeming van de gewone en plaatsvervangende leden van de Hoge Raad voor Preventie en Bescherming op het Werk type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014014170 bron federale overheidsdienst mobiliteit en vervoer Koninklijk besluit tot benoeming van een gewoon lid van de raad van bestuur van bpost type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 02/04/2014 numac 2014202083 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid en federale overheidsdienst werkgelegenheid, arbeid en sociaal overleg Koninklijk besluit tot uitvoering van artikel 331 van de programmawet van 24 december 2002 type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 21/03/2014 numac 2014003089 bron federale overheidsdienst financien Koninklijk besluit houdende regeling van de aanbieding van akten van bepaalde instrumenterende ambtenaren tot de registratieformaliteit en tot de hypothecaire openbaarmaking type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 27/03/2014 numac 2014022124 bron federale overheidsdienst sociale zekerheid Koninklijk besluit houdende wijziging van het koninklijk besluit van 15 maart 1993 tot uitvoering van hoofdstuk II van titel III van de wet van 30 december 1992 houdende sociale en diverse bepalingen, met betrekking tot de invoering van een jaarlijkse bij type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 26/03/2014 numac 2014000199 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Koninklijk besluit houdende aanwijzing van de kieskantons en gemeenten voor het gebruik van een elektronisch stemsysteem type koninklijk besluit prom. 14/03/2014 pub. 24/03/2014 numac 2014009088 bron federale overheidsdienst justitie Koninklijk besluit betreffende de verdeling van de arbeidshoven, de rechtbanken van eerste aanleg, de arbeidsrechtbanken, de rechtbanken van koophandel en de politierechtbanken in afdelingen

ministerieel besluit

type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 13/05/2014 numac 2014029261 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 11 september 2013 tot benoeming van de leden van de Erkenningscommissie type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014029260 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Erkenningscommissie type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 08/05/2014 numac 2014029259 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit houdende wijziging van het ministerieel besluit van 1 juni 2012 houdende aanstelling van de leden van het beheerscomité van het Agentschap voor de evaluatie van de kwaliteit van het door de Franse Gemeenschap georganiseerde of gesubs type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035369 bron vlaamse overheid Ministerieel besluit houdende vaststelling van de vergoeding van de Atleet Paspoort Managementeenheid en de leden van de commissie van experten, bevoegd voor de bloedmodule van het biologisch paspoort type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014029272 bron ministerie van de franse gemeenschap Ministerieel besluit betreffende het refertedossier van de afdeling "Farmaceutisch-technisch assistent" gevolgd door de uitreiking van het "Kwalificatiegetuigschrift Farmaceutisch- technisch assistent" dat overeenstemt met het kwalificatiegetuigschrift " type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 18/03/2014 numac 2014000204 bron federale overheidsdienst binnenlandse zaken Ministerieel besluit houdende het verbod van het gebruik van sommige letterwoorden of logo's voor de verkiezingen van het Europees Parlement, de Kamer van Volksvertegenwoordigers en de Gewest- en Gemeenschapsparlementen van 25 mei 2014 type ministerieel besluit prom. 14/03/2014 pub. 25/03/2014 numac 2014003094 bron federale overheidsdienst financien Ministerieel besluit betreffende de uitgifte door de Belgische Staat van een lening genaamd « Lineaire obligaties 3.00 % - 22 juni 2034 »

besluit van de vlaamse regering

type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2014 pub. 28/05/2014 numac 2014202084 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het Vlaams personeelsstatuut van 13 januari 2006, wat betreft de aanpassing van de rechtsbescherming van de klokkenluiders type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2014 pub. 18/07/2014 numac 2014035448 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering met betrekking tot de erkenning en de subsidiëring van ondersteuningsteams type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2014 pub. 20/05/2014 numac 2014035436 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering houdende de herverdeling van begrotingsartikelen van de algemene uitgavenbegroting van de Vlaamse Gemeenschap voor het begrotingsjaar 2014 type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014202064 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering betreffende proefprojecten over flexibel kortverblijf in groepen van assistentiewoningen type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2014 pub. 02/05/2014 numac 2014035413 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot regeling van de uitvoer, doorvoer en overbrenging van producten voor tweeërlei gebruik en het verlenen van technische bijstand type besluit van de vlaamse regering prom. 14/03/2014 pub. 07/04/2014 numac 2014202066 bron vlaamse overheid Besluit van de Vlaamse Regering tot wijziging van het besluit van de Vlaamse Regering van 10 juli 2008 houdende de wijze van vereffening van een vrij besteedbaar bedrag en de toekenning ervan aan de minderjarigen aan wie residentiële jeugdhulpverlening g

decreet

type decreet prom. 14/03/2014 pub. 16/05/2014 numac 2014035385 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de wijziging van het Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering, aangenomen in Doha op 8 december 2012 type decreet prom. 14/03/2014 pub. 17/04/2014 numac 2014035375 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met de Europese overeenkomst inzake de adoptie van kinderen, opgemaakt in Straatsburg op 27 november 2008 en ondertekend op 1 december 2008 (1) type decreet prom. 14/03/2014 pub. 22/04/2014 numac 2014035373 bron vlaamse overheid Decreet tot wijziging van artikel 1, 2, 4, 5, 12 en 16 van het decreet van 19 juli 1973 tot regeling van het gebruik van de talen voor de sociale betrekkingen tussen de werkgevers en de werknemers, alsmede van de door de wet en de verordeningen voorgeschr type decreet prom. 14/03/2014 pub. 07/05/2014 numac 2014035372 bron vlaamse overheid Decreet houdende instemming met het samenwerkingsakkoord van 24 september 2013 tussen de Federale Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten, over de vertegenwoordiging van het Koninkrijk België in het Internationaal Agentschap voor hernieuwbare energie en

omzendbrief

type omzendbrief prom. 14/03/2014 pub. 04/07/2014 numac 2014011203 bron programmatorische federale overheidsdienst maatschappelijke integratie, armoedebestrijding en sociale economie Omzendbrief betreffende de minimumvoorwaarden voor het sociaal onderzoek in het kader van de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie en in het kader van de maatschappelijke dienstverlening door de O.C.M.W.'s die overeenkom

document

type document prom. 14/03/2014 pub. 19/06/2014 numac 2014202323 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 14/03/2014 pub. 18/06/2014 numac 2014202536 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden type document prom. 14/03/2014 pub. 08/08/2014 numac 2014035491 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale orden type document prom. 14/03/2014 pub. 01/09/2014 numac 2014035710 bron federale overheidsdienst kanselarij van de eerste minister en vlaamse overheid Nationale Orden
^